26 Април 2022 г.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ София, бул. ”Витоша” № 2 ОБЯВЯВЯ КОНКУРС за заемане на 9 /девет/ щатни бройки за длъжността „Прокурорски помощник“ в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на Върховна касационна прокуратура.

Сподели

ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

София, бул. ”Витоша” № 2

 

ОБЯВЯВЯ КОНКУРС за заемане на 9 /девет/ щатни бройки за длъжността Прокурорски помощник“ в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на Върховна касационна прокуратура.

Конкурсът да се оповести с обявление в централен ежедневник и поставяне на обявление на общодостъпно място – Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg, както и в специализирания сайт за работа – www.jobs.bg.

I. На основание чл. 245, ал. 1 от ЗСВ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

 1. е само български гражданин;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 5. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 6. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 7. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.
 8. образование – висше – по специалността „Право“; образователно – квалификационна степен – „Магистър“, издържан теоретико – практичен изпит – придобита юридическа правоспособност;
 9. притежава необходимите професионални и нравствени качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;
 10. не страда от психическо заболяване.

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

 1. притежава добра компютърна грамотност – MS Office, Интернет;

II. Описание на длъжностите:

 1. Подпомага дейността на прокурорите при изпълнение на техните функции;

      2 Изготвя проекти на прокурорски актове при възлагане от прокурор;

 1. Изготвя проекти на отговори на писма, сигнали и поставени въпроси от магистрати и съдебни служители във връзка с организацията и дейността в ПРБ;
 2. Проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси;
 3. Участва в изготвянето на проекти за вътрешноведомствени и междуведомствени актове;
 4. Следи за актуалните изменения в нормативната база на законодателството на Република България и съдебната практика. Следи и се запознава с промени в междуведомствени и вътрешноведомствените актове, относима съдебна практика
 5. Следи за актуализиране на информационните системи и справочната дейност в ПРБ във връзка с изменения в законодателството на РБ.
 6. Предлага актуализация на документи, в т.ч и статистическа отчетност и справочната дейност в ПРБ, съобразно настъпилите промени в законодателството на РБ и вътрешноорганизациони промени в ПРБ.
 7. Извършва проучвания по възложени преписки и изготвя доклад за фактическите данни по тях;
 8. Участва в изготвя криминологични анализи и изследвания;
 9. Участва във вътрешни и междуведомствени работни групи;
 10. Участва в изготвянето на отчетните и аналитични доклади на Прокуратурата. Изготвя други видове възложени му анализи и справки. Участва в обобщаването на оперативна и статистическа информация при изготвянето на доклади и отчети, както и анализи свързани с приемане на решения по различни задачи.
 11. Подпомага прокурорите в приемната на главния прокурор при приема на граждани;
 12. Съдейства при осъществяване на информационния обмен с другите органи на съдебната власт, с национални и международни институции и организации по въпроси, свързани с изпълнение на възложените задачи.
 13. Участва като лектор в обучения за работа с информационните системи в ПРБ и по теми свързани с деловодната дейност и организацията на документооборота;
 14. Участва във вътрешни и междуведомствени работни групи в качеството си на експерт по информационните системи в ПРБ, натовареност на прокурори и следователи, статистическа отчетност и деловодна дейност.
 15. Участва в обобщаването на оперативна и статистическа информация при изготвяна на различни доклади и отчети, както и анализи свързани с приемане на решения по различни задачи.
 16. Участва като анализатор в разработване на нови функционалности за информационната система на ПРБ, електронни услуги и Портал за предоставянето им.
 17. Участва като изпълнител на дейности по промяна на Вътрешния информационен сайт – създаване на функционалности, рубрики, разместване и подреждане съобразно поставените параметри от ръководството на ПРБ.
 18. Ежедневно се запознава с информацията, публикувана на ведомствената страница на ПРБ, както и информацията, публикувана на страницата на ВСС в интернет.

III. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

 1. Декларация от кандидата, че е само български гражданин;
 2. Заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Право“, юридическа правоспособност.
 3. Заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличието на такива/;

     4. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;

     5.Медицинско свидетелство за работа;

    6.Автобиография;

    7.Други документи, удостоверяващи квалификация и опит, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

IV. Процедура /Конкурсна комисия:

 1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;
 2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;
 3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

 1. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;
 2. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

 • познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;
 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
 • професионална мотивация за работа в ПРБ.
 1. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

 1. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.

