ПРБ обявява конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за изпълнителска длъжност, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка - „полицейски инспектор VI-I степен” с функции по професионална подготовка
 • Резултати от проведения тест за установяване нивото на специфични знания и умения за изпълнение на длъжността от кандидата

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   

         

          Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД - 08 - 1018/27.05.2019 г. на главния прокурор, изменена със заповед № РД - 08 - 1096/07.06.2019 г., с решение по протокол № 2 - рег. № 1863/25.06.2019 г.,

         1. ОБЯВЯВА резултатите от проведения тест за установяване нивото на специфични знания и умения за изпълнение на длъжността от кандидата, съгласно т. 5 от заповед № РД-08-1018/27.05.2019 г., изменена със заповед № РД -08-1096/07.06.2019 г. и т. 5 от обявлението за конкурса за длъжността полицейски инспектор VI - I степен с функции по професионална подготовка, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

   

  №         Входящ № на заявление                                                Резултат

              за участие в конкурса

  1.            345/10.06.2019 г.                                                            25 точки
   

  2.     Предвид фиксирания в т. 5 от заповед № РД-08-1018/27.05.2019г. и т. 5 от обявлението за конкурса елиминаторен праг от постигнати минимум 15 /петнадесет/ точки, комисията:

  2.1  ДОПУСКА до участие в конкурсните етапи кандидата с входящ номер на заявлението за участие в конкурса, както следва:

               - № 345/10.06.2019г. - постигнал 25 точки;

  2.2   НЕ ДОПУСКА до участие в конкурсните етапи кандидатите с входящи номера на заявленията за участие в конкурса, както следва: НЯМА недопуснати кандидати.

   

          Провеждането на етап „Изследването на физическата годност“ с допуснатия до участие в конкурсните етапи кандидат ще се извърши от 15:00 часа на 27.06.2019 г. на стадион „Раковски“ на адрес: гр. София, ул. „Балша“ № 18. В деня на изпита кандидатът следва да се яви в подходящ спортен екип и да представи лична карта и документ (бележка) от здравно заведение или личен лекар, издаден в срок не по-рано от 3 дни от датата на явяване на изпита, удостоверяващ, че лицето няма медицински противопоказания за участие в дейности с физическо натоварване;         

          Забележка: Неявяването на изпита се счита за доброволен отказ от участие в конкурсната процедура.

   

  Обявление за решенията на комисията да бъде публикувано на общодостъпно място – Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. “Света Неделя” № 1, партер и на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.                       

 • Списък на допуснати и недопуснати до участие в конкурс за длъжността полицейски инспектор VI - I степен

  Списък на допуснати и недопуснати до участие в конкурс за длъжността полицейски инспектор VI - I степен с функции по професионална подготовка, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, обявен със заповед № РД-08-1018/27.05.2019г. на главния прокурор, изменена със заповед на главния прокурор № РД-08-1096/07.06.2019г.

   Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-08 -1018/27.05.2019г. на главния прокурор, изменена със заповед на главния прокурор № РД-08-1096/07.06.2019г., с решение по протокол № 1 - рег. № 1814/20.06.2019г.:       

  ДОПУСКА до участие в конкурса кандидата с вх. № 345/10.06.2019г. на заявлението за участие в конкурса.

  Недопуснати кандидати: НЯМА.

  Провеждането на теста за установяване нивото на специфични знания и умения за изпълнение на длъжността от кандидатите, съгласно т. 5 от заповед № РД-08-1018/27.05.2019г. и т. 5 от обявлението за конкурса, ще се извърши на 25.06.2019г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, ул. “Майор Георги Векилски” № 2.                

  Допуснатият кандидат да се яви на посочения адрес 15 /петнадесет/ минути преди началния час за проверка на самоличността с представяне на лична карта и заемане на мястото, като носи 2 /два/ бр. химикали, пишещи с тъмносин цвят.

  Забележка: Неявяването на теста се счита за доброволен отказ от участие в конкурсната процедура.

  Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати да се обявят на общодостъпно място – Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. “Света Неделя” № 1, партер и на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.