ПРБ ОБЯВЯВА конкурс за МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /ЯВНО ДЕЛОВОДСТВО/ в сектор „Сигурност на информацията, административно обслужване и защита на личните данни“ в БЗГП, длъжностно ниво: 11 съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията; експертно ниво 7
 • Резултати от етап „интервю

  Резултати от етап „интервю"

 • СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати до конкурса за длъжността „младши експерт (явно деловодство)“ в сектор„Сигурност на информацията, административно обслужване и защита на личните данни“ в Бюро по защита при главния прокуро

   

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
   
   

  БЮРО ПО ЗАЩИТА ПРИ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   
   

   

  СПИСЪК

   

  на допуснати и недопуснати кандидати до конкурса за длъжността

  „Младши експерт (явно деловодство)“ в сектор „Сигурност на информацията,

  административно обслужване и защита на личните данни“ в Бюро по защита при          

  главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-694/12.02.2019 г.

   

   

  Въз основа на преценка на представените от кандидатите документи, с решение по протокол № 1 – рег. № 634/06.03.2019 г., назначената със заповед № РД-09-12/12.02.2019 г. конкурсна комисия:

          

  І. ДОПУСКА до участие в конкурса следните кандидати:

   

  1.           ЦВЕТАНА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

  2.           ЕЛЕНА ЧАВДАРОВА БОРИСОВА

  3.           ПЛАМЕНА ПАНКОВА ПЕТКОВА

  4.           ДИЯНА ПЕЙКОВА ПЕТКОВА – ЗАХАРИЕВА

  5.           ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА - АЙРАНОВА    

  6.           ИВЕЛИНА МИХАЙЛОВА ВЕНЧЕВА

  7.           ДЕНИЦА АТАНАСОВА ФУТЕКОВА

  8.           ЦОНКА БОЯНОВА ИВАНОВА

  9.           МАРИО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ

  10.      ПЕТЯ ЦАНКОВА СТОЯНОВА – ВЕЛИНСКА

  11.      МИРОСЛАВ ПЕНЧЕВ АЛЕКСИЕВ

  12.      ИЛИЯНА ПЕШЕВА ХАЙНАДЖИЕВА

  13.      С. Сл.

        

  Допуснатите кандидати следва да се явят за решаване на тест на 19.03.2019 г. от 10.00 часа в сградата на Администрация на главния прокурор на адрес: гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.

   

  Интервюто с издържалите теста кандидати да се проведе на 20.03.2019 г. от 10.00 часа в сградата на Администрация на главния прокурор, гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.

   

  II. НЕ ДОПУСКА до участие в конкурса следните кандидати: НЯМА недопуснати кандидати.

   

  III. За провеждането на теста всички кандидати да се явят 15 (петнадесет) минути преди началния час за проверка на самоличността с представяне на лична карта и заемане на местата, като носят 2 (два) броя химикали, пишещи с тъмно син цвят.

  Съгласно чл. 27, ал. 3 от НПКДС, конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, както следва:

  Разработват се три варианта на тест.

  Всеки вариант на тест съдържа 25 (двадесет и пет) затворени въпроса, свързани с преките задължения на конкурсната длъжност.

  На всеки въпрос са дадени по няколко варианта на отговор, от които само един е верен.

  Всеки верен отговор носи по 1 (една) точка, т.е. максималният брой точки, които може да получи един кандидат е 25 (двадесет и пет).

  За успешно издължал теста се счита този кандидат, които има 18 (осемнадесет) или повече верни отговори и същият се допуска до интервю.

  Кандидатът получил по-малко от 18 (осемнадесет) точки при решаването на теста отпада от конкурсната процедура.

  Продължителност за решаване на теста е до 60 (шестдесет) минути.

  Комисията реши, че кандидатът, който не се яви на теста, ще се счита за доброволно отказал се от участие в конкурса.

  Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.

  Допуснатите до интервю кандидати се уведомяват писмено за датата, мястото и часа на провеждането му.

  В съответствие с чл. 32 от НПКДС комисията определи време за провеждане на интервюто за всеки кандидат – до 30 мин.

  За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати.

  Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно Приложение № 4 към чл. 32, ал. 3 от НПКДС.

   Комисията прие оценяването на 6 (шест) компетентности (аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност).

  Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии.

  Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценката на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който оценката е не по-малко от „4“. Кандидатът получил по-ниска оценка от „4“ на интервюто отпада от конкурсната процедура.

  Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и от интервюто, умножени със съответен коефициент.

  Конкурсната комисия определи коефициентите, с които ще се умножават резултатите на кандидатите, както следва:

  -         Коефициент „3“, с който се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста;

  -         Коефициент „5“, с който се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто.

   

  Оценките от интервюто и класирането се закръгляват по правилата на математиката до втория знак след десетичната запетая.

   

  При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
 

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

София 1000, бул. “Витоша” № 2, тел. 02/92 19 454, факс: 9871548
 
 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

Прокуратура на Република България на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител и заповед № РД-08-694/12.02.2019 г. на главния прокурор ОБЯВЯВА конкурс за 1 /една/ вакантна длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /ЯВНО ДЕЛОВОДСТВО/ в сектор „Сигурност на информацията, административно обслужване и защита на личните данни“ в Бюро по защита при главния прокурор /БЗГП/, длъжностно ниво: 11 съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията; наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 7.

