Конкурс за длъжността „Прокурорски помощник“
 • Протокол класиране

  ПРОТОКОЛ

  От заседание на комисията назначена със Заповед № РД-09-146/27.03.2019 г. относно конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността „прокурорски помощник” във Военно-окръжна прокуратура – гр.Пловдив

      На 22.04.2019 г. и 23.04.2019 г., комисията назначена със Заповед № РД-09-146/27.03.2019 год. на Административния ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, за провеждане на конкурс за длъжността „Прокурорски помощник“ в администрацията на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив,  проведе събеседване с всеки един от явилите се кандидати, преминали през първите етапи на конкурса.

      Всеки член на комисията независимо постави оценка, като крайната оценка се формира като средно аритметично от оценките на членовете от комисията, както следва:

   

  Име, презиме и фамилия

  1

  2

  3

  4

  Крайна оценка 3 етап

  1

  Райна Иванова Жекова

  4,50

  4,00

  4,00

  3,00

  3,88

  2

  Десислава Константинова Велкова

  4,50

  4,50

  4,50

  4,50

  4,50

  3

  Диана Атанасова Начева

  -

  -

  -

  -

  Не се явява

  4

  Станислава Иванова Стоилова

  3,50

  4,00

  3,50

  3,50

  3,63

  5

  Заприн Господинов Динев

  -

  -

  -

  -

  Не се явява

  6

  Митко Руменов Митев

  -

  -

  -

  -

  Не се явява

  7

  Владимира Вълчева Вълчева

  -

  -

  -

  -

  Не се явява

  8

  Румяна Начева Рашева

  -

  -

  -

  -

  Не се явява

  9

  Раден Якимов Заимов

  6,00

  4,50

  5,00

  5,00

  5,13

  10

  Величка Тодорова Руменова

  3,50

  4,00

  4,00

  4,00

  3,88

  11

  Паула Янчева Дрянова

  5,00

  4,50

  5,00

  5,00

  4,88

  12

  Юлиян Славчев Кьолов

  3,00

  3,00

  3,50

  3,50

  3,25

  13

  Диана Иванова Карамфилова

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  14

  Лилия Аспарухова Попова

  4,00

  3,50

  4,00

  4,00

  3,88

  15

  Илияна Руменова Казакова-Костадинова

  4,50

  3,50

  3,50

  4,50

  4,00

  16

  София Илиева Тачева

  4,50

  5,00

  4,50

  4,00

  4,50

  17

  Атанас Георгиев Мирчев

  -

  -

  -

  -

  Не се явява

  18

  Християн Георгиев Ханджиев

  4,50

  5,00

  4,50

  4,00

  4,50

  19

  Неда Йорданова Кацарска

  -

  -

  -

  -

  Не се явява

  20

  Таня Стефанова Цончева

  -

  -

  -

  -

  Не се явява

  21

  Мариела Константинова Василева

  -

  -

  -

  -

  Не се явява

  22

  Иван Петров Петров

  5,00

  5,00

  5,00

  4,50

  4,88

  23

  Емил Росенов Станимиров

  5,00

  4,50

  5,00

  4,50

  4,75

  24

  Десияна Тодорова Драгиева-Станимирова

  4,50

  5,00

  4,50

  4,00

  4,50

  25

  Петко Ивайлов Сиджимов

  -

  -

  -

  -

  Не се явява

  26

  Тони Здравкова Колева

  6,00

  6,00

  6,00

  5,50

  5,88

  27

  Теодора Атанасова Далемска

  4,50

  5,00

  5,00

  5,00

  4,88

  28

  Татяна Боянова Балевска

  5,00

  5,00

  5,00

  4,50

  4,88

  29

  Ваня Александрова Руменова

  -

  -

  -

  -

  Не се явява

  30

  Георги Теодоров Чолев

  -

  -

  -

  -

  Не се явява

  31

  Биатрис Георгиева Желязкова

  4,00

  5,00

  5,00

  5,00

  4,75

  32

  Живко Асенов Казаков

  -

  -

  -

  -

  Не се явява

      По време на изслушването от кандидата Биатрис Желязкова беше поставен въпроса за допусната грешка при изчисляване на отговорите й на попълнения от нея тест.

      Комисията в присъствието на кандидатката отвори, попълнения от нея тест и констатира, че действително е допусната техническа грешка и попълнените от нея верни отговори са 13, а не 12, както е било посочено в публикувания протокол от проверката на теста. Поради това комисията приема, че оценката на кандидатката от теста следва да се счита за 5,00.

      Окончателната оценка на кандидатите от проведения конкурс се формира като средноаритметичното число от получените крайни оценки от двата етапа на конкурса и е, както следва:

   

  Име, презиме и фамилия

  Оценка 2 етап

  Оценка 3 етап

  Окончателна оценка

  1

  Райна Иванова Жекова

  2.00

  3,88

  2,94

  2

  Десислава Константинова Велкова

  6.00

  4,50

  5,25

  3

  Станислава Иванова Стоилова

  3.50

  3,63

  3,57

  4

  Раден Якимов Заимов

  6.00

  5,13

  5,57

  5

  Величка Тодорова Руменова

  5.00

  3,88

      4,44

  6

  Паула Янчева Дрянова

  4.00

  4,88

  4,44

  7

  Юлиян Славчев Кьолов

  4.00

  3,25

  3,63

  8

  Диана Иванова Карамфилова

  4.00

  4,00

  4,00

  9

  Лилия Аспарухова Попова

  4.50

  3,88

  4,19

  10

  Илияна Руменова Казакова-Костадинова

  4.50

  4,00

  4,25

  11

  София Илиева Тачева

  5.00

  4,50

  4,75

  12

  Християн Георгиев Ханджиев

  6.00

  4,50

  5,25

  13

  Иван Петров Петров

  4.00

  4,88

  4,44

  14

  Емил Росенов Станимиров

  3.50

  4,75

  4,13

  15

  Десияна Тодорова Драгиева-Станимирова

  6.00

  4,50

  5,25

  16

  Тони Здравкова Колева

  6.00

  5,88

  5,94

  17

  Теодора Атанасова Далемска

  4.50

  4,88

  4,69

  18

  Татяна Боянова Балевска

  5.50

  4,88

  5,19

  19

  Биатрис Георгиева Желязкова

  5,00

  4,75

  4,88

     

      Въз основа на получените крайни оценки, конкурсната комисия извърши следното класиране:

   Класиране на кандидати за длъжността „прокурорски помощник“

  Три имена

  Окончателна оценка

  1

  Тони Здравкова Колева

  5,94

  2

  Раден Якимов Заимов

  5,57

  3

  Десислава Константинова Велкова

  Десияна Тодорова Драгиева – Станимирова

  Християн Георгиев Ханджиев

  5,25

  5,25

   

  5,25

  4

  Татяна Боянова Балевска

  5,19

  5

  Биатрис Георгиева Желязкова

  4,88

  6

  София Илиева Тачева

  4,75

  7

  Теодора Атанасова Далемска

  4,69

  8

  Величка Тодорова Руменова

  Иван Петров Петров

  Паула Янчева Дрянова

  4,44

  4,44

  4,44

  9

  Илияна Руменова Казакова - Костадинова

  4,25

  10

  Лилия Аспарухова Попова

  4,19

  11

  Емил Росенов Станимиров

  4,13

  12

  Диана Иванова Карамфилова

  4,00

  13

  Юлиян Славчев Кьолов

  3,63

  14

  Станислава Иванова Стоилова

  3,57

  15

  Райна Иванова Жекова

  2,94

      Комисията обявява класирането на кандидатите чрез публикуване на настоящия протокол в интернет страницата на ВОП - Пловдив и на таблото за обявления в сградата на прокуратурата в гр.Пловдив, ул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 28

      Цялата документация, свързана с организацията и самото провеждане на конкурса, ведно с документите на кандидатите да се представят на Административен ръководител  - военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – гр.Пловдив, на разпореждане.

      Протоколът е изготвен на 23.04.2019 г.

                                                                                                                              КОМИСИЯ

 • ПРОТОКОЛ от проведен тест

  ПРОТОКОЛ

  От заседание на комисията назначена със Заповед № РД-09-146/27.03.2019 г. относно конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността „прокурорски помощник” във Военно-окръжна прокуратура – гр.Пловдив

   Днес, 18.04.2019 г., комисията назначена със Заповед № РД-09-146/27.03.2019 год. на Административния ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, за провеждане на конкурс за длъжността „Прокурорски помощник“ в администрацията на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, проведе заседание по оценяване на кандидатите въз основа на резултатите от проведения писмен тест.

        Писменият тест беше изготвен от комисията и включва 15 въпроса от наказателните право и процес. На всеки въпрос съответства само един  верен отговор. Всеки верен отговор носи 1/една/ точка, като максималния брой точки е 15 /петнадесет/.

