О Б Я В Я В А

О  Б  Я  В  Я  В А :

Районна прокуратура – Бургас на основание Заповед № РД-04-213/12.03.2019 г. на  Административен ръководител Районен  прокурор Районна прокуратура - Бургас обявява 1 (едно) свободно работно място за длъжността «прокурорски помощник» в Районна прокуратура – Бургас.

IІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

На основание чл. 245, ал. 1 от ЗСВ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

1. Общи изисквания: да е български гражданин, е навършил пълнолетие; да не е поставен под запрещение; да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ. Образование – висше – по специалността „Право“; образователно – квалификационна степен – „Магистър“, издържан теоретико – практичен изпит – придобита юридическа правоспособност; да притежава необходимите професионални и нравствени качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; да не страда от психическо заболяване. Да отговаря на изискванията по чл. 107а, ал. 1 от КТ. За заемането на длъжността не се изисква трудов стаж и професионален опит.

2. Специфични изисквания: притежава добра компютърна грамотност – MS Office, Интернет.

IІI. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. изготвя проекти на прокурорски актове;

2. изготвя проекти на отговори на писма и сигнали;

3. проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси;

4. изготвя писмени становища по конкретни въпроси;

5. Участва при изготвянето на статистически анализи и справки свързани с дейността на прокуратурата.

6. изпълнява и други задачи, възложени от прокурорите или от Административния ръководител Районен прокурор.

ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. Декларация от кандидата, че е само български гражданин;

2. Заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Право“, юридическа правоспособност.

3. Заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличието на такива/;

4. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;

5. Медицинско свидетелство за работа; 

6. Автобиография;

7. Други документи, удостоверяващи квалификация и опит, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

V. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ:

Документите за участие в конкурса се представят в 30-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: „РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – БУРГАС, ул. „Александровска” № 101, ет. 3, където кандидатите ще имат възможност да се запознаят с изискванията в типовата длъжностна характеристика, съгласно ПАПРБ, а също и ще им бъдат предоставени за попълване образци на заявление и декларации.

 Образците на формулярите и подробните длъжности характеристики са достъпни на Интернет страницата на Районна прокуратура – Бургас - http://www.prb.bg/rpburgas/bg, както и могат да бъдат получени в сградата на Районна прокуратура – Бургас – ул. „Александровска“ № 101, етаж 3, тел. 056/878 554 - от административния секретар.

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

1.             Комисия, назначена от Административен ръководител Районен прокурор на Районна прокуратура – Бургас разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2.             До участие в конкурса се допускат кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3.             Решението на Комисията относно допускането на кандидатите за участие в конкурса се оформя в протокол, след което се изготвят списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати:

В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса, се поставят на общодостъпно място в сградата на Съдебната палата в гр. Бургас, ул. „Александровска” № 101, ет. 3 – Районна прокуратура – Бургас, както и на интернет страницата на БРП - http://www.prb.bg/rpburgas/bg.

На недопуснатите кандидати писмено се съобщават съображенията за недопускането им за участие в конкурса. Недопуснатите кандидати могат да подадат възражение до Административния ръководител в 7-дневен срок от съобщението. Административният ръководител се произнася в 3-дневен срок с окончателно решение. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Конкурсът се провежда с допуснатите кандидати чрез попълване на писмен тест и събеседване. Конкурс се провежда и при допуснат един кандидат.

На втория етап на конкурса – попълване на писмен тест се включват въпроси от областта на наказателното право и процес. Тестът ще бъде подготвен от Комисията за провеждане на конкурса. Всяка писмена работа ще се прегледа от Комисията, която ще постави оценка по шестобалната система, според броя на верните отговори, носещи съответните точки, по изготвена от Комисията скала. Участниците могат да ползват НК и НПК. Конкурсната комисия ще вземе необходимите мерки по запазване на теста в тайна и ще осигури анонимност при проверката на резултатите. Писменият тест да бъде еднакъв за всички участници в конкурса. Време за попълване на теста - 45 минути. До трети етап на конкурса се класират само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

Третият етап на конкурса – събеседването с всеки един от кандидатите ще се проведе по практически въпроси от областта на наказателното право и процес, мотивация за работа, готовност за поемане на допълнителни трудови ангажименти, способност за работа в екип и други обстоятелства, характеризиращи кандидата.

При събеседването всеки един от кандидатите ще се оценява с оценки по шестобалната система  (от 2 до 6 във възходящ ред, като 6 е най-висока оценка). Всеки член на комисията поставя оценка. Крайната оценка от третия етап се формира като средноаритметична оценка от оценките на членовете на комисията.

1.              Окончателната оценка от конкурса се формира като средноаритметично число от получената крайна оценка от кандидата от втория и третия етап от конкурса.  

Събеседването ще се извърши в зависимост от входящия номер на подаването на документите за участие в конкурса.

2.              Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокола.

3.              В 3-дневен срок от приключване на конкурса, Комисията представя на Адм. Ръководител Районен прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

4.              Въз основа на резултатите от втори и трети етап на проведения конкурс, Комисията извършва класиране.

Участникът, класиран на 1-во място ще бъде поканен за сключване на трудов договор за заемане на длъжността. Ако не се яви в 14-дневен срок от получаването на писмената покана, ще бъде поканено за сключване на трудов договор, лицето класирано на 2-ро място.

VІІІ. Списъците с допуснати и недопуснати до участие в конкурса кандидати, както и всички съобщения във връзка с конкурса да бъдат поставяни на информационното табло на входа на РП – Бургас и публикувани на интернет страницата на БРП.

Обявата е публикувана във вестник „Черноморски фар“ – бр. 49 от 14.03.2019 г.