10 Май 2022 г.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ София, бул. ”Витоша” № 2 НАБИРА 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Шофьор-куриер/призовкар“ в сектор „Техническо обслужване” при Администрацията на главния прокурор.

Сподели

ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

София, бул. ”Витоша” № 2

         НАБИРА 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Шофьор-куриер/призовкар“ в сектор „Техническо обслужване” при Администрацията на главния прокурор.

Изисквания за заемане на длъжността:

За „Шофьор – куриер/призовкар” се назначава лице, което:

 1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;
 7. 7. образование – средно.
 8. трудов стаж: 3 години
 9. 9. професионален опит: 3 година;
 10. притежава свидетелство за правоуправление на МПС, кат. „С“.
 11. 11. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

     

Описание на длъжността:

 1. Преди излизане на път извършва преглед на МПС, проверява горивото, охладителната течност, маслото, гумите, изправността на: двигателя, скоростната кутия, кормилното управление, светлините, спирачките, окачването и изправността на контролните уреди;
 2. По време на път следи за техническото състояние на автомобила; управлява само технически изправен автомобил;
 3. При възникнала повреда на автомобила изготвя докладна записка до ръководител сектор „ТО“;
 4. Спазва Закона за движението по пътищата и Правилника за неговото прилагане;
 5. След завръщането от път почиства и измива поверения му автомобил и го зарежда с гориво;
 6. Описва в пътната книжка за деня данните за извършените превози и изисква необходимите заверки; ежеседмично отчита заверените пътните книжки на младши експерт-транспорт;
 7. Своевременно следи и осигурява преминаване на автомобила на годишен технически преглед, като уведомява младши експерт-транспорт;
 8. Ежемесечно отчита зареденото гориво в отдел “СДМ“ и предава изготвения отчет за изразходваното гориво на младши експерт-транспорт;
 9. Прави писмена заявка до ръководител сектор „ТО“ за необходимите през следващият месец масла и ремонти;
 10. При възникване на ПТП незабавно уведомява по телефона младши експерт-транспорт, след което изготвя докладна записка до ръководител сектор „ТО“;
 11. Отговаря имуществено за виновно причинените щети на зачислената му техника и правилната експлоатация на автомобила;
 12. Разнася служебната кореспонденция, като осъществява пренасянето на постъпващата и изходящата документация – писма, пратки, кореспонденция и др. между АГП, ВКП и ВАП, между отделите в АГП и ВКП и външни институции, възложени му от ръководител сектор „Техническо обслужване“, младши експерт-транспорт, завеждащ служби и регистратура във ВКП, ВАП и АГП, както и от кабинетите на заместниците на главния прокурор;
 13. Води разносна книга за получените и предадените на конкретните служители документи от кабинетите на заместниците на главния прокурор при ВКП и ВАП;
 14. Връчва призовки, съобщения и други книжа.

  14.1. Получава призовки от деловодството и ги регистрира по съответния ред;

  14.2. При необходимост иска допълнителни сведения за призоваваното лице и роднинските му връзки от негови съседи или от следователя по съответното досъдебно производство;

  14.3. Отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и други книжа;

  14.4. Отбелязва във вторите екземпляри на призовките датата на връчване, трите имена и качествата на лицето /пълнолетен или не/, името и качеството на лицето, което е получило или отказало да получи призовката или книжата; причини за невръчването; когато това лице е различно от адресата, вписва следните данни: родствена връзка с адресата/съсед на адресата, възраст; когато адресатът е едноличен търговец или юридическо лице, отбелязва и длъжността на лицето, което е получило/отказало да получи призовката;

 14.5. Връчването се удостоверява с подпис на шофьор-куриер/призовкар, под който се изписват четливо трите му имена и датата на връчването;

 14.6. Предава в деловодството вторите екземпляри на връчените призовки и книжа срещу подпис на съдебен деловодител/завеждащ служба;

 14.7. Невръчените призовки, както и връчените след повече от три дни от получаването им от шофьор-куриер/призовкар, призовки и книжа се връщат като отбелязва върху тях за причините за това;

 14.8. При връчването на призовките се легитимира със служебна карта.

 

Необходими документи за участие, срок и място за подаването им:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в 15-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg, както и в специализирания сайт – jobs.bg.

Към заявлението се прилагат:

 1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;
 2. подробна автобиография;
 3. заверен препис от диплома за завършено образование;
 4. медицинско свидетелство за започване на работа;
 5. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит;
 6. копие от свидетелство за правоуправление на МПС, удостоверяващо притежанието на кат. „С“;
 7. други документи, по преценка на кандидата.

 

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в процедурата по подбора.

 

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

 

Начин за провеждане на подбора:

 1. Всяко постъпило заявление се разглежда, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността;
 2. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат поканени на събеседване;
 3. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за решението в резултат на подбора в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg

 

 

 

9 Юни 2022 г.

Обновление

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР“ – 1 ЩАТНА БРОЙКА, В СЕКТОР „ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР, ПО ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ НА 10.05.2022 Г.

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

„ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР“1 ЩАТНА БРОЙКА,

В СЕКТОР „ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“  ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР,

ПО ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ НА 10.05.2022 Г.

На основание чл. 100а, ал. 6 от Правилник за администрацията на Прокуратурата на Република България, извън случаите по чл. 343 от ЗСВ, комисията за провеждане на подбор, назначена със заповед № РД-09-41/20.05.2022 г. на главния прокурор,

Обявява за одобрен  за заемане на длъжността „Шофьор – куриер/призовкар“ в сектор „Техническо обслужване“ при Администрация на главния прокурор,

Николай Георгиев Кръстев