ПРБ НАБИРА 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Барман/сервитьор“ в Учебен център „Трендафила“ – п.п. Витоша, сектор „Управление на почивни бази“, дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивни бази“ при Администрацията на главния прокурор
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА „БАРМАН/СЕРВИТЬОР“ – 1 ЩАТНА БРОЙКА, В УЦ „ТРЕНДАФИЛА“, П.П. „ВИТОША

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
   

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

  „БАРМАН/СЕРВИТЬОР“ – 1 ЩАТНА БРОЙКА,

  В УЦ „ТРЕНДАФИЛА“, П.П. „ВИТОША“, СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЧИВНИ БАЗИ“ НА ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ, СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЧИВНИ БАЗИ“

  ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР,

  ПО ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ НА 10.07.2019 Г.

   

  На основание чл. 100 а, ал. 6 от Правилник за администрацията на Прокуратурата на Република България, извън случаите по чл. 343 от ЗСВ, комисията за провеждане на подбор, назначена със заповед               № РД-09-94/22.07.2019 г. на главния прокурор,

   

  Обявява за одобрена  за заемане на длъжността „Барман/сервитьор“ в УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша“, сектор „Управление на почивни бази“, дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивни бази” при АГП,

  Красимира Ангелова МиковаПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

         НАБИРА 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Барман/сервитьор“ в Учебен център „Трендафила“ – п.п. Витоша, сектор „Управление на почивни бази“, дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивни бази“ при Администрацията на главния прокурор.

         Изисквания за заемане на длъжността:

За „Барман/сервитьор” се назначава лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;

7. образование – средно.

8. завършен курс за барман/сервитьор;

9. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

За заемането на длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

     

Описание на длъжността:

1. Обслужва и участва в цялостната работа на бара/ресторанта на УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша”.

2. Работи с кафе-машината и другото оборудване на бара/ресторанта.

3. Пази и поддържа в изправност инвентара и съоръженията, с които е оборудвано работното му място.

4. Зарежда и поддържа бара/ресторанта с необходимите количества и асортименти от напитки.

5. При получаване на стока проверява вида и качеството й, съгласно БДС.

6. Измива и дезинфекцира чашите и почиства бутилките преди сервиране.

7. Спазва санитарно-хигиенните норми и правила.

8. Отмерва точен грамаж на издаваната продукция и спазва алкохолния градус на напитките, съгласно установените стандарти.

9. Дава заявки за доставка на напитки и други стоки, продавани в бара/ресторанта.

10. Обслужва клиентите на бара/ресторанта в учебния център.

11. Зарежда масите според установения стандарт и технологичните правила за сервиране.

12. Следи за чистотата и доброто състояние на салфетките и покривките, каретата, полировката на приборите и чистотата на масите.

13. Изисква изпълнението на поръчките съобразно установения стандарт: оформление, грамаж, температурен режим.

14. Сервира при спазване на технологичните правила и дискретност.

15. Отсервира своевременно ползваната посуда, прибори, салфетки и почиства масите след консумация.

16. Осигурява правилното изготвяне на сметките, представянето им на гостите и точното плащане; оформя съответните касови документи за извършените услуги.

17. Осигурява качество и бързина на обслужване.

18. Следи за правилното използване и поддържане на оборудването и инвентара и за санитарно-хигиенното състояние на помещенията съгласно изискванията на РИОКОЗ.

 

Необходими документи за участие, срок и място за подаването им:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в 15-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg, както и в специализирания сайт – jobs.bg.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. подробна автобиография;

3. заверен препис от диплома за завършено образование;

4. заверен препис от документ за завършен курс за барман/сервитьор;

5. медицинско свидетелство за започване на работа; 

6. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит /при наличието на такива/;

7. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

 

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в процедурата по подбора.

 

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

 

Начин за провеждане на подбора:

1. Всяко постъпило заявление се разглежда, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността;

2. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат поканени на събеседване;

3. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за решението в резултат на подбора в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg