ПРБ обявява конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за изпълнителска длъжност, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка - „полицейски инспектор VI-I степен” с функции по професионална подготовка
 • Обявяване на резултатите от проведен етап „Заключително интервю“ и крайно класиране по бал на кандидатите в конкурса за длъжността “полицейски инспектор VI - I степен с функции по професионална подготовка” в Бюро по защита при главния прокурор

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  Обявяване на резултатите от проведен етап „Заключително интервю“ и крайно класиране по бал на кандидатите в конкурса за длъжността “полицейски инспектор VI - I степен с функции по професионална подготовка” в Бюро по защита при главния прокурор

 • Списък на допуснати и недопуснати до участие в етап “заключително интервю” кандидати в конкурса за длъжността “полицейски инспектор VI - I степен с функции по професионална подготовка” в Бюро по защита при главния прокурор

  Списък на допуснати и недопуснати до участие в етап “заключително интервю” кандидати

 • Списък на допуснати и недопуснати до участие във втората част на етап “психологично изследване” кандидати в конкурса за длъжността „полицейски инспектор VI - I степен“ с функции по професионална подготовка

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   

   Списък на допуснати и недопуснати до участие във втората част на етап “психологично изследване” кандидати в конкурса за длъжността „полицейски инспектор VI - I степен“ с функции по професионална подготовка, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, обявен със заповед № РД - 08 - 1018/27.05.2019г. на главния прокурор.

   

   Обявява се протокол на Института по психология на МВР, изпратен с писмо рег.№ 457900-327/17.07.2019г., съгласно който:

          1. Явилият се на първата част от етап “психологично изследване” кандидат с вх. № 345/10.06.2019г. на заявлението за участие в конкурса, СЕ ДОПУСКА до участие във втората част на етап “психологично изследване” – психодиагностично интервю, която ще се проведе на 24.07.2019г. от 10.00 часа в сградата на Института по психология на МВР, гр. София, кв. “Иван Вазов”, ул. “Балша” № 10.

          2. Недопуснати кандидати – НЯМА.

 • Обявяване на резултатите от проведен етап „Изследване на физическата годност“, класиране и допускане на кандидати до участие в следващия конкурсен етап „Психологично изследване“ в конкурс, обявен със заповед № РД-08-1018/27.05.2019 г. на главния прокурор

          ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   

   

  Обявяване на резултатите от проведен етап „Изследване на физическата годност“, класиране и допускане на кандидати до участие в следващия конкурсен етап „Психологично изследване“ в конкурс, обявен със заповед № РД-08-1018/27.05.2019 г. на главния прокурор

   

          Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД - 08 - 1018/27.05.2019 г.

  на  главния  прокурор,  изменена  със  заповед  на  главния прокурор № РД - 08 - 1096/07.06.2019г., с решение по протокол № 3 - рег. №1913/01.07.2019г.,

         1. ОБЯВЯВА резултатите от проведения етап „Изследване на физическата годност“, съгласно т. 6.1 от заповед № № РД - 08 - 1018/27.05.2019 г. и т. 6.1 от обявлението за конкурса, на кандидатите за длъжността полицейски инспектор VI - I степен с функции по професионална подготовка в Бюро по защита при главния прокурор /БЗГП/, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

   

   

  №                       Входящ № на заявление        Резултат          Забележка

                            за участие в конкурса           /точки/    

   1.                     345/10.06.2019г.                          19                               -

  2.     Предвид фиксирания елиминаторен праг в точка 5 от Специфичната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба на длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка в БЗГП /Методиката/ и на основание чл. 21 и чл. 23, ал. 5 от Правилата за назначаване, преназначаване и прекратяване на служебното правоотношение и командироване на държавните служители от Бюро по защита при главния прокурор, утвърдени със заповед № РД-02-37/29.07.2015г. на главния прокурор:

                2.1  Комисията КЛАСИРА и ДОПУСКА до участие в конкурсния етап „Психологично изследване“ кандидатите с входящи номера на заявленията за участие в конкурса, както следва:

             - на първо място – вх. № 345/10.06.2019 г. - постигнал 19 точки;

               2.2   Комисията НЕ ДОПУСКА до участие в конкурсния етап „Психологично изследване“ кандидатите с входящи номера на заявленията за участие в конкурса, както следва: НЯМА недопуснати кандидати.       

