ПРБ ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Деловодство в отдел 04 “Международен“ на ВКП, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ – за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ”

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ”

  В СЛУЖБА „ДЕЛОВОДСТВО“ В ОТДЕЛ 04 „МЕЖДУНАРОДЕН“ ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА - 1 ЩАТНА БРОЙКА, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 68, АЛ. 1, Т. 3 ОТ КТ, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1705/27.12.2018 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 22.02.2019 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-9/30.01.2019 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Деловодство“  в отдел 04 „Международен“ във Върховна касационна прокуратура – 1 щатна бройка, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда.  

  На събеседването не се яви допуснатият кандидат Таня Стоянова Георгиева.

  След проведеното събеседване и извършеното оценяване на явилите се кандидати, съгласно обявените показатели:

  Конкурсната комисия РЕШИ:

  1. КЛАСИРА кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Деловодство“  в отдел 04 „Международен“ във Върховна касационна прокуратура – 1 щатна бройка, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда,  както следва:

     1. Борислава Мариова Аврамова – I място

     2. Мария Никифорова Карагеоргиева   – II място

     3. Радка Йорданова Стоименова – III място

   2. НЕ КЛАСИРА за длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Деловодство“  в отдел 04 „Международен“ във Върховна касационна прокуратура – 1 щатна бройка, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда Емилия Русева Христова, поради получена оценка по-ниска от 4,50.

   

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                              
   

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ”

   В СЛУЖБА „ДЕЛОВОДСТВО“ В ОТДЕЛ 04 „МЕЖДУНАРОДЕН“ ПРИ ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА – 1 ЩАТНА БРОЙКА, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 68, АЛ. 1, Т. 3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1705/27.12.2018 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-9/30.01.2019 г. на главния прокурор,  с решение по Протокол № 1/05.02.2019 г. реши:

   

  Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Деловодство“ в отдел 04 „Международен“ при Върховна касационна прокуратура –  1 щатна бройка, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, следните кандидати:

   

  1.     Мария Никифорова Карагеоргиева, вх. № 49/09.01.2019 г. ;

  2.     Емилия Русева Христова, вх. № 86/14.01.2019 г. ;

  3.     Борислава Мариова Аврамова, вх. № 106/17.01.2019 г. ;

  4.     Таня Стоянова Георгиева, вх. № 172/22.01.2019 г. ;

  5.     Радка Йорданова Стоименова, вх. № 283/30.01.2019 г.

   

  Недопуснати кандидати няма.

   

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 22.02.2019 г. от 09:30 часа в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

 

ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Деловодство в отдел 04 “Международен“ на Върховна касационна прокуратура, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда – за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

7. образование – средно;

8. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

1. компютърна грамотност: MS Office, Internet.

 

Описание на длъжноста:

Извършва дейностите съгласно чл. 34, ал. 2 от ПАПРБ, както следва:

1. Приема и описва постъпилите в отдела преписки и дела;

2. Въвежда данни относно движението на преписките и делата, както входящата и изходящата кореспонденция в УИС на ПРБ;

3. Представя новопостъпилите дела и преписки на прокурорите в отдела, след разпределението им при спазване на принципа на случайния подбор;

4. Прилага новопостъпили документи към преписките и делата;

5. Подготвя ежедневно доклада от и за прокурорите;

6. Предоставя справки по делата и преписките;

7. Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция;

8. Подготвя за изпращане чрез регистратурата на изходящата кореспонденция;

9. Подготвя и предава в служба „Архив” подлежащите на архивиране дела и преписки;

10. Изготвя статистическите сведения за дейността на съответния отдел;

11. Води следните книги:

11.1. азбучник;

11.2. входящ дневник за отдела;

11.3. изходящ дневник за отдела;

11.4. докладна книга;

11.5. разносна книга.

12.Разпределя новопостъпилите преписки в отдела в програмата „Law Choice“ и ги представя на прокурорите в отдела, след разпределението им при спазване на принципа на случайния подбор;

13. Прикачва към всяка преписка в УИС всички инстанционни актове на прокурорите от съответния отдел при ВКП;

14. Освен горепосочените задължения  извършва и други дейности с оглед спецификата на работата в съответния отдел, които са му възложени от завеждащия отдела;

15. Замества и се замества от съдебен деловодител в службата.

II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. заверени преписи от документи за завършено средно образование;

3. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит (при наличието на такива)

4. медицинско свидетелство за работа; 

5. автобиография;

6. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

 

III. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.