2 Юни 2022 г.

Обновление

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК” В ЗВЕНО “ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИЦИ“ КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА – 9 ЩАТНИ БРОЙКИ, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-865/19.04.2022 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК” В ЗВЕНО ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИЦИ КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА –  9 ЩАТНИ БРОЙКИ, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-865/19.04.2022 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-42/27.05.2022 г. и допълнена със заповед № РД-09-45/01.06.2022 г. на главния прокурор, с решение по Протокол № 1/02.06.2022 г. реши:

 

 1. Допуска до участие в конкурса за заемането на длъжността „Прокурорски помощник“ в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на Върховна касационна прокуратура, следните кандидати:

 

 1. Симона Лазарова-Радева, вх. № АГП-587/04.2022 г.;
 2. Мария Попова, вх. № АГП-598/04.2022 г.;
 3. Стефчо Банков, вх. № АГП-601/04.2022 г.;
 4. Ивайло Димитров, вх. № АГП-602/04.2022 г.;
 5. Весела Михайлова, вх. № АГП-607/05.2022 г.;
 6. Ибрахим Юруков, вх. № АГП-615/05.2022 г.;
 7. Стефан Янков, вх. № АГП-617/05.2022 г.;
 8. Йорданка Шаламанова вх. № АГП-625/05.2022 г.;
 9. Явор Велинов, вх. № АГП-626/05.2022 г.;
 10. Костадин Андонов, вх. № АГП-629/05.2022 г.;
 11. Калина Трифонова, вх. № АГП-633/05.2022 г.;
 12. Мая Младенова, вх. № АГП-647/05.2022 г.;
 13. Авушка Лютова, вх. № АГП-648/05.2022 г.;
 14. Богомил Младенов, вх. № АГП-649/05.2022 г.;
 15. Моника Митрева, вх. № АГП-650/05.2022 г.;
 16. Гергана Урумова, вх. № АГП-653/05.2022 г.;
 17. Чавдар Кузманов, вх. № АГП-654/05.2022 г.;
 18. Петя Душанова, вх. № АГП-655/05.2022 г.;
 19. Цветелина Цветкова, вх. № АГП-656/05.2022 г.;
 20. Деница Цветкова, вх. № АГП-657/05.2022 г.;
 21. Йоанна Божинова, вх. № АГП-658/05.2022 г.;
 22. Александра Стефанова, вх. № АГП-659/05.2022 г.;
 23. Вероника Бутракова, вх. № АГП-660/05.2022 г.;
 24. Николета Шереметева, вх. № АГП-661/05.2022 г.;
 25. Томислав Господинов, вх. № АГП-665/05.2022 г.;
 26. Радина Калева, вх. № АГП-667/05.2022 г.;
 27. Красимира Гущерова, вх. № АГП-668/05.2022 г.;
 28. Данка Тодорова, вх. № АГП-671/05.2022 г.;
 29. Георги Данаилов, вх. № АГП-674/05.2022 г.;
 30. Емилия Балийска, вх. № АГП-675/05.2022 г.;
 31. Силвия Шопова, вх. № АГП-683/05.2022 г.;
 32. Христофор Стоянов , вх. № АГП-685/05.2022 г.;
 33. София Иванова, вх. № АГП-687/05.2022 г.;
 34. Даринка Иванова, вх. № АГП-688/05.2022 г.;
 35. Мариян Павлов, вх. № АГП-692/05.2022 г.;
 36. Благой Иванов, вх. № АГП-693/05.2022 г.;
 37. Елена Станишева, вх. № АГП-695/05.2022 г.;
 38. Яница Янкова, вх. № АГП-698/05.2022 г.;
 39. Райна Жекова, вх. № АГП-700/05.2022 г.;
 40. Александра Нанова, вх. № АГП-702/05.2022 г.;
 41. Божидар Кадийски, вх. № АГП-704/05.2022 г.;
 42. Виктория Букованска, вх. № АГП-706/05.2022 г.;
 43. Рени Стоева-Карева, вх. № АГП-709/05.2022 г.;
 44. Петьо Величков, вх. № АГП-710/05.2022 г.;
 45. Гергана Куклева, вх. № АГП-714/05.2022 г.;
 46. Дияна Терзиева, вх. № АГП-717/05.2022 г.;
 47. Георги Георгиев, вх. № АГП-718/19.05.2022 г.
 48. Мюйессер Солак, вх. № АГП-722/19.05.2022 г.;
 49. Марин Тодоров, вх. № АГП-724/19.05.2022 г.;
 50. Евгения Гергова, вх. № АГП-725/19.05.2022 г.;
 51. Рада Хаджийска, вх. № АГП-737/19.05.2022 г.;
 52. Силвия Митова, вх. № АГП-742/20.05.2022 г.;