                 Първа част от етап „Психологично изследване“ – групово попълване на тестове и въпросници (тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи), ще се проведе на 16.07.2019 г. от 08.30 часа в Институт по психология – МВР, гр. София, ул. „Балша“ № 10.                                                                                                            

                 Допуснатите по т. 2.1 кандидати да се явят 15 /петнадесет/ минути преди определеното време, като носят лична карта и 2 /две/ химикалки, пишещи в син цвят.

                 Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени чрез тестовото изследване, не преминават елиминаторния праг на етапа, не се явяват на втората част от етап „Психологично изследване“ – „психодиагностично интервю“ и приключват участието си в конкурса.                         

                 Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до етап „Психологично изследване“ да се обявят на общодостъпно място – Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. “Света Неделя” № 1, партер и на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.

   

 • Резултати от проведения тест за установяване нивото на специфични знания и умения за изпълнение на длъжността от кандидата

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   

         

          Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД - 08 - 1018/27.05.2019 г. на главния прокурор, изменена със заповед № РД - 08 - 1096/07.06.2019 г., с решение по протокол № 2 - рег. № 1863/25.06.2019 г.,

         1. ОБЯВЯВА резултатите от проведения тест за установяване нивото на специфични знания и умения за изпълнение на длъжността от кандидата, съгласно т. 5 от заповед № РД-08-1018/27.05.2019 г., изменена със заповед № РД -08-1096/07.06.2019 г. и т. 5 от обявлението за конкурса за длъжността полицейски инспектор VI - I степен с функции по професионална подготовка, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

   

  №         Входящ № на заявление                                                Резултат

              за участие в конкурса

  1.            345/10.06.2019 г.                                                            25 точки
   

  2.     Предвид фиксирания в т. 5 от заповед № РД-08-1018/27.05.2019г. и т. 5 от обявлението за конкурса елиминаторен праг от постигнати минимум 15 /петнадесет/ точки, комисията:

  2.1  ДОПУСКА до участие в конкурсните етапи кандидата с входящ номер на заявлението за участие в конкурса, както следва:

               - № 345/10.06.2019г. - постигнал 25 точки;

  2.2   НЕ ДОПУСКА до участие в конкурсните етапи кандидатите с входящи номера на заявленията за участие в конкурса, както следва: НЯМА недопуснати кандидати.

   

          Провеждането на етап „Изследването на физическата годност“ с допуснатия до участие в конкурсните етапи кандидат ще се извърши от 15:00 часа на 27.06.2019 г. на стадион „Раковски“ на адрес: гр. София, ул. „Балша“ № 18. В деня на изпита кандидатът следва да се яви в подходящ спортен екип и да представи лична карта и документ (бележка) от здравно заведение или личен лекар, издаден в срок не по-рано от 3 дни от датата на явяване на изпита, удостоверяващ, че лицето няма медицински противопоказания за участие в дейности с физическо натоварване;         

          Забележка: Неявяването на изпита се счита за доброволен отказ от участие в конкурсната процедура.

   

  Обявление за решенията на комисията да бъде публикувано на общодостъпно място – Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. “Света Неделя” № 1, партер и на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.                       

 • Списък на допуснати и недопуснати до участие в конкурс за длъжността полицейски инспектор VI - I степен

  Списък на допуснати и недопуснати до участие в конкурс за длъжността полицейски инспектор VI - I степен с функции по професионална подготовка, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, обявен със заповед № РД-08-1018/27.05.2019г. на главния прокурор, изменена със заповед на главния прокурор № РД-08-1096/07.06.2019г.

   Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-08 -1018/27.05.2019г. на главния прокурор, изменена със заповед на главния прокурор № РД-08-1096/07.06.2019г., с решение по протокол № 1 - рег. № 1814/20.06.2019г.:       

  ДОПУСКА до участие в конкурса кандидата с вх. № 345/10.06.2019г. на заявлението за участие в конкурса.

  Недопуснати кандидати: НЯМА.

  Провеждането на теста за установяване нивото на специфични знания и умения за изпълнение на длъжността от кандидатите, съгласно т. 5 от заповед № РД-08-1018/27.05.2019г. и т. 5 от обявлението за конкурса, ще се извърши на 25.06.2019г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, ул. “Майор Георги Векилски” № 2.                

  Допуснатият кандидат да се яви на посочения адрес 15 /петнадесет/ минути преди началния час за проверка на самоличността с представяне на лична карта и заемане на мястото, като носи 2 /два/ бр. химикали, пишещи с тъмносин цвят.

  Забележка: Неявяването на теста се счита за доброволен отказ от участие в конкурсната процедура.

  Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати да се обявят на общодостъпно място – Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. “Света Неделя” № 1, партер и на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.