ПРБ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане 1 /една/ щатна бройка за „Младши специалист - администратор и домакин” в УЦ „Трендафила“, природен парк Витоша, сектор „Управление на почивни бази“, дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивни бази“ при АГП
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ –АДМИНИСТРАТОР И ДОМАКИН“ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР„ТРЕНДАФИЛА“, ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
   

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ –АДМИНИСТРАТОР И ДОМАКИН“ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР„ТРЕНДАФИЛА“, ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША, СЕКТОР“УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЧИВНИТЕ БАЗИ“ – ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ, СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЧИВНИ БАЗИ“ ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВЕН ПРОКУРОР

  ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1133/25.06.2019 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

  На основание Протокол № 3 от заседание, проведено на 16.09.2019 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-99/26.07.2019 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Младши специалист –администратор и домакин“ в Учебен център„Трендафила“, природен парк Витоша, сектор „Управление на почивните бази“ – дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивни бази“ при Администрация на главен прокурор – 1 /една/ щатна бройка,

   

   

  Конкурсната комисия РЕШИ:

   

  КЛАСИРА на първо място кандидата, получил оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Младши специалист – администратор и домакин“ в Учебен център „Трендафила“, природен парк Витоша, сектор „Управление на почивните бази“ – дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивни бази“ при Администрация на главен прокурор- – 1/една/ щатна бройка-

   

  Сашка Маринова Попова

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ –АДМИНИСТРАТОР И ДОМАКИН“ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ТРЕНДАФИЛА“

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                              
   

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ –АДМИНИСТРАТОР И ДОМАКИН“ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ТРЕНДАФИЛА“, ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША, СЕКТОР “УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЧИВНИТЕ БАЗИ“ – ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ, СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЧИВНИ БАЗИ“ ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВЕН ПРОКУРОР

  ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1133/25.06.2019 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

   

  1.  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-99/26.07.2019 г., на главния прокурор на Република България, с решение по Протокол № 1/02.08.2019 г., допуска за участие в конкурса за заемане на длъжността „Младши специалист –администратор и домакин“ в  Учебен Център „Трендафила“, природен парк Витоша, сектор “Управление на почивните бази“ – дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивни бази“ при Администрация на главен прокурор – 1 щатна бройка кандидата:

  -         Сашка Маринова Попова – вх. № 2206/09.07.2019 г.

  -         Недопуснати кандидати няма.

   

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 27.08.2019 г., от 10.00 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор  - пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала. 

ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Младши специалист - администратор и домакин” в Учебна център „Трендафила“, природен парк Витоша, сектор „Управление на почивни бази“,  дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивни бази“ при Администрацията на главния прокурор.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

7. образование: средно;

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

1. компютърна грамотност: MS Office, Internet;

 

Описание на длъжностите:

1. Младшия специалист – администратор и домакин е материалноотговорно лице;

2. Организира получаването, съхраняването  и стопанисването на стоково-материалните ценности като материално-отговорно лице;

3. Следи дали доставените материали, оборудване и консумативи са в заявените количества при периодични доставки;

4. Организира и участва в товаро-разтоварните и преносните работи и оформя съпровождащата документация;

5. Заскладява получените материални запасии стоки в програмния продукт, като издава съответните документи;

6. Заприходява получените дълготрайни активи, като издава съответните документи;

7. Осигурява раздаването на необходимите активи и материални запаси на служителите в УЦ „Трендафила“;

8. Изготвя месечен отчет за изразходване на материалните запаси и стоки;

9. Води картотека на хартиен носител за движението на активите и материалите по длъжностни лица, предоставени им за ползване;

10. Актуализира информацията, като води картони и инвентарни книги, като ги поддържа в изряден вид;

11. Участва в изготвянето на заявки за доставяне на материали запаси;

12. Следи за правилното съхранение на постъпилите в склада  активи, материални запаси и стоки и незабавно информира ръководител сектор при констатирани нередности;

13. Следи за хигиената и достъпността на складовите помещения;

14. Прави предложения за бракуване на негодни за използване активи и материални запаси, поради физическото им или морално изхабяване;

15. Прави предложения за бракуване на стоки с изтекъл срок на годност, или негодни за консумация.

16. Посреща, регистрира и настанява гостите на учебния център, като проверява редовността на документите им, включително направените резервации.

17. Предоставя на госта адресна регистрационна карта и при необходимост му оказва съдействие при попълването й, като не допуска настаняване на лица без попълнена адресна карта. Проверява вписаните в регистрационната карта данни за госта на учебния център и при необходимост връща картата за корекции.

18. Отразява своевременно резервирането, заемането и освобождаването на стаите;

19. Предава и приема ключовете на гостите за определените им стаи и апартаментите;

20. Приема оплаквания, рекламации и възникнали проблеми на гостите и съдейства за незабавното им решаване;

21. Създава необходимата организация за сигурността и спокойствието на гостите;

22. Поддържа чиста рецепцията и следи за хигиената пред нея;

23. Приема, съхранява и предава парични средства, съобразно нормативните изисквания и установения вътрешен ред;

24. Следи за изправността на инсталираните по стаите (апартаментите) техника, обзавеждане, осветителни тела и за състоянието на постелъчен инвентар, тоалетни материали и препарати;

25. Подпомага управителя на почивната база при изготвяне на графиците при сменен режим на работа на служителите от учебния център;

26. Участва в изготвянето на отчети, справки и други, свързани с дейността на учебния център;

27. Участва в комисии/работни групи  за извършване на инвентаризации, проверки на материално-отговорни лица и в други направления от неговата компетентност;

28. Съобщава на ръководител сектор „УПБ“ и на управителя на почивната база за всички забелязани от него случаи на нарушение на вътрешния ред от персонала и от гостите на базата;

29. Запазва в тайна данните и фактите, представляващи нормативно защитена информация и станали му известни при и/или по повод служебната му дейност.

 

II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. заверени преписи от документи за завършено средно образование;

3. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличие на такъв/;

4. медицинско свидетелство за работа; 

5. автобиография;

6. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

 

III. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.