 53. Ангелина Богданова вх. № АГП-743/20.05.2022 г.;
 54. Мирела Александрова вх. № АГП-744/20.05.2022 г.;
 55. Юлиана Стаменова, вх. № АГП-745/20.05.2022 г.;
 56. Цветанка Цветкова-Новакова, вх. № АГП-746/20.05.2022 г.;
 57. Венета Караманолова, вх. № АГП-747/20.05.2022 г.;
 58. Петър Баев, вх. № АГП-750/20.05.2022 г.;
 59. Полин Гълъбова, вх. № АГП-752/20.05.2022 г.;
 60. Стефан Тимов, вх. № АГП-753/20.05.2022 г.;
 61. Яни Янакиев, вх. № АГП-754/20.05.2022 г.;
 62. Йорданка Стоянова, вх. № АГП-755/20.05.2022 г.;
 63. Николай Георгиев, вх. № АГП-756/20.05.2022 г.;
 64. Виктория Грънчарска, вх. № АГП-760/20.05.2022 г.;
 65. Володя Тодоров, вх. № АГП-761/20.05.2022 г.;
 66. Марио Митев, вх. № АГП-766/23.05.2022 г.;
 67. Димитрина Сюлейман, вх. № АГП-768/23.05.2022 г.;
 68. Кристина Партова, вх. № АГП-769/23.05.2022 г.;
 69. Ниделина Степанова, вх. № АГП-770/23.05.2022 г.;
 70. Спас Панайотов, вх. № АГП-771/23.05.2022 г.;
 71. Мария Стойкова, вх. № АГП-773/23.05.2022 г.;
 72. Петя Саръева-Даскалова, вх. № АГП-775/23.05.2022 г.;
 73. Венцислава Велинова, вх. № АГП-777/23.05.2022 г.;
 74. Мария Богданова, вх. № АГП-778/23.05.2022 г.;
 75. Евтим Златанов, вх. № АГП-779/23.05.2022 г.;
 76. Людмила Здравчинска, вх. № АГП-780/23.05.2022 г.;
 77. Мая Цончева, вх. № АГП-782/23.05.2022 г.;
 78. Мариян Канев, вх. № АГП-785/23.05.2022 г.;
 79. Виктор Главинов, вх. № АГП-786/23.05.2022 г.;
 80. Калина Първанова-Радкова, вх. № АГП-787/23.05.2022 г.;
 81. Елия Чапърова, вх. № АГП-789/23.05.2022 г.;
 82. Теодора Колева, вх. № АГП-790/23.05.2022 г.;
 83. Бойко Мачорски, вх. № АГП-792/23.05.2022 г.;
 84. Лилия Христова, вх. № АГП-794/23.05.2022 г.;
 85. Гергана Георгиева, вх. № АГП-795/23.05.2022 г.;
 86. Никола Араджиев, вх. № АГП-796/23.05.2022 г.;
 87. Силвия Михайлова, вх. № АГП-797/23.05.2022 г.;
 88. Георги Георгиев, вх. № АГП-799/23.05.2022 г.;
 89. Радост Петкова-Чобанова, вх. № АГП-800/23.05.2022 г.;
 90. Цветомира Георгиева, вх. № АГП-802/23.05.2022 г.;
 91. Ирина Радева, вх. № АГП-804/23.05.2022 г.;
 92. Радослава Кърджилова, вх. № АГП-805/23.05.2022 г.;
 93. Невена Танева, вх. № АГП-808/25.05.2022 г.;
 94. Илиана Бойчева, вх. № АГП-810/25.05.2022 г.;
 95. Кольо Колев, вх. № АГП-812/25.05.2022 г.;
 96. Сашка Стефанова-Нешкова, вх. № АГП-813/25.05.2022 г.;
 97. Георги Стойнев, вх. № АГП-815/25.05.2022 г.;
 98. Стела Настева, вх. № АГП-817/25.05.2022 г.;
 99. Мирослава Кираджиева, вх. № АГП-821/25.05.2022 г.;
 100. Преслав Петков, вх. № АГП-822/25.05.2022 г.;
 101. Теодора Кръстева, вх. № АГП-823/25.05.2022 г.;
 102. Симона Некова, вх. № АГП-825/25.05.2022 г.;
 103. Десислава Костадинова-Гушева, вх. № АГП-826/25.05.2022 г.;
 104. Пеньо Пенев, вх. № АГП-827/25.05.2022 г.;
 105. Весела Митева, вх. № АГП-828/25.05.2022 г.;
 106. Борислав Чавдаров, вх. № АГП-829/25.05.2022 г.;
 107. Калинка Илиева, вх. № АГП-831/25.05.2022 г.;
 108. Ванеса Кирилова, вх. № АГП-833/25.05.2022 г.;
 109. Кристиян Торлозов, вх. № АГП-834/25.05.2022 г.;
 110. Богомила Иванова, вх. № АГП-836/25.05.2022 г.;
 111. Нели Минкова, вх. № АГП-837/25.05.2022 г.;
 112. Вилдан Байрактарова, вх. № АГП-839/25.05.2022 г.;
 113. Цветалина Коцева, вх. № АГП-841/25.05.2022 г.;
 114. Камелия Ваклева, вх. № АГП-849/26.05.2022 г.;
 115. Митка Георгиева, вх. № АГП-850/26.05.2022 г.;
 116. Симона Пушкинова, вх. № АГП-854/26.05.2022 г.;
 117. Веселина Иванова, вх. № АГП-855/26.05.2022 г.;
 118. Нина Лефтерова,вх. № АГП-856/26.05.2022 г.;
 119. Деница Кехайова,вх. № АГП-858/26.05.2022 г.;

   2. Недопуснати кандидати – няма.

 

Определя дати за провеждане на събеседване с кандидатите, както следва: на 22.06.2022г.,23.06.2022 г., 24.06.2022 г., 27.06.2022 г., 28.06.2022 г., 29.06.2022 г., 30.06.2022 г.01.07.2022 г., 04.07.2022 и на 05.07.2022 г. в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл.“Света Неделя“, №1, ет.5, Заседателна зала, при следния график:

 

На 22.06.2022 г.:

- от 10:00 часа за следните кандидати :

 

 1. Симона Лазарова-Радева, вх. № АГП-587/04.2022 г.;
 2. Мария Попова, вх. № АГП-598/04.2022 г.;
 3. Стефчо Банков, вх. № АГП-601/04.2022 г.;
 4. Ивайло Димитров, вх. № АГП-602/04.2022 г.;
 5. Весела Михайлова, вх. № АГП-607/05.2022 г.;
 6. Ибрахим Юруков, вх. № АГП-615/05.2022 г.;
 7. Стефан Янков, вх. № АГП-617/05.2022 г.;
 8. Йорданка Шаламанова вх. № АГП-625/05.2022 г.;
 9. Явор Велинов, вх. № АГП-626/05.2022 г.;
 10. Костадин Андонов, вх. № АГП-629/05.2022 г.;
 11. Калина Трифонова, вх. № АГП-633/05.2022 г.;
 12. Мая Младенова, вх. № АГП-647/05.2022 г.;

 

 На 23.06.2022 г.:

- от 10:00 часа за следните кандидати :

 

 1. Авушка Лютова, вх. № АГП-648/05.2022 г.;
 2. Богомил Младенов, вх. № АГП-649/05.2022 г.;
 3. Моника Митрева, вх. № АГП-650/05.2022 г.;
 4. Гергана Урумова, вх. № АГП-653/05.2022 г.;
 5. Чавдар Кузманов, вх. № АГП-654/05.2022 г.;
 6. Петя Душанова, вх. № АГП-655/05.2022 г.;
 7. Цветелина Цветкова, вх. № АГП-656/05.2022 г.;
 8. Деница Цветкова, вх. № АГП-657/05.2022 г.;
 9. Йоанна Божинова, вх. № АГП-658/05.2022 г.;
 10. Александра Стефанова, вх. № АГП-659/05.2022 г.;
 11. Вероника Бутракова, вх. № АГП-660/05.2022 г.;
 12. Николета Шереметева, вх. № АГП-661/05.2022 г.;

