ПРБ ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на НСлС, с работно място следствения отдел на Окръжна прокуратура гр. Шумен, място на работа–Апелативен район Варна
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ“ в отдел „Криминалистика“ на НСлС, с работно място – следствения отдел на Окръжна прокуратура гр. Шумен, място на работа – Апелативен район Варна

   ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
   

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ“

  в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Окръжна прокуратура гр. Шумен, място на работа – Апелативен район Варна – 1 щатна бройка, обявен със Заповед
  № РД-08-939/19.04.2019 г. на главния прокурор на РБ

   

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 09.07.2019 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-67/31.05.2019 г. на главния прокурор на РБ, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Окръжна прокуратура гр. Шумен, място на работа – Апелативен район Варна – 1 щатна бройка,

   

   

  Конкурсната комисия РЕШИ:

  1.  КЛАСИРА кандидата, получил оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Окръжна прокуратура гр. Шумен, място на работа – Апелативен район Варна – 1 щатна бройка:

   

  АНДРЕАН ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ – I място

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                             
   

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ“ В ОТДЕЛ „КРИМИНАЛИСТИКА“ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА, С РАБОТНО МЯСТО – СЛЕДСТВЕНИЯ ОТДЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ШУМЕН, МЯСТО НА РАБОТА – АПЕЛАТИВЕН РАЙОН ВАРНА – 1 ЩАТНА БРОЙКА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД
  № РД-08-939/19.04.2019 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РБ

   

               Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-09-67/31.05.2019 г. на главния прокурор на РБ, за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Окръжна прокуратура гр. Шумен, място на работа – Апелативен район Варна – 1 щатна бройка, с решение по Протокол № 1/13.06.2019 г.

   

  РЕШИ:

   

  1.  Допуска до участие в конкурса за заемането на длъжността  „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Окръжна прокуратура
  гр. Шумен, място на работа – Апелативен район Варна – 1 щатна бройка, обявен със Заповед № РД-08-939/19.04.2019 г. на главния прокурор на РБ следните кандидати:

   

  –       Андреан Иванов Джамбазов, вх. № А-118/20.05.2019 г.

   

  2.  Не допуска до участие в конкурса за заемането на длъжността  „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Окръжна прокуратура
  гр. Шумен, място на работа – Апелативен район Варна – 1 щатна бройка, обявен със Заповед № РД-08-939/19.04.2019 г. на главния прокурор на РБ следните кандидати:

   

  –       Евгени Валериев Енчев, вх. № А-130/31.05.2019 г.

  Мотиви за недопускането:

  Кандидатът няма придобит професионален опит в областта на криминалистиката и изготвяне на криминалистични експертизи – 5 години. Не е вписан и не отговаря на условията за вписване в Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398 от Закона за съдебната власт, клас „Криминалистични експертизи“ (съгласно Приложение № 1 към чл. 4 от Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица).

  Не са изпълнени изискванията за заемане на длъжността в раздел I, т. 10 и раздел I, Специфични изисквания, т. 1 от Заповед № РД-08-939/19.04.2019 г. на главния прокурор на РБ.

   

  –       Димитър Антонов Тонев, вх. № А-131/07.06.2019 г.

  Мотиви за недопускането:

  Кандидатът е предоставил копие на Диплома за висше образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, серия ШУ 2014, № 231631, регистрационен № 44393/22.07.2014 г. от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ за завършена специалност „Социална педагогика“.

  Кандидатът е предоставил Удостоверение № СК-07-20947/06.06.2019 г. от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ в уверение на това, че същият е завършил семестриално и предстои явяване на държавен изпит.

  Не са изпълнени изискванията за заемане на длъжността в раздел I, т. 7 и т. 8 от Заповед № РД-08-939/19.04.2019 г. на главния прокурор на РБ.

   

  Кандидатът няма придобит професионален опит в областта на криминалистиката и изготвяне на криминалистични експертизи – 5 години. Не е вписан и не отговаря на условията за вписване в Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398 от Закона за съдебната власт, клас „Криминалистични експертизи“ (съгласно Приложение № 1 към чл. 4 от Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица).

  Не са изпълнени изискванията за заемане на длъжността в раздел I, т. 10 и раздел I, Специфични изисквания, т. 1 от Заповед № РД-08-939/19.04.2019 г. на главния прокурор на РБ.

   

  Провеждането на писмения тест и събеседването с допуснатият кандидат ще се проведе на  09.07.2019 г., от 10:00 ч., в сградата на ОСлО при Окръжна прокуратура гр. Шумен с адрес: гр. Шумен, ул. „Граф Игнатиев“ № 3, кабинет № 12.