ПРБ ОБЯВЯВА КОНКУРС за 1 /една/ щатна бройка за „Ръководител сектор“ на сектор „Счетоводни дейности, методология и материално обезпечаване“, отдел „Счетоводни дейности и методология“, дирекция „БСДУПБ“ при АГП, при условията на чл. 68, ал.1, т.3 от КТ
 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                              
   

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР”

   НА СЕКТОР „СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ“ ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДОЛОГИЯ“ ДИРЕКЦИЯ „БСДУПБ“ КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР – 1 ЩАТНА БРОЙКА, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 68, АЛ.1, Т.3 ОТ КТ, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-93/25.01.2019 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

   

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-23/05.03.2019 г. на главния прокурор, с решение по Протокол № 1/06.03.2019 г. реши:

   

                Не допуска до участие в конкурса за заемането на длъжността „Ръководител сектор“ на сектор „Счетоводни дейности, методология и материално обезпечаване“, отдел Счетоводни дейности и методология“ дирекция „БСДУПБ“ към Администрация на главния прокурор – 1 щатна бройка, кандидата:

  -          Ивелина Михайлова Венчева

                Мотиви за недопускане:

  Не са представени всички необходими документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността – документ, удостоверяващ притежаван професионален опит в областта на счетоводството.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Ръководител сектор“ на сектор „Счетоводни дейности, методология и материално обезпечаване“, отдел „Счетоводни дейности и методология“, дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивни бази“ при Администрация на главния прокурор, при условията на чл. 68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда – за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

7. образование – висше-икономическо /счетоводство и контрол, икономика, финанси, стопанско управление/, образователно - квалификационна степен „Магистър“;

8. трудов стаж: не по-малко от 8 години;

9. професионален опит: в областта на счетоводството;

10. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Специфични изисквания:

1. компютърна грамотност: MS Office, Internet.

Описание на длъжноста:

1. Подпомага началник отдел „СДМ“ в изпълнение на задачите в отдела;

2. Организира и отговаря за качеството на работата на служителите от сектора;

3. Разпределя задачите между служителите в сектора и контролира тяхното изпълнение;

4. Изготвя становища, искания, доклади по отношение на основните направления на съответната дейност;

5. Участва в разработване на проекти на нормативни актове, вътрешни правила, процедури /документооборот/ и други проекти;

6. Участва в разработването на  проекти на методологии, методики, правила, политики и механизми в съответствие с дейността на отдела;

7. Изготвя експертни становища/отговори на запитвания от третостепенните разпоредители в структурата на ПРБ  и от министерства, ведомства и други контрагенти;

8. Осъществява методическа дейност в съответствие със Закона за счетоводството, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за съдебната власт, Правилника на администрацията на Прокуратурата на РБ;

9. Изготвя проекти на индивидуални длъжностни характеристики на служителите в направления "Методология на отчетността" и "Материално обезпечаване";

10. Събира, проверява и изготвя обобщени тримесечните и годишни оборотни ведомости  на третостепенните разпоредители в структурата на ПРБ  и ПРБ- ГП;

11. Събира, проверява и изготвя обобщена Справки за влиянието на салдата на сметки върху разходните и приходните параграфи на третостепенните разпоредители в структурата на ПРБ  и ПРБ- ГП;

12. Проверява съответствието на тримесечните отчети на начислена основа и касова основа на третостепенните разпоредители в структурата на ПРБ и ПРБ- ГП;

13. Осъществява анализ на текущото счетоводно отчитане на бюджетните средства и указва методическа помощ на третостепенните разпоредители в структурата на ПРБ;

14. Събира, проверява и изготвя обобщена Справка за оповестяване на счетоводната политика на третостепенните разпоредители в структурата на ПРБ и ПРБ- ГП;

 15. При необходимост осъществява текущо счетоводно начисляване на фактури в програмния продукт;

16. При необходимост издава и начислява фактури/протоколи/КИ за изплатените суми за нощувки, храна и предоставени услуги в УЦ Трендафила и УБ Боровец;

17. При необходимост издава и начислява фактури/протоколи за префактуриране на разходи, изплатени от ПРБ-ГП;

18. При необходимост събира и обобщава справките за преоценка на дълготрайните материални и нематериални активи и материални запаси. Изготвя уведомителни писма до третостепенните разпоредители в структурата на ПРБ  и ПРБ- ГП;    

19. Оказва методическа помощ на служителите от отдела във връзка с поставените им задачи;

20. Изготвя и изпраща писма до ВСС, за получаване пароли за достъп в ПП Конто и за упълномощаване на административните ръководители с права с разпореждане със средства по сметките и СЕБРА;

21. Проверява и подписва отчетите на материално-отговорните лица от направление "Материално обезпечаване";

22. Участва в квалификационни мероприятия във връзка с дейността на отдел „СДМ”;

23. Участва в изготвянето на справки при извършване на одитни проверки на проверяващи органи /Сметна палата, Министерство на финансите и др./;

24. Изпълнява и други задачи, възложени от началник отдел “СДМ“ и директора на дирекция“БСДУПБ“;

26. Ежедневно се запознава с информацията, публикувана на ведомствената страница на ПРБ, както и информацията, публикувана на страницата на ВСС в интернет.

 

II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

3. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;

4. медицинско свидетелство за работа; 

5. автобиография;

6. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

III. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

         4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.