 

На 24.06.2022 г.:

- от 10:00 часа за следните кандидати :

 

 1. Томислав Господинов, вх. № АГП-665/05.2022 г.;
 2. Радина Калева, вх. № АГП-667/05.2022 г.;
 3. Красимира Гущерова, вх. № АГП-668/05.2022 г.;
 4. Данка Тодорова, вх. № АГП-671/05.2022 г.;
 5. Георги Данаилов, вх. № АГП-674/05.2022 г.;
 6. Емилия Балийска, вх. № АГП-675/05.2022 г.;
 7. Силвия Шопова, вх. № АГП-683/05.2022 г.;
 8. Христофор Стоянов , вх. № АГП-685/05.2022 г.;
 9. София Иванова, вх. № АГП-687/05.2022 г.;
 10. Даринка Иванова, вх. № АГП-688/05.2022 г.;
 11. Мариян Павлов, вх. № АГП-692/05.2022 г.;
 12. Благой Иванов, вх. № АГП-693/05.2022 г.;

 

На 27.06.2022 г.:

- от 10:00 часа за следните кандидати:

 

 1. Елена Станишева, вх. № АГП-695/05.2022 г.;
 2. Яница Янкова, вх. № АГП-698/05.2022 г.;
 3. Райна Жекова, вх. № АГП-700/05.2022 г.;
 4. Александра Нанова, вх. № АГП-702/05.2022 г.;
 5. Божидар Кадийски, вх. № АГП-704/05.2022 г.;
 6. Виктория Букованска, вх. № АГП-706/05.2022 г.;
 7. Рени Стоева-Карева, вх. № АГП-709/05.2022 г.;
 8. Петьо Величков, вх. № АГП-710/05.2022 г.;
 9. Гергана Куклева, вх. № АГП-714/05.2022 г.;
 10. Дияна Терзиева, вх. № АГП-717/05.2022 г.;
 11. Георги Георгиев, вх. № АГП-718/19.05.2022 г.
 12. Мюйессер Солак, вх. № АГП-722/19.05.2022 г.;

 

На 28.06.2022 г.:

- от 10:00 часа за следните кандидати:

 1. Марин Тодоров, вх. № АГП-724/19.05.2022 г.;
 2. Евгения Гергова, вх. № АГП-725/19.05.2022 г.;
 3. Рада Хаджийска, вх. № АГП-737/19.05.2022 г.;
 4. Силвия Митова, вх. № АГП-742/20.05.2022 г.;
 5. Ангелина Богданова вх. № АГП-743/20.05.2022 г.;
 6. Мирела Александрова вх. № АГП-744/20.05.2022 г.;
 7. Юлиана Стаменова, вх. № АГП-745/20.05.2022 г.;
 8. Цветанка Цветкова-Новакова, вх. № АГП-746/20.05.2022 г.;
 9. Венета Караманолова, вх. № АГП-747/20.05.2022 г.;
 10. Петър Баев, вх. № АГП-750/20.05.2022 г.;
 11. Полин Гълъбова, вх. № АГП-752/20.05.2022 г.;
 12. Стефан Тимов, вх. № АГП-753/20.05.2022 г.;

 

На 29.06.2022 г.:

- от 10:00 часа за следните кандидати:

 1. Яни Янакиев, вх. № АГП-754/20.05.2022 г.;
 2. Йорданка Стоянова, вх. № АГП-755/20.05.2022 г.;
 3. Николай Георгиев, вх. № АГП-756/20.05.2022 г.;
 4. Виктория Грънчарска, вх. № АГП-760/20.05.2022 г.;
 5. Володя Тодоров, вх. № АГП-761/20.05.2022 г.;
 6. Марио Митев, вх. № АГП-766/23.05.2022 г.;
 7. Димитрина Сюлейман, вх. № АГП-768/23.05.2022 г.;
 8. Кристина Партова, вх. № АГП-769/23.05.2022 г.;
 9. Ниделина Степанова, вх. № АГП-770/23.05.2022 г.;
 10. Спас Панайотов, вх. № АГП-771/23.05.2022 г.;
 11. Мария Стойкова, вх. № АГП-773/23.05.2022 г.;
 12. Петя Саръева-Даскалова, вх. № АГП-775/23.05.2022 г.;

 

На 30.06.2022 г.:

 - от 10:00 часа за следните кандидати:

 1. Венцислава Велинова, вх. № АГП-777/23.05.2022 г.;
 2. Мария Богданова, вх. № АГП-778/23.05.2022 г.;
 3. Евтим Златанов, вх. № АГП-779/23.05.2022 г.;
 4. Людмила Здравчинска, вх. № АГП-780/23.05.2022 г.;
 5. Мая Цончева, вх. № АГП-782/23.05.2022 г.;
 6. Мариян Канев, вх. № АГП-785/23.05.2022 г.;
 7. Виктор Главинов, вх. № АГП-786/23.05.2022 г.;
 8. Калина Първанова-Радкова, вх. № АГП-787/23.05.2022 г.;
 9. Елия Чапърова, вх. № АГП-789/23.05.2022 г.;
 10. Теодора Колева, вх. № АГП-790/23.05.2022 г.;
 11. Бойко Мачорски, вх. № АГП-792/23.05.2022 г.;
 12. Лилия Христова, вх. № АГП-794/23.05.2022 г.;

На 01.07.2022 г.:

- от 10:00 часа за следните кандидати:

 

 1. Гергана Георгиева, вх. № АГП-795/23.05.2022 г.;
 2. Никола Араджиев, вх. № АГП-796/23.05.2022 г.;
 3. Силвия Михайлова, вх. № АГП-797/23.05.2022 г.;
 4. Георги Георгиев, вх. № АГП-799/23.05.2022 г.;
 5. Радост Петкова-Чобанова, вх. № АГП-800/23.05.2022 г.;
 6. Цветомира Георгиева, вх. № АГП-802/23.05.2022 г.;
 7. Ирина Радева, вх. № АГП-804/23.05.2022 г.;
 8. Радослава Кърджилова, вх. № АГП-805/23.05.2022 г.;
 9. Невена Танева, вх. № АГП-808/25.05.2022 г.;
 10. Илиана Бойчева, вх. № АГП-810/25.05.2022 г.;
 11. Кольо Колев, вх. № АГП-812/25.05.2022 г.;
 12. Сашка Стефанова-Нешкова, вх. № АГП-813/25.05.2022 г.;

На 04.07.2022 г.:

- от 10:00 часа за следните кандидати:

 

 1. Георги Стойнев, вх. № АГП-815/25.05.2022 г.;
 2. Стела Настева, вх. № АГП-817/25.05.2022 г.;
 3. Мирослава Кираджиева, вх. № АГП-821/25.05.2022 г.;
 4. Преслав Петков, вх. № АГП-822/25.05.2022 г.;
 5. Теодора Кръстева, вх. № АГП-823/25.05.2022 г.;
 6. Симона Некова, вх. № АГП-825/25.05.2022 г.;
 7. Десислава Костадинова-Гушева, вх. № АГП-826/25.05.2022 г.;
 8. Пеньо Пенев, вх. № АГП-827/25.05.2022 г.;
 9. Весела Митева, вх. № АГП-828/25.05.2022 г.;
 10. Борислав Чавдаров, вх. № АГП-829/25.05.2022 г.;
 11. Калинка Илиева, вх. № АГП-831/25.05.2022 г.;
 12. Ванеса Кирилова, вх. № АГП-833/25.05.2022 г.;

На 05.07.2022 г.:

- от 10:00 часа за следните кандидати:

 1. Кристиян Торлозов, вх. № АГП-834/25.05.2022 г.;
 2. Богомила Иванова, вх. № АГП-836/25.05.2022 г.;
 3. Нели Минкова, вх. № АГП-837/25.05.2022 г.;
 4. Вилдан Байрактарова, вх. № АГП-839/25.05.2022 г.;
 5. Цветалина Коцева, вх. № АГП-841/25.05.2022 г.;
 6. Камелия Ваклева, вх. № АГП-849/26.05.2022 г.;
 7. Митка Георгиева, вх. № АГП-850/26.05.2022 г.;
 8. Симона Пушкинова, вх. № АГП-854/26.05.2022 г.;
 9. Веселина Иванова, вх. № АГП-855/26.05.2022 г.;
 10. Нина Лефтерова,вх. № АГП-856/26.05.2022 г.;
 11. Деница Кехайова,вх. № АГП-858/26.05.2022 г.;

 

По време на събеседването кандидатите могат да ползват нормативни актове.