ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАБИРА 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Пазач, невъоръжена охрана - пропускар“ в сектор „Техническо обслужване” при Администрацията на главния прокурор
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА „ПАЗАЧ, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА - ПРОПУСКАР’’ – 1 ЩАТНА БРОЙКА

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
    

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

  „ПАЗАЧ, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА - ПРОПУСКАР’’ –

   1 ЩАТНА БРОЙКА

  В СЕКТОР „ ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ”, ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР,

  ПО ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ НА 03.07.2019 Г.

   

  На основание чл. 100а, ал. 6 от Правилник за администрацията на Прокуратурата на Република България, извън случаите по чл. 343 от ЗСВ, комисията за провеждане на подбор, назначена със заповед                                      № РД-09-91/15.07.2019 г. на главния прокурор,

   

  Обявява за одобрен  за заемане на длъжността „Пазач, невъоръжена охрана - пропускар“ – 1 щатна бройка, в сектор „Техническо обслужване“, при Администрацията на главния прокурор, както следва:  

   

  Димитър Костадинов ЦоцевПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

         НАБИРА 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Пазач, невъоръжена охрана - пропускар“ в сектор „Техническо обслужване” при Администрацията на главния прокурор.

Изисквания за заемане на длъжността:

За „Пазач, невъоръжена охрана - пропускар” се назначава лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

7. образование – основно.

8. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

За заемането на длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

     

Описание на длъжността:

1. Извършва дейности по осъществяването на пропускателния режим, влизането и излизането от помещенията в съдебната палата, ползвани за нуждите на ВКП и АГП.

2. Осигурява достъпа на граждани до помещенията, след осъществяване на телефонна връзка със съответните прокурори и служители, като изисква и проверява документи за самоличност, и контролира часа на влизане и излизане.

3. Не допуска внасяне в помещенията на ПРБ на оръжие, общоопасни вещества и средства.

4. По разпореждане на ръководството на ПРБ и АГП, както и на  органите на съдебната охрана, проверява внасянето или изнасянето на пакети и други вещи.

5. Уведомява органите на съдебната охрана на територията на съдебната палата и прекия си ръководител, при възникване на инциденти с граждани и съдейства за своевременното им отстраняване.

6. Проверява служебните карти и пропуски на прокурорите и съдебните служителите.

7. Носи отличителен знак.

8. Следи за поддържането в изправност и правилното използване на монтираните в поверения му район технически устройства за охрана и при повреди уведомява прекия си ръководител.

9. Не допуска влизането на лица, които с поведението си застрашават сигурността на магистратите, съдебните служители и гражданите. 

10. Води дневници за осигуряване на пропускателния режим и издава пропуски.

11. Не допуска неидентифицирани външни лица до работните помещения.

12. Изпълнява и други конкретно възложени задачи за осигуряване сигурността в поверения му район.

13. Запазва в тайна данните и фактите, представляващи нормативно защитена информация и станали му известни при и/или по повод служебната му дейност.

 

Необходими документи за участие, срок и място за подаването им:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в 15-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg, както и в специализирания сайт – jobs.bg.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. подробна автобиография;

3. заверен препис от диплома за завършено образование;

4. медицинско свидетелство за започване на работа; 

5. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит /при наличие на такива/;

6. други документи, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в процедурата по подбора.

 

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

 

Начин за провеждане на подбора:

1. Всяко постъпило заявление се разглежда, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността;

2. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат поканени на събеседване;

3. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за решението в резултат на подбора в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg