ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ПЕРНИК ОБЯВЯВА 1 /едно/ свободно работно място за длъжността "Прокурорски помощник" в Окръжна прокуратура - Перник по реда на чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ
 • Резултати от конкурса и класирането на кандидатите от проведен втори етап - събеседване в конкурс за длъжността „Прокурорски помощник“ - една щатна бройка в Окръжна прокуратура, гр. Перник,

  Резултати/Класиране

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА 1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОКУРОСКИ ПОМОЩНИК“ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ПЕРНИК

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ПЕРНИК

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА 1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „ПРОКУРОСКИ ПОМОЩНИК“ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ПЕРНИК

   

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-375/ 12.08.2019 г. на Административен ръководител-Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Перник, с решение по Протокол № 1/14.08.2019 г.

  РЕШИ:

  Допуска до участие в обявения конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка  за длъжността „Прокурорски помощник“ в Окръжна прокуратура - Перник, следните кандидати:

  1. Цветелина Велинова - Аспарухова – Вх. № А-544 /10.07.2019 г.

  2. Лидия Пенева - Стоилова – Вх. № А-573 /17.07.2019 г.

  3. Христо Марков  – Вх. № А-577 /19.07.2019 г.

  4. Изабел Ангелова – Вх. № А-578 /19.07.2019 г.

  5. Богомила Иванова – Вх.№ А-590/ 25.07.2019г.

  6. Виктор Стефанов – Вх.№ А- 597 / 30.07.2019г.

  7. Антонина Ангелова – Вх.№ А-602 / 30.07.2019г.

  8. Георги Петков – Вх.№ А-606 / 01.08.2019г.

  9. Бетина Бошнакова – Вх.№ А–607 / 01.08.2019г.

  10. Божидар Кирилов – Вх.№ А-608/ 02.08.2019г.

  11. Кристина Първанова – Вх.№ А-612 / 05.08.2019г.

  12. Даниела Спасова – Вх. № А-613 / 05.08.2019г.

  13. Цветан Асенов – Вх. № А-614/ 05.08.2019г.

  14. Антонина Якимова – Вх. № А-617 / 05.08.2019г.

  15. Теменужка Михайлова – Вх. № А-618/ 05.08.2019г.

  16. Александра Петкова – Вх. № А-619/ 06.08.2019г.

  17. Кирил Кирилов – Вх.№ А-622/ 07.08.2019г.

   

  Недопуснати кандидати няма.

   

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 18.09.2019 г. и на 19.09.2019 г. от 10.00 ч., в сградата на Съдебна палата - Перник, ет.3.

   

  На 18.09.2019 г. от 10.00 ч. следните кандидати:

  1. Цветелина Велинова - Аспарухова – Вх. № А-544 /10.07.2019 г.

  2. Лидия Пенева - Стоилова – Вх. № А-573 /17.07.2019 г.

  3. Христо Марков  – Вх. № А-577 /19.07.2019 г.

  4. Изабел Ангелова – Вх. № А-578 /19.07.2019 г.

  5. Богомила Иванова – Вх.№ А-590/ 25.07.2019г.

  6. Виктор Стефанов – Вх.№ А- 597 / 30.07.2019г.

  7. Антонина Ангелова – Вх.№ А-602 / 30.07.2019г.

  8. Георги Петков – Вх.№ А-606 / 01.08.2019г.

  На 19.09.2019 г. от 10.00 ч. следните кандидати:

  9. Бетина Бошнакова – Вх.№ А–607 / 01.08.2019г.

  10. Божидар Кирилов – Вх.№ А-608/ 02.08.2019г.

  11. Кристина Първанова – Вх.№ А-612 / 05.08.2019г.

  12. Даниела Спасова – Вх. № А-613 / 05.08.2019г.

  13. Цветан Асенов – Вх. № А-614/ 05.08.2019г.

  14. Антонина Якимова – Вх. № А-617 / 05.08.2019г.

  15. Теменужка Михайлова – Вх. № А-618/ 05.08.2019г.

  16. Александра Петкова – Вх. № А-619/ 06.08.2019г.

  17. Кирил Кирилов – Вх.№ А-622/ 07.08.2019г.    

  Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на събеседването.ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ПЕРНИК

 ОБЯВЯВА 1 /едно/ свободно работно място за длъжността "Прокурорски помощник" в Окръжна прокуратура - Перник по реда на чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник” – Специализирана администрация към Окръжна прокуратура - Перник при условията на чл. 67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.

I. На основание чл. 245, ал. 1 от ЗСВ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е само български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

7. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

8. образование – висше – по специалността „Право“; образователно – квалификационна степен – „Магистър“, издържан теоретико – практичен изпит – придобита юридическа правоспособност;

9. притежава необходимите професионални и нравствени качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;

10. не страда от психическо заболяване.

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

1. притежава добра компютърна грамотност – MS Office, Интернет;

II. Описание на длъжността: изготвяне проекти на прокурорски актове; изготвяне проекти на отговори на писма и сигнали; проучване, анализиране и обобщаване правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси; изготвяне писмени становища по конкретни въпроси; участва в изготвянето на проекти за вътрешни актове; участване при изготвяне и обобщаване на всякакви видове статистически таблици, анализи и справки; участва в работни срещи, семинари, конференции и други мероприятия; указване съдействие на съдебните служители в рамките на своята компетентност; изпълнява и други задачи, възложени му от Административния ръководител на Окръжна прокуратура - Перник, заместниците на Административния ръководител и прокурорите в Окръжна прокуратура - Перник.

 

III. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. Декларация от кандидата, че е само български гражданин;

2. Заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Право“, юридическа правоспособност.

3. Заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличието на такива/;

4. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;

5. Медицинско свидетелство за работа; 

6. Автобиография;

7. Други документи, удостоверяващи квалификация и опит, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

В служба „Регистратура, деловодство и архив“ на Окръжна прокуратура, гр.Перник - Съдебна палата, гр.Перник, ул. „Търговска“ № 37, ет.3

IV. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред служба „Регистратура, деловодство и архив“ на Окръжна прокуратура, гр.Перник - Съдебна палата, гр.Перник, ул. „Търговска“ № 37, ет.3, на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg , на ведомствения информационен сайт на ОП Перник.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на окръжния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред служба „Регистратура, деловодство и архив“ на Окръжна прокуратура, гр.Перник - Съдебна палата, гр.Перник, ул. „Търговска“ № 37, ет.3 и на ведомствения информационен сайт на ОП Перник.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.

В 3-дневен срок от приключване на конкурса комисията представя на Административен  ръководител - Окръжен прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, за произнасяне с окончателно решение.

 

 

 

Обявата ще се публикува на 08.07.2019 г. във вестник „Съперник“ бр. 126, както и на сайта на  Окръжна прокуратура, гр. Перник.