         Всяка писмена работа се прегледа от комисията, която постави оценка по шестобалната система, според броя на верните отговори, носещи съответните точки, както следва: до 7 точки вкл. -  слаб 2,00; 8 точки – среден 2,50; 9 точки – среден 3,00; 10 точки – добър 3,50; 11 точки – добър 4,00; 12 точки – мн.добър 4,50; 13 точки – мн.добър 5,00; 14 точки – отличен 5,50; 15 точки – отличен 6,00.

          Тестът беше проведен от 10.00 ч. до 12.00 ч. От явилите се 32-ма допуснати кандидати, бяха предадени общо 32 запечатани плика, които комисията номерира с номера от 1 до 32 поставени върху големия плик.

             Комисията разпечата всеки един от големите пликове и постави същият номер върху всеки един от листите от попълнените тестове и върху малкия плик. След тази процедура, всеки един от тестовете беше проверен и точкуван съгласно предварително обявените правила.

             След като провери и точкува всички тестове, комисията отвори съответните номерирани малки пликове и постави същият номер на съдържащите се в тях листове с имената на кандидатите.

            Впоследствие, съобразно установените имена на кандидатите и предадените от тях тестове, точките бяха нанесени в протокола и трансформирани в оценки, съобразно предварително определените правила.

           В резултат на извъшената проверка и оценка на тестовете, комисията обявява следните резултати:

   

   

  Име, презиме и фамилия

  Брой точки

  Оценка

  1

  Райна Иванова Жекова

  5

  2.00

  2

  Десислава Константинова Велкова

  15

  6.00

  3

  Диана Атанасова Начева

  7

  2.00

  4

  Станислава Иванова Стоилова

  10

  3.50

  5

  Заприн Господинов Динев

  9

  3.00

  6

  Митко Руменов Митев

  6

  2.00

  7

  Елена Костадинова Андонова

  Не се явява

   

  8

  Владимира Вълчева Вълчева

  9

  3.00

  9

  Румяна Начева Рашева

  11

  4.00

  10

  Раден Якимов Заимов

  15

  6.00

  11

  Величка Тодорова Руменова

  13

  5.00

  12

  Паула Янчева Дрянова

  11

  4.00

  13

  Юлиян Славчев Кьолов

  11

  4.00

  14

  Диана Иванова Карамфилова

  11

  4.00

  15

  Лилия Аспарухова Попова

  12

  4.50

  16

  Илияна Руменова Казакова-Костадинова

  12

  4.50

  17

  София Илиева Тачева

  13

  5.00

  18

  Атанас Георгиев Мирчев

  10

  3.50

  19

  Християн Георгиев Ханджиев

  15

  6.00

  20

  Неда Йорданова Кацарска

  9

  3.00

  21

  Таня Стефанова Цончева

  10

  3,50

  22

  Мариела Константинова Василева

  5

  2.00

  23

  Иван Петров Петров

  11

  4.00

  24

  Емил Росенов Станимиров

  10

  3.50

  25

  Десияна Тодорова Драгиева-Станимирова

  15

  6.00

  26

  Петко Ивайлов Сиджимов

  6

  2.00

  27

  Иван Петров Бадев

  Не се явява

   

  28

  Тони Здравкова Колева

  15

  6.00

  29

  Теодора Атанасова Далемска

  12

  4.50

  30

  Татяна Боянова Балевска

  14

  5.50

  31

  Ваня Александрова Руменова

  11

  4.00

  32

  Георги Теодоров Чолев

  10

  3.50

  33

  Биатрис Георгиева Желязкова

  12

  4.50

  34

  Живко Асенов Казаков

  11

  4.00

                Право да продължат в последния етап на конкурса, имат само кандидатите, които са се явили и са положили тест.

                Събеседването с явилите се на теста 32-ма кандидати ще се проведе,  в сградата на Военно-окръжна прокуратура гр.Пловдив, ул.“Г.М.Димитров“ № 28., както следва:

  На 22.04.2019 г., от 09.00 ч. за кандидатите:

  1. Райна Иванова Жекова
  2. Десислава Константинова Велкова
  3. Диана Атанасова Начева
  4. Станислава Иванова Стоилова
  5. Заприн Господинов Динев
  6. Митко Руменов Митев
  7. Владимира Вълчева Вълчева
  8. Румяна Начева Рашева
  9. Раден Якимов Заимов
  10. Паула Янчева Дрянова
  11. Диана Иванова Карамфилова
  12. Лилия Аспарухова Попова
  13. Илияна Руменова Казакова-Костадинова
  14. Емил Росенов Станимиров
  15. София Илиева Тачева
  16. Християн Георгиев Ханджиев
  17. Таня Стефанова Цончева
  18. Мариела Константинова Василева
  19. Иван Петров Петров