I. Минималните и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността са:

1. Да отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

2. Да имат придобита минимална образователно-квалификационна степен на висше образование: „Професионален бакалавър по …“;

2.1. Област на висшето образование: педагогически науки; хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; технически науки; здравеопазване и спорт; сигурност и отбрана;

2.2. Професионални направления: педагогика; филология, философия, психология, политически науки, социални дейности, обществени комуникации и информационни науки, право, администрация и управление, икономика, туризъм; физически, химически, биологически науки, математика, информатика и компютърни науки; машинно инженерство, електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника, химични технологии, общо инженерство; обществено здраве, спорт; национална сигурност, военно дело;

2.3. Специалност: по посочените професионални направления;

3. Професионален опит: не се изисква или минимален ранг - V младши;

4. Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) до ниво на сигурност „Строго секретно“. Съгласно чл. 10д, ал. 10 от ЗДСл., актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

II. Описание на длъжността:

1. Осъществява деловодната дейност в Бюро по защита по отношение на извеждане, оформяне, изпращане, съхраняване и архивиране на всички явни входящи и изходящи материали на Бюрото по защита и на изготвените вътрешни документи, в съответствие с изискванията на актовете, регламентиращи организацията на дейността;

2. Приема входящата явна кореспонденция в Бюро по защита и я регистрира във входящ дневник в деня на постъпването й, комплектова я с други относими към нея документи при необходимост и незабавно я предава в кабинета на директора;

3. Изпраща неправилно получена кореспонденция на адресатите със съпроводително писмо;

4. Приема изходяща явна кореспонденция, съставена от служители на Бюрото, незабавно я предава в кабинета на директора и след подписване я регистрира в изходящ дневник;

5. Обработва и експедира по възможност същия ден или най-късно на следващия работен ден изходящата кореспонденция, като проверява цялостното оформяне на документите, наличните приложения и оформя пликовете/пакетите, като ги запечатва и подпечатва по установения ред;

6. Приема вътрешната явна кореспонденция, съставена от служители на Бюрото и я регистрира във вътрешен спомагателен регистрационен дневник в деня на приемането й;

7. Докладва на съответните адресати предназначената за тях кореспонденция и я предоставя за ползване и изпълнение на служителите след регистрирането й в разносна книга по образец;

8. Отразява движението на документа/преписката в съответния дневник с датата на резолюцията и датата на предаването му в деловодството;

9. Изпраща до адресатите документите, които не подлежат на регистрация, съгласно установени правила;

10. Извършва копирни дейности на явни документи, когато това е необходимо и ги предоставя на лицата/структурите, определени да ги получат;

11. Въвежда в УИС всички данни за входящи и изходящи  документи с номера, идентични на този, който документът е получил в съответния дневник за регистрация;

12. Извършва периодични проверки в рамките на годината за наличността на документите;

13. Текущо и ежегодно подрежда явните документи (преписките) в хронологичен ред, като ги подрежда в дела в различни регистри (класьори) по тематика или по направление на дейност;

14. След приключване на календарната година подшива и номерира документите и изготвя опис на регистрите (класьорите), подготвяйки ги за съхраняване или за предаване в архив, спазвайки определените правила;

15. Уведомява началника на сектора за всяко установено нарушение, свързано с  изготвяне, съхраняване и използване на явни документи;

16. Извършва справки по деловодната система при поискване;

17. Използва и съхранява зачислените печати и щемпели в Бюрото по защита, в съответствие с изискванията на нормативните и вътрешноведомствените актове;

18. Замества се и замества по реда на Закона за държавния служител;

19. Участва в комисия за извършване на инвентаризации;

20. Обезпечава технически работата на директора на Бюрото и неговия заместник, включително като изготвя писма и докладни записки;

21. Прави предложения за оптимизиране на деловодната дейност в Бюрото по защита;

22. Познава и спазва инструкциите за безопасните условия на труд и пожарната безопасност и носи отговорност за собствената си безопасност и за безопасността на лицата, които могат да пострадат от неговите действия или бездействия;

23. Опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и своевременно докладва на непосредствения си ръководител за загубата или повреждането му;

24. Спазва изискванията на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

25. Не разгласява класифицирана и явна информация, свързана с дейността по защита на застрашени/защитени лица и дейността по тяхната защита и информация, свързана със служебните му задължения, средствата и методите на работа в Бюрото, както и информация, свързана със служителите на Бюрото по защита;

26. Обработва лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни;

27. Изпълнява и други задачи, възложени от ръководството, в рамките на основната дейност и целите на длъжността;

III. Начинът на провеждане на конкурса е:

1. Решаване на тест

2. Интервю.

IV. Граници /от-до/ на заплатата, определена за длъжностите за степен 1 – от 590 лева до 1600 лева, съгласно Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

При назначаване на кандидата, се определя основна месечна заплата по Приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съгласно Вътрешни правила за работните заплати в Бюро по защита при главния прокурор.

V. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКСД;

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКСД;

3. Декларация по чл. 7 , ал. 2 от ЗДСл.;

4. Заверено копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен на висшето образование, допълнителни квалификации;

5. Заверени копия от документи, удостоверяващи  продължителността и областта на професионалния опит;

6. Заверено копие от разрешение за достъп до класифицирана информация /когато кандидатът има издадено разрешение/;

7. Автобиография;

8. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

Документи, издадени в чужбина се предоставят в легализиран вид на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Кандидатите при класиране представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и Правилника за прилагане на ЗЗКИ.

VI. Документите се представят лично или чрез пълномощник /оригинално нотариално заверено пълномощно/ в Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер в 10 /десет/ - дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

VII. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса се обявяват на общодостъпно място – Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер и на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.