ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАБИРА 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Работник кухня“ в Учебен център „Трендафила“ – п.п. Витоша, сектор „Управление на почивни бази“, дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивни бази“ при АГП
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА „РАБОТНИК КУХНЯ“ – 1 ЩАТНА БРОЙКА

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

   „РАБОТНИК КУХНЯ“ – 1 ЩАТНА БРОЙКА,

  В УЦ „ТРЕНДАФИЛА“, П.П. „ВИТОША“, СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЧИВНИ БАЗИ“ НА ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ, СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЧИВНИ БАЗИ“

  ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР,

  ПО ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ НА 29.03.2019 Г.

   

  На основание чл. 100 а във връзка с чл. 6 от Правилник за администрацията на Прокуратурата на Република България, извън случаите по чл. 343 от ЗСВ, комисията за провеждане на подбор, назначена със заповед № РД-09-40/10.04.2019 г. на главния прокурор,

   

  ОБЯВЯВА:

  НЯМА одобрени кандидати за заемане на длъжността „Работник кухня/ – 1 щатна бройка в в УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша“, сектор „Управление на почивни бази“ на дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивни бази“ при Администрацията на главния прокурор.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

         НАБИРА 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Работник кухня“ в Учебен център „Трендафила“ – п.п. Витоша, сектор „Управление на почивни бази“, дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивни бази“ при Администрацията на главния прокурор.

Изисквания за заемане на длъжността:

За „Работник кухня” се назначава лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;

7. образование – средно/средно – специално или да притежава завършен курс за професионална квалификация „готвач“;

8. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

За заемането на длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Описание на длъжността:

1. Извършва предварителна обработка на хранителните продукти, суровини и полуфабрикати;

2. Извършва първична обработка на продуктите, предназначени за производството на отделните ястия – измива, почиства и нарязва зеленчуците, кореноплодните, рибата и месото;

3. Събира и изнася отпадъците и амбалажа от помещенията в кухненски блок;

4. Доставя почистените продукти за по нататъшна обработка;

5. Изнася до шубера готовата за сервиране храна;

6. Прибира своевременно от шубера използваните посуда и прибори за почистване, измиване и подреждане;

7. Подготвя продуктите за влагане в готварската продукция, съобразно утвърдените рецептури;

8. Информира за некачествени продукти главния готвач;

9. Следи за правилното съхраняване на готовата продукция, нейното качество, грамаж и температура на предлаганите ястия;

10. Основно почиства кухнята между смените - помещения, печки и уреди; почиства и измива общите помещения, стълбища и фоайета ежедневно;

11. След приключване на работната смяна почиства и подрежда помещенията и машините;

12. Следи за изключването на електроуредите в кухнята и докладва при възникнали технически проблеми;

13. Не допуска външни лица в кухнята; не допуска внасянето на външни продукти и готова храна;

14. Извършва хигиенни операции по поддържане на работното място съгласно изискванията на РИОКОЗ и попълва необходимите чек листове;

15. Участва през неактивния период при поддържането на хигиената в кухнята, общите помещения и междусградните пространства и тревните площи.

         Необходими документи:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в 15-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg, както и в специализирания сайт – jobs.bg.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. подробна автобиография;

3. заверен препис от диплома за завършено образование, свидетелство за завършен курс за професионална квалификация „готвач“;

4. медицинско свидетелство за започване на работа; 

5. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит /при наличие на такива/;

6. други документи, по преценка на кандидата.

 

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в процедурата по подбора.

 

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

 

Начин за провеждане на подбора:

1. Всяко постъпило заявление се разглежда, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността;

2. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат поканени на събеседване;

3. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за решението в резултат на подбора в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg