ПРБ обявява конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за изпълнителска длъжност, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка - „полицейски инспектор VI-I степен” с функции по професионална подготовка
 • Обявяване на резултатите от проведен етап „Заключително интервю“ и крайно класиране по бал на кандидатите в конкурса за длъжността “полицейски инспектор VI - I степен с функции по професионална подготовка” в Бюро по защита при главния прокурор

  Обявяване на резултатите от проведен етап „Заключително интервю“ и крайно класиране по бал на кандидатите в конкурса за длъжността “полицейски инспектор VI - I степен с функции по професионална подготовка” в Бюро по защита при главния прокурор

 • Резултати от проведения етап „Психологично изследване“

  Резултати от проведения етап „Психологично изследване“

 • Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие във втората част на етап “психологично изследване” – психодиагностично интервю в конкурса за длъжността „полицейски инспектор VI - I степен“ с функции по професионална подготовка

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   

  Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие във втората част на етап “психологично изследване” – психодиагностично интервю в конкурса за длъжността „полицейски инспектор VI - I степен“ с функции по професионална подготовка, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, обявен със заповед № РД - 08 - 113/01.02.2019 г. на главния прокурор.

   

  Обявява се протокол на Института по психология при МВР, изпратен с писмо рег.№ 457900-118/26.03.2019г., съгласно който:

          1. Явилите се на първата част от етап “психологично изследване” кандидати, с вх. №№ 96/11.02.2019 г., 99/12.02.1019 г. и 109/13.02.2019 г. на заявленията за участие в конкурса, СЕ ДОПУСКАТ до участие във втората част на етап “психологично изследване” – психодиагностично интервю, което ще се проведе на 02.04.2019 г. /вторник/ от 13.30 часа в сградата на Института по психология при МВР, гр. София, кв. “Иван Вазов”, ул. “Балша” № 10.

          2. Недопуснати кандидати – НЯМА.

          Допуснатите по точка 1 кандидати да се явят на посочения адрес 15 /петнадесет/ минути преди определеното време, като носят лична карта.

   

            Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до участие във втората част на етап „психологично изследване“ – психодиагностично интервю да се обявят на общодостъпно място – Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. “Света Неделя” № 1, партер и на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg

   

          Забележка: Неявяването на психодиагностичното интервю се счита за доброволен отказ от участие в конкурсната процедура.

   

 • Обявяване на резултатите от проведен етап „Изследване на физическата годност“, класиране и допускане на кандидати до участие в следващия конкурсен етап „Психологично изследване“

  Резултати

 • Резултати от проведения тест за установяване нивото на специфични знания и умения за изпълнение на длъжността от кандидатите

  Обявление за резултатите от проведения тест за установяване нивото на специфични знания и умения за изпълнение на длъжността от кандидатите

 • Списък на допуснати и недопуснати до участие в конкурс за длъжността полицейски инспектор VI - I степен с функции по професионална подготовка, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   

          Списък на допуснати и недопуснати до участие в конкурс за длъжността

  полицейски инспектор VI - I степен с функции по професионална подготовка, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, обявен със заповед № РД - 08 - 113/01.02.2019 г. на главния прокурор.

          Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД - 08 - 113/01.02.2019 г. на главния прокурор, с решение по протокол № 1 - рег. № 485/20.02.2019 г., допуска до участие в конкурса:

          Кандидати с вх. № № 90/07.02.2019 г., 96/11.02.2019 г., 99/12.02.1019 г. и 109/13.02.2019 г. на заявленията;

          Недопуснати кандидати: НЯМА.

          Провеждането на теста за установяване нивото на специфични знания и умения за изпълнение на длъжността от кандидатите, съгласно т. 5 от заповед № РД-08-113/01.02.2019 г. и т. 5 от обявлението за конкурса, ще се извърши на 06.03.2019 г. от 10.00 часа в сградата на Администрация на главния прокурор, намираща се на адрес: гр. София пл. “Света Неделя” № 1, ет. 5, заседателна зала.                

          Кандидатите да се явят на посочения адрес 15 /петнадесет/ минути преди началния час за проверка на самоличността с представяне на лична карта и заемане на местата, като носят 2 /два/ бр. химикали, пишещи с тъмносин цвят.

          Забележка: Неявяването на теста се счита за доброволен отказ от участие в конкурсната процедура.