ПРБ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане 1 /една/ щатна бройка за „Прокурорски помощник” в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на ВАП, при условията на чл. 68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда – за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК“ В ЗВЕНО „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИЦИ“ В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 68, АЛ. 1, Т. 3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
   

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

   „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК“

   

  В ЗВЕНО „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИЦИ“ В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 68, АЛ. 1, Т. 3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА,

  ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1629/23.11.2018 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

   

  На основание Протокол № 3 от заседание на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-178/28.12.2018 г. на главния прокурор, проведено на 01.02.2019 г., обявява резултатите от проведеното събеседване с допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Прокурорски помощник“ в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на Върховна административна прокуратура, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ – 1 щатна бройка.

   

  На събеседването, насрочено за 10:00 часа, се явиха кандидатите:

   

  1. Симона Любомирова Лазарова – Радева

  2. Мария Димитрова Еленкова

  3. Радослава Лъчезарова Пиперова

  4. Хайри Лютвиев Мехмедов

  5. Наталия Цонева Цонева

  6. Володя Антонов Тодоров

  7. Ксения Илия Мужо

  8. Марина Евгениева Трифонова

  9. Александра Петкова Духлакова

  10. Яница Георгиева Русева

  11. Николай Иванов Николаев

   

  На събеседването не се явиха кандидатите: Калина Чавдарова Христова и Десислава Северинова Борисова

   

  След проведеното събеседване и извършеното оценяване на явилите се кандидати, съгласно обявените показатели:

   

  Конкурсната комисия РЕШИ:

   

  1. КЛАСИРА кандидатите  получили оценка най-малко 4,50 за длъжността „Прокурорски помощник“ в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на Върховна административна прокуратура, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  – 1 щатна бройка, както следва:

  1. Александра Петкова Духлакова – I място

  2. Николай Иванов Николаев – II място

  3. Марина Евгениева Трифонова – III място

  4. Мария Димитрова Еленкова – III място

  5. Яница Георгиева Русева – IV място

  6. Симона Любомирова Лазарова – Радева – V място

  7. Володя Антонов Тодоров– V място

  8. Ксения Илия Мужо – V място

  9. Радослава Лъчезарова Пиперова – V място 

   

   

  2. НЕ КЛАСИРА за длъжността в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на Върховна административна прокуратура, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  – 1 щатна бройка, поради получена оценка по-ниска от 4,50 следните кандидати:

  1. Наталия Цонева Цонева

  2. Хайри Лютвиев Мехмедов

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК“ В ЗВЕНО „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИЦИ“ В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВАП, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 68, АЛ. 1, Т. 3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                             
   

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК“

  В ЗВЕНО „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИЦИ“ В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 68, АЛ. 1, Т. 3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА,

  ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1629/23.11.2018 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

  Днес 15.01.2019 година, конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-178/28.12.2018 г. на главния прокурор,  с решение по Протокол № 2/15.01.2019 г., реши:

  1. Допуска до участие в конкурса за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник“ в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на Върховна административна прокуратура, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, следните кандидати:

   

  1. Симона Любомирова Лазарова - Радева

  2. Мария Димитрова Еленкова

  3. Калина Чавдарова Христова

  4. Радослава Лъчезарова Пиперова

  5. Хайри Лютвиев Мехмедов

  6. Наталия Цонева Цонева

  7. Десислава Северинова Борисова

  8. Володя Антонов Тодоров

  9. Ксения Илия Мужо

  10. Марина Евгениева Трифонова

  11. Александра Петкова Духлакова

  12. Яница Георгиева Русева

  13. Николай Иванов Николаев

   2. Няма недопуснати кандидати.

   

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 01.02.2019 г., 10,00 ч. в сградата на Администрацията на главния прокурор – гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала, стая 503, по реда на подаване на заявленията им  за участие в конкурса.

 • ПРОТОКОЛ на Конкурсната комисия

  ПротоколПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник” в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на Върховна административна прокуратура, при условията на чл. 68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда – за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа.

I. На основание чл. 245, ал. 1 от ЗСВ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

7. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

8. образование – висше – по специалността „Право“; образователно – квалификационна степен – „Магистър“, издържан теоретико – практичен изпит – придобита юридическа правоспособност;

9. притежава необходимите професионални и нравствени качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;

10. не страда от психическо заболяване.

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

1. притежава добра компютърна грамотност – MS Office, Интернет;

II.Описание на длъжността:

1. Подпомага дейността на прокурорите при изпълнение на техните функции;

2. Изготвя проекти на прокурорски актове при възлагане от прокурор;

3. Изготвя проекти на отговори на писма и сигнали;

4. Проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика  по конкретни въпроси;

5. Изготвя писмени становища по конкретни правни въпроси;

6. Участва в изготвянето на проекти за вътрешноведомствени актове на прокуратурата;

7. Следи актуалните изменения в нормативната база на законодателството на Република България и съдебната практика;

8. Участва при изготвянето на годишния отчетен доклад на Прокуратурата на Република България;

9. Извършва проучвания по възложени преписки и изготвя доклад за фактическите данни по тях;

         III. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. Заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Право“, юридическа правоспособност.

3. Заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличието на такива/;

4. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;

5. Медицинско свидетелство за работа; 

6. Автобиография;

7. Други документи, удостоверяващи квалификация и опит, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

IV. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.