   

  На 23.04.2019 г., 09.00 ч. за кандидатите, както следва:

  1. Величка Тодорова Руменова
  2. Юлиян Славчев Кьолов
  3. Атанас Георгиев Мирчев
  4. Неда Йорданова Кацарска
  5. Десияна Тодорова Драгиева-Станимирова
  6. Петко Ивайлов Сиджимов
  7. Тони Здравкова Колева
  8. Теодора Атанасова Далемска
  9. Татяна Боянова Балевска
  10. Ваня Александрова Руменова
  11. Георги Теодоров Чолев
  12. Биатрис Георгиева Желязкова
  13. Живко Асенов Казаков

                                                                                                                   ИЗПИТНА КОМИСИЯ

 • С П И С Ъ К на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „Прокурорски помощник“ във Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив.

  С П И С Ъ К

   Номер

  Вх.№ на заявлението

  Дата на подаване

  Име, презиме и фамилия

  1

     110/2019

  20.2.2019

  Райна Иванова Жекова

  2

  127/2019

  22.2.2019

  Десислава Константинова Велкова

  3

  140/2019

  26.2.2019

  Диана Атанасова Начева

  4

  154/2019

  27.2.2019

  Станислава Ив. Стоилова

  5

  155/2019

  27.2.2019

  Заприн Господинов Динев

  6

  164/2019

  28.2.2019

  Митко Руменов Митев

  7

  167/2019

  1.3.2019

  Елена Кост. Андонова

  8

  168/2019

  1.3.2019

  Владимира В. Вълчева

  9

  177/2019

  6.3.2019

  Румяна Начева Рашева

  10

  188/2019

  7.3.2019

  Раден Якимов Заимов

  11

  196/2019

  8.3.2019

  Величка Тодорова Руменова

  12

  204/2019

  11.3.2019

  Паула Янчева Дрянова

  13

  206/2019

  11.3.2019

  Юлиян Славчев Кьолов

  14

  207/2019

  11.3.2019

  Диана Иванова Карамфилова

  15

  208/2019

  11.3.2019

  Лилия Аспарухова Попова

  16

  209/2019

  11.3.2019

  Илияна Руменова Казакова-Костадинова

  17

  217/2019

  12.3.2019

  София Илиева Тачева

  18

  218/2019

  12.3.2019

  Атанас Георгиев Мирчев

  19

  222/2019

  13.3.2019

  Християн Георгиев Ханджиев

  20

  232/2019

  13.3.2019

  Неда Йорданова Кацарска

  21

  234/2019

  13.3.2019

  Таня Стефанова Цончева

  22

  236/2019

  14.3.2019

  Мариела Константинова Василева

  23

  239/2019

  14.3.2019

  Иван Петров Петров

  24

  240/2019

  14.3.2019

  Емил Росенов Станимиров

  25

  241/2019

  14.3.2019

  Десияна Тодорова Драгиева-Станимирова

  26

  252/2019

  15.3.2019

  Петко Ивайлов Сиджимов

  27

  253/2019

  15.3.2019

  Иван Петров Бадев

  28

  254/2019

  15.3.2019

  Тони Здравкова Колева

  29

  256/2019

  15.3.2019

  Теодора Атанасова Далемска

  30

  257/2019

  15.3.2019

  Татяна Боянова Балевска

  31

  262/2019

  18.3.2019

  Ваня Александрова Руменова

  32

  263/2019

  18.3.2019

  Георги Теодоров Чолев

  33

  269/2019

  19.3.2019

  Биатрис Георгиева Желязкова

  34

  272/2019

  19.3.2019

  Живко Асенов Казаков

  Допуснатите кандидати следва да преминат през втори етап на конкурса, като участват в решаване на писмен тест, който ще се проведе на 18.04.2019 г. от 10.00 ч. в сградата на Апелативна  прокуратура – гр. Пловдив, площад „Съединение“ № 3.

   Същите следва да се явят на посочената дата и място в 9,30 ч.,  като носят документ за самоличност. 

