ПРБ ОБЯВЯВА КОНКУРС за 1 щатна бройка за „Старши експерт“, направление „Счетоводство“, сектор „Счетоводни дейности, методология и материално обезпечаване“, отдел „Счетоводни дейности и методология“ на дирекция „БСДУПБ“ при АГП, по чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В НАПРАВЛЕНИЕ „СЧЕТОВОДСТВО“, СЕКТОР „СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ“ , ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДОЛОГИЯ“, НА ДИРЕКЦИЯ „БСДУПБ“ КЪМ АГП – 1 ЩАТНА БРОЙКА

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

   „СТАРШИ ЕКСПЕРТ”

   В НАПРАВЛЕНИЕ „СЧЕТОВОДСТВО“, СЕКТОР „СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ“ , ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДОЛОГИЯ“ , НА ДИРЕКЦИЯ „БСДУПБ“ КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР – 1 ЩАТНА БРОЙКА, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.68, АЛ.1, Т.3 ОТ КТ, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-94/25.01.2019 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 27.03.2019 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-24/05.03.2019 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Старши експерт“ в направление „Счетоводство“, сектор, „Счетоводни дейности, методология и материално обезпечаване“, отдел Счетоводни дейности и методология“ дирекция „БСДУПБ“ към Администрация на главния прокурор – 1 щатна бройка

  Конкурсната комисия РЕШИ:

  Не класира кандидатът Ивелина Михайлова Венчева за длъжността „Старши експерт“ в направление „Счетоводство“, сектор, „Счетоводни дейности, методология и материално обезпечаване“, отдел Счетоводни дейности и методология“ дирекция „БСДУПБ“ към Администрация на главния прокурор.

  Допуснатият и явил се кандидат не показа познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността; познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България и липса на професионална мотивация за работа.

  Кандидатът не получи оценка по-висока от 4,50.

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                              
   

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „СТАРШИ ЕКСПЕРТ”

   В НАПРАВЛЕНИЕ „СЧЕТОВОДСТВО“, СЕКТОР „СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ“ , ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДОЛОГИЯ“ , НА ДИРЕКЦИЯ „БСДУПБ“ КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР – 1 ЩАТНА БРОЙКА, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.68, АЛ.1, Т.3 ОТ КТ, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-94/25.01.2019 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

   

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-24/05.03.2019 г. на главния прокурор, с решение по Протокол № 1/06.03.2019 г. реши:

   

  Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Старши експерт“ в направление „Счетоводство“, сектор, „Счетоводни дейности, методология и материално обезпечаване“, отдел Счетоводни дейности и методология“ дирекция „БСДУПБ“ към Администрация на главния прокурор – 1 щатна бройка – Ивелина Михайлова Венчева.

   

  Недопуснати кандидати няма.

   

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 27.03.2019 г., от 09.30 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Старши експерт“ в направление „Счетоводство“, сектор „Счетоводни дейности, методология и материално обезпечаване“, отдел „Счетоводни дейности и методология“ на дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивни бази“ при Администрация на главния прокурор, при условията на чл. 68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда – за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

7. образование – висше-икономическо /икономика, финанси, счетоводство, стопанско управление/, образователно - квалификационна степен „Магистър“.

8. трудов стаж: не по-малко от 4 години;

9. професионален опит: в областта на счетоводството;

10. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Специфични изисквания:

1. компютърна грамотност: MS Office, Internet.

Описание на длъжноста:

1. Подпомага главния счетоводител и ръководител сектор „Счетоводство, методология и материално обезпечаване“ в изпълнение на задачите в отдела;

2. Приема документи и изготвя ведомости за заплащане на трудовите възнаграждения на магистрати и служители на АГП, ВКП, ВАП, НСлС,УЦ Трендафила и УЦ Боровец;

3. Класира и предава за съхранение ведомостите за изплатените трудови възнаграждения на прокурори, следователи  и служители на АГП, ВКП, ВАП, НСлС,УЦ Трендафила и УБ Боровец;

4. Изготвя и подава по електронен път Декларация образец №1 "Данни за осигуреното лице" в  НАП;

5. Подава и представя болнични листове към НОИ;

6. Изготвя удостоверения за пенсиониране на магистрати и съдебни служители /УП 2 и УП 3/ от АГП, ВКП, ВАП, УЦ Трендафила и УБ Боровец;.

7. Приема и съхранява парични средства в лева и във валута на АГП, ВКП, ВАП, УЦ Трендафила и УБ Боровец;

8. Води касови книги в лева и валута, като номерира, прошнурова и подписва от определените длъжностни лица. Следи за недопускане на поправки при воденето на касовите книги;

9. Приема, проверява и окомплектова разходните и приходни документите, като съставя приходни и разходни касови ордери, авансови отчети  в лева и валута на АГП, ВКП, ВАП, УЦ Трендафила и УБ Боровец, като ги предава на специалист счетоводител от отдела; 

10. Събира, обобщава и изготвя месечните и тримесечни отчет за касовото изпълнение на сметките за чуждите средства  на ПРБ;

11. Изготвяне на докладни записки за получени доклади и декларации за положен извънреден труд от магистрати и съдебни служители, както и справки за отпуснатите средства от фонд СБКО;

12. Изготвя служебни бележки, уведомителни писма по запори,  справки за представяне на финансови институции,  и други;

 13. Изготвя справки при извършване на одитни проверки на проверяващи органи /Сметна палата, Министерство на финансите и др./;

14. Участва в изготвянето и актуализирането на вътрешни правила, процедури и други, като предлага готови текстове, законово обосновани;

15. Изготвя експертни становища/отговори на запитвания от третостепенните разпоредители в структурата на ПРБ;

16. Изпълнява и други задачи възложени от главния счетоводител, ръководител сектор „СММО“  и началника на отдела;

17. Ежедневно се запознава с информацията, публикувана на ведомствената страница на ПРБ, както и информацията, публикувана на страницата на ВСС в интернет.

II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

3. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;

4. медицинско свидетелство за работа; 

5. автобиография;

6. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

III. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

         4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.