ПРБ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Старши експерт - инженер“ в отдел „Стопанисване на сградния фонд“ на дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ към Администрация на главния прокурор
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ - ИНЖЕНЕР“ В ОТДЕЛ „СТОПАНИСВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД“ НА ДИРЕКЦИЯ „СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ – 1 ЩАТНА БРОЙКА КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
   

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „СТАРШИ ЕКСПЕРТ - ИНЖЕНЕР“

  В  ОТДЕЛ  „СТОПАНИСВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД“ НА ДИРЕКЦИЯ „СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ – 1 ЩАТНА БРОЙКА КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР , ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-693/12.02.2019 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 18.04.2019 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-34/19.03.2019 г., изменена и допълнена със заповед № РД-09-42/12.04.2019 г на главния прокурор на Република България, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Старши експерт-инженер“ в отдел „Стопанисване на сградния фонд“ на дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“, към Администрация на главния прокурор– 1 щатна бройка,

   

  Конкурсната комисия РЕШИ:

  КЛАСИРА кандидата получил оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Старши експерт-инженер“ в отдел „Стопанисване на сградния фонд“ на дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“, към Администрация на главния прокурор - 1 щатна бройка, както следва:

   

  1. Николай Михайлов Въжаров – I място

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ - ИНЖЕНЕР“ В ОТДЕЛ „СТОПАНИСВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД“ НА ДИРЕКЦИЯ „СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ – 1 ЩАТНА БРОЙКА КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

   „СТАРШИ ЕКСПЕРТ - ИНЖЕНЕР“ В  ОТДЕЛ  „СТОПАНИСВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД“ НА ДИРЕКЦИЯ „СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ – 1 ЩАТНА БРОЙКА КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-693/12.02.2019 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

   

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-34/19.03.2019 г. на главния прокурор,  с решение по Протокол № 1/21.03.2019 г. реши:

  Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Старши експерт-инженер“ в отдел „Стопанисване на сградния фонд“ на дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“, към Администрация на главния прокурор – 1 щатна бройка кандидата - Николай Михайлов Въжаров.

   

  Недопуснати кандидати няма.

   

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 18.04.2019 г., от 09.30 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.

          ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Старши експерт - инженер“ в отдел „Стопанисване на сградния фонд“ на дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ към Администрация на главния прокурор.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

7. образование – Висше, образователно квалификационна степен „Магистър“ в областта на стопанските и техническите науки;

8. трудов стаж: не по-малко от 4 години;

9. професионален опит: в областта на стопанските дейности, техническото обслужване и управление на имуществото;

10. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Специфични изисквания:

1. компютърна грамотност: MS Office, Internet.

Описание на длъжноста:

1. Участва в изготвянето на технически задания във връзка с  провежданите процедури по ЗОП за строително-ремонтни работи на сградния фонд, ползван от ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюрото по защита при главния прокурор, учебните и почивните бази на ПРБ;

2. Изготвя и съхранява архив от документация във връзка с извършвани строително-ремонтни работи на сградния фонд на ПРБ;

3. Подпомага дейността по изготвянето на доклади, справки, становища и предложения до ВСС относно управлението и стопанисването на сградния фонд на ПРБ и необходимостта от основни ремонти;

4. Участва в комисии по провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за строително-ремонтни работи за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюрото по защита при главния прокурор, учебните и почивните бази на ПРБ;

5. Участва в комисии по приемане на завършените обекти и установяване на годността им за експлоатация.

6. Осъществява текущ контрол при изпълнението на строително-монтажните работи, проверява съставените актове по време на строителство и строителни книжа на обектите и представя за изплащане проверени актове и фактури;

7. Следи изпълнението на сключени договори по ЗОП, за които му е възложен контрол;

8. Извършва проверки и огледи на обектите на строителство и  изготвя проекти на доклади и предложения;

9. Участва в работни групи, комисии и др. в областта на строителството и проектирането на обекти на ПРБ;

10. Подпомага дейността по обобщаване на предложенията на третостепенните разпоредители с бюджет за ремонти в рамките на утвърдения бюджет на ПРБ;

11. Изготвя становища, анализи и предложения във връзка с искания за извършване на ремонтни дейности на обекти на ПРБ;

12. Участва в изготвянето на анализи, становища, справки, доклади, информации и предложения относно дейността на дирекцията, свързана с текущи разходи, капиталови разходи и други;

13. Носи пряка отговорност във връзка с прилагането на нормативните актове и предлаганите от него решения;

14. Участва като член в комисиите по инвентаризация на активите на ВКП, ВАП, АГП и НСлС.

II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

3. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;

4. медицинско свидетелство за работа; 

5. автобиография;

6. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

III. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.