ПРБ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Управител почивна база” в УЦ „Трендафила“, природен парк Витоша, сектор „Управление на почивните бази“, дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивните бази“ при АГП
 • ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ ПОЧИВНА БАЗА“ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР„ТРЕНДАФИЛА“

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
   

  О Б Я В Л Е Н И Е

   

  ОТНОСНО КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ ПОЧИВНА БАЗА“ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР„ТРЕНДАФИЛА“ – ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ, СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЧИВНИ БАЗИ“ ПРИ АГП – 1 ЩАТНА БРОЙКА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-74/21.01.2019 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

   

  Със заповед № РД-08-776/07.03.2019 г. на главния прокурор, конкурсната процедура за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Управител почивна база“ в Учебен център„Трендафила“ – дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивни бази“ при АГП – 1 щатна бройка, е прекратена на основание чл. 98, ал. 1, т. 2 от Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България – няма допуснати кандидати.

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ ПОЧИВНА БАЗА“ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР„ТРЕНДАФИЛА“ – ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ, СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЧИВНИ БАЗИ“ ПРИ АГП

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                              
   

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „УПРАВИТЕЛ ПОЧИВНА БАЗА“ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР„ТРЕНДАФИЛА“ – ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ, СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЧИВНИ БАЗИ“ ПРИ АГП

  ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-74/21.01.2019 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

   

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-16/15.02.2019 г., на главния прокурор на Република България, с решение по Протокол № 1/05.03.2019 г. реши:

   

  Не допуска до участие в конкурса за заемането на длъжността „Управител почивна база“ в Учебен център„Трендафила“ – дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивни бази“ – 1 щатна бройка, кандидата:

  Динко Петков Тончев – вх. № 328/04.02.2019 г.

   

  Мотиви за недопускане:

  Кандидатът не е представил всички необходими документи за участие в конкурса, а именно – заверени преписи от документи, удостоверяващи една година професионален опит в областта на туризма, хотелиерството и ресторантьорството.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Управител почивна база” в Учебен център „Трендафила“, природен парк Витоша, сектор „Управление на почивните бази“, дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивните бази“ при Администрацията на главния прокурор.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

7. образование: средно;

8. трудов стаж: 1 година;

9. професионален опит: 1 година в областта на туризма, хотелиерство и ресторантьорство.

 

Специфични изисквания:

1. свидетелство за правоуправление на МПС, категория „В“;

 

II. Описание на длъжността:

1. Планира, организира и ръководи дейността на служителите в Учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“;

2. Организира и осъществява контрол по получаването, съхраняването и стопанисването на стоково-материалните ценности;

3.  Контролира дали доставените материали, оборудване и консумативи са в заявените количества при периодични доставки;

4. Организира и контролира закупуването на стоки и материали, доставянето им и оформя съпровождащата ги документация;

5. Съгласува заявките за доставка на  материали и консумативи;

6. Следи за състоянието на доставените стоки и следи за срока на годност на същите;

7. Отговаря за осигуряването на необходимите условия за провеждане на обучителни мероприятия и за почивка;

8. Разработва предварителни поименни графици за работното време на служителите за периода на сумираното изчисляване на работното време при  спазване на изискванията на КТ, които представя за съгласуване на ръководител сектор „УПБ“, директор дирекция „БСДУПБ“ и утвърждаване от главния секретар при АГП;

9. Връчва утвърдените графици на съответните служители най-късно три дни преди началото на изпълнението им;

10. Запознава всеки новопостъпил служител в учебния център с  Правилника за вътрешния трудов ред;

11. Изготвя доклад до ръководител сектор „УПБ“  при констатиране на нарушения на трудовата дисциплина;

12. Осъществява контрол по прилагането и спазването на пропусквателния режим в учебния център. Дава разрешение за достъп до района  на базата  на  служители извън работно време;

13. Описва в пътната книжка за деня данните за извършените превози и изисква необходимите заверки. Ежемесечно отчита заверените пътни книжки на младши експерт - транспорт в сектор „Техническо обслужване“, дирекция „СФТО“;

14. Своевременно следи и осигурява преминаване на зачисления  автомобил на годишен технически преглед, като уведомява младши експерт - транспорт в сектор „Техническо обслужване“, дирекция „СФТО“;

15. Ежемесечно  отчита зареденото гориво и предава изготвения отчет за изразходваното гориво в отдел „СДМ“, дирекция „БСДУПБ“;

16. Изготвя докладна записка до младши експерт - транспорт в сектор „Техническо обслужване“, дирекция „СФТО“ за необходимост от ремонт на зачисленото СМПС;

17. При възникване на ПТП незабавно уведомява по телефона прекия си ръководител, след което изготвя докладна записка до младши експерт - транспорт в сектор „Техническо обслужване“, дирекция „СФТО“ за ПТП;

18. Участва при извършване на инвентаризация, бракуване и ликвидация  в учебния център УЦ „Трендафила“;

19. Следи изпълнението на сключени договори по ЗОП и вътрешни актове, свързани с дейността на учебния център и за договорите, за които му е възложен контрол по проследяване и наблюдението на изпълнението;

20. Изготвя докладни записки и други документ относно приключването на договорите, необходимостта от потребност за доставка на имущество или услуга за нуждата на учебния център и др.;

21. Участва в изготвянето и актуализирането на вътрешни правила, процедури и други, като предлага готови текстове, законово обосновани;

22. Изпълнява и други задачи, свързани с дейността;

23. Ежедневно се запознава с информацията, публикувана на ведомствената страница на ПРБ, както и информацията, публикувана на страницата на ВСС в интернет.

 

Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. заверени преписи от документи за завършено средно образование;

3. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;

4. свидетелство за правоуправление на МПС, категория „В“;

4. медицинско свидетелство за работа; 

5. автобиография;

6. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

 

Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.