 

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за назначаване

на съдебен служител - 1 (една) щатна бройка

 на длъжност „Прокурорски помощник“

във Военно-окръжна прокуратура – гр. Пловдив,

 

Описание на длъжността:

Прокурорският помощник подпомага прокурорите при изпълнението на техните функции. Изготвя проекти на прокурорски актове; изготвя проекти на отговори на писма и сигнали; проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси; изготвя писмени становища по конкретни въпроси; участва в изготвянето на проекти за вътрешни актове; носи  отговорност  за  изготвените проекти на документите, които е съставил; има задължения и носи отговорност за спазване законодателството на Република България, всички вътрешни правила, правилници и заповеди, касаещи дейността на ПРБ; изпълнява и други задачи, възложени от прокурорите или от административния ръководител на съответната прокуратура.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. има висше образование по специалността "Право";

7. е преминало стажа, определен в ЗСВ и е придобило юридическа правоспособност;

8. не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт;

9. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

10. да притежава необходимите професионални и нравствени качества; съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;

11. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;

12.да отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, в ЗСВ, в ПАПРБ, в Класификатора на длъжностите в администрацията, утвърден от Прокурорската колегия на ВСС и в длъжностната характеристика за съответната длъжност;

13. не страда от психическо заболяване;

Допълнителни изисквания:

1.  Познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността, за която кандидатства.

2.  Притежаване на компютърна грамотност - MS Office (Word, Excel) и Internet.

3.  Умения за  работа с правно–информационни системи - „АПИС”, „СИЕЛА” и др.

4.  Умения за работа в екип и комуникативност.

5.  Организираност и експедитивност.

Необходими документи за кандидатстване:

1. писмено заявление - по образец;

2. декларация от кандидата по чл. 95, ал. 2, т. 1 от ПАПРБ – по образец;

3. автобиография;

4. заверени копия от документи за висше образование по специалност „Право“;

5. заверено копие от удостоверение за правоспособност;

6. заверени копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит;

7. заверено копие от документ за компютърна грамотност;

8. свидетелство за съдимост;

9. медицинско свидетелство за работа;

10. медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;

11. копие на лична карта;

12. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, които кандидатът притежава (по желание на кандидата).

Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

Първи етап - по документи. Разглеждане на всяко постъпило заявление, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността

Втори етап – решаване на писмен тест, включващ 15 въпроса от областта на наказателните право и процес. На всеки въпрос съответства само един  верен отговор. Всеки верен отговор носи 1/една/ точка, като максималния брой точки е 15 /петнадесет/. Всяка писмена работа се преглежда от комисията, която поставя оценка по шестобалната система, според броя на верните отговори, носещи съответните точки, както следва: до 7 точки вкл. -  слаб 2,00; 8 точки – среден 2,50; 9 точки – среден 3,00; 10 точки – добър 3,50; 11 точки – добър 4,00; 12 точки – мн.добър 4,50; 13 точки – мн.добър 5,00; 14 точки – отличен 5,50; 15 точки – отличен 6,00. Участниците могат да ползват НК и НПК.

Конкурсната комисия съставя писмения тест и взема необходимите мерки по запазване му в тайна и осигуряване на анонимност при проверката на резултатите.  

Трети етап – събеседване по въпроси във връзка с практическото прилагане на нормативните актове, свързани с упражняване на длъжността прокурорски помощник (НК, НПК, Правилник за администрацията на Прокуратурата на Република България, Етичен кодекс на съдебните служители, Закон за съдебната власт и проверка на компютърната грамотност - Word, Excel ). Професионална мотивация за работа във ВОП – Пловдив.

Кандидатите ще бъдат оценявани по шестобалната система с точност до 0,50 и крайната оценка ще бъде средноаритметичен резултат от оценките на членовете на конкурсната комисия.

Срок за подаване на документите:

Документите се подават в 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на обявата в централен ежедневник, и в един специализиран сайт за работа.

Място за подаване на документите:

Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в служба „Регистратура, деловодство и архив” (деловодството) на Военно-окръжна прокуратура – гр. Пловдив, ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, ет.1, каб. № 13.

Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).

Място за обявления:

Съобщенията, свързани с конкурса се обявяват на входната врата на сградата на ВОП – гр. Пловдив, ул. „Д-р Г.М. Димитров” № 28 и на интернет страница на Военно-окръжна прокуратура - гр. Пловдив http://www.prb.bg/bg/vopplovdiv/

Обявата е публикувана на 18.02.2019 г. във вестник „Сега“ бр. 41, както и на сайта на  jobs.bg.