Конкурс за длъжността „Прокурорски помощник“

 

 

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за назначаване

на съдебен служител - 1 (една) щатна бройка

 на длъжност „Прокурорски помощник“

във Военно-окръжна прокуратура – гр. Пловдив,

 

Описание на длъжността:

Прокурорският помощник подпомага прокурорите при изпълнението на техните функции. Изготвя проекти на прокурорски актове; изготвя проекти на отговори на писма и сигнали; проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси; изготвя писмени становища по конкретни въпроси; участва в изготвянето на проекти за вътрешни актове; носи  отговорност  за  изготвените проекти на документите, които е съставил; има задължения и носи отговорност за спазване законодателството на Република България, всички вътрешни правила, правилници и заповеди, касаещи дейността на ПРБ; изпълнява и други задачи, възложени от прокурорите или от административния ръководител на съответната прокуратура.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. има висше образование по специалността "Право";

7. е преминало стажа, определен в ЗСВ и е придобило юридическа правоспособност;

8. не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт;

9. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

10. да притежава необходимите професионални и нравствени качества; съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;

11. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;

12.да отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, в ЗСВ, в ПАПРБ, в Класификатора на длъжностите в администрацията, утвърден от Прокурорската колегия на ВСС и в длъжностната характеристика за съответната длъжност;

13. не страда от психическо заболяване;

Допълнителни изисквания:

1.  Познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността, за която кандидатства.

2.  Притежаване на компютърна грамотност - MS Office (Word, Excel) и Internet.

3.  Умения за  работа с правно–информационни системи - „АПИС”, „СИЕЛА” и др.

4.  Умения за работа в екип и комуникативност.

5.  Организираност и експедитивност.

Необходими документи за кандидатстване:

1. писмено заявление - по образец;

2. декларация от кандидата по чл. 95, ал. 2, т. 1 от ПАПРБ – по образец;

3. автобиография;

4. заверени копия от документи за висше образование по специалност „Право“;

5. заверено копие от удостоверение за правоспособност;

6. заверени копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит;

7. заверено копие от документ за компютърна грамотност;

8. свидетелство за съдимост;

9. медицинско свидетелство за работа;

10. медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;

11. копие на лична карта;

12. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, които кандидатът притежава (по желание на кандидата).

Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

Първи етап - по документи. Разглеждане на всяко постъпило заявление, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността

Втори етап – решаване на писмен тест, включващ 15 въпроса от областта на наказателните право и процес. На всеки въпрос съответства само един  верен отговор. Всеки верен отговор носи 1/една/ точка, като максималния брой точки е 15 /петнадесет/. Всяка писмена работа се преглежда от комисията, която поставя оценка по шестобалната система, според броя на верните отговори, носещи съответните точки, както следва: до 7 точки вкл. -  слаб 2,00; 8 точки – среден 2,50; 9 точки – среден 3,00; 10 точки – добър 3,50; 11 точки – добър 4,00; 12 точки – мн.добър 4,50; 13 точки – мн.добър 5,00; 14 точки – отличен 5,50; 15 точки – отличен 6,00. Участниците могат да ползват НК и НПК.

Конкурсната комисия съставя писмения тест и взема необходимите мерки по запазване му в тайна и осигуряване на анонимност при проверката на резултатите.  

Трети етап – събеседване по въпроси във връзка с практическото прилагане на нормативните актове, свързани с упражняване на длъжността прокурорски помощник (НК, НПК, Правилник за администрацията на Прокуратурата на Република България, Етичен кодекс на съдебните служители, Закон за съдебната власт и проверка на компютърната грамотност - Word, Excel ). Професионална мотивация за работа във ВОП – Пловдив.

Кандидатите ще бъдат оценявани по шестобалната система с точност до 0,50 и крайната оценка ще бъде средноаритметичен резултат от оценките на членовете на конкурсната комисия.

Срок за подаване на документите:

Документите се подават в 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на обявата в централен ежедневник, и в един специализиран сайт за работа.

Място за подаване на документите:

Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в служба „Регистратура, деловодство и архив” (деловодството) на Военно-окръжна прокуратура – гр. Пловдив, ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, ет.1, каб. № 13.

Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).

Място за обявления:

Съобщенията, свързани с конкурса се обявяват на входната врата на сградата на ВОП – гр. Пловдив, ул. „Д-р Г.М. Димитров” № 28 и на интернет страница на Военно-окръжна прокуратура - гр. Пловдив http://www.prb.bg/bg/vopplovdiv/

Обявата е публикувана на 18.02.2019 г. във вестник „Сега“ бр. 41, както и на сайта на  jobs.bg.