26 Април 2022 г.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ София, бул. ”Витоша” № 2 ОБЯВЯВЯ КОНКУРС за заемане на 2 /две/ щатни бройки за длъжността „Прокурорски помощник“ в направление „Прокурорски помощници, подпомагащи Европейските делегирани прокурори“ към Администрация на Върховна касационна прокуратура.

Сподели

ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

София, бул. ”Витоша” № 2

 

ОБЯВЯВЯ КОНКУРС за заемане на 2 /две/ щатни бройки за длъжността Прокурорски помощник“ в направление „Прокурорски помощници, подпомагащи Европейските делегирани прокурори“ към Администрация на Върховна касационна прокуратура.

Конкурсът да се оповести с обявление в централен ежедневник и поставяне на обявление на общодостъпно място – Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg, както и в специализирания сайт за работа – www.jobs.bg.

I. На основание чл. 245, ал. 1 от ЗСВ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

 1. е само български гражданин;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 5. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 6. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 7. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.
 8. образование – висше – по специалността „Право“; образователно – квалификационна степен – „Магистър“, издържан теоретико – практичен изпит – придобита юридическа правоспособност;
 9. притежава необходимите професионални и нравствени качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;
 10. не страда от психическо заболяване.

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

 1. притежава добра компютърна грамотност – MS Office, Интернет;

II. Описание на длъжностите:

 1. Подпомага дейността на ЕДП при изпълнение на техните функции;

      2 Изготвя проекти на прокурорски актове на български и/или на английски език при възлагане от европейски делегиран прокурор;

 1. Въвежда прокурорски актове и друга информация по разпореждане на европейските делегирани прокурори в определената за това информационна система.
 2. Изготвя проекти на отговори на писма, сигнали и поставени въпроси.

     5. Следи за актуалните изменения в нормативната база на европейското законодателство и законодателството на Република България и съдебната практика. Следи и се запознава с промени в междуведомствени и вътрешноведомствените актове, относима съдебна практика.

     6. Извършва проучвания по възложени преписки и изготвя доклад за фактическите данни по тях;

     7. Участва в изготвянето на отчетните и аналитични доклади на ЕП. Изготвя други видове възложени му анализи и справки. Участва в обобщаването на оперативна и статистическа информация при изготвянето на доклади и отчети, както и анализи свързани с приемане на решения по различни задачи.

     8. Съдейства при осъществяване на информационния обмен с другите органи на съдебната власт, с национални и международни институции и организации по въпроси, свързани с изпълнение на възложените задачи.

III. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

 1. Декларация от кандидата, че е само български гражданин;
 2. Заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Право“, юридическа правоспособност.
 3. Заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличието на такива/;
 4. 4. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;
 5. Медицинско свидетелство за работа;
 6. Автобиография;
 7. Други документи, удостоверяващи квалификация и опит, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

IV. Процедура /Конкурсна комисия:

 1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;
 2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;
 3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

 1. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;
 2. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

 • познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;
 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
 • професионална мотивация за работа в ПРБ.
 1. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

 1. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.

 

1 Юни 2022 г.

Обновление

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК” В НАПРАВЛЕНИЕ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИЦИ, ПОДПОМАГАЩИ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ

КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА –  2 ЩАТНИ БРОЙКИ, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-866/19.04.2022 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-43/27.05.2022 г. на главния прокурор, с решение по Протокол № 1/31.05.2022 г. реши:

 

Допуска до участие в конкурса за заемането на длъжността „Прокурорски помощник“ – 2 щатни бройки в направление „Прокурорски помощници, подпомагащи Европейските делегирани прокурори“ към Администрация на Върховна касационна прокуратура, следните кандидати:

 

1. Симона  Лазарова-Радева, вх. № АГП-588/27.04.2022 г.;

2. Мария Попова, вх. № АГП-599/29.04.2022 г.;

3. Ивайло Димитров, вх. № АГП-603/29.04.2022 г.;

4. Стефан Янков, вх. № АГП-618/05.05.2022 г.;

5. Ангел Калайджиев, вх. № АГП-624/09.05.2022 г.;

6. Явор Велинов, вх. № АГП-627/09.05.2022 г.;

7. Костадин Андонов, вх. № АГП-628/09.05.2022 г.;

8. Радиян Радев, вх. № АГП-635/10.05.2022 г.;

9. Николета Шереметева, вх. № АГП-662/12.05.2022 г.;

10. Томислав Господинов, вх. № АГП-666/13.05.2022 г.;

11. Данка Тодорова, вх. № АГП-672/16.05.2022 г.;

12. Христофор  Стоянов, вх. № АГП-684/16.05.2022 г.;

13. Даринка Иванова, вх. № АГП-689/16.05.2022 г.;

14. Петя Ангелова, вх. № АГП-701/18.05.2022 г.;

15.  Александра Нанова, вх. № АГП-703/18.05.2022 г.;

16. Божидар Кадийски, вх. № АГП-705/18.05.2022 г.;

17. Виктория Букованска, вх. № АГП-707/18.05.2022 г.;

18. Рени Стоева - Карева, вх. № АГП-708/18.05.2022 г.;

19. Гергана Куклева, вх. № АГП-715/18.05.2022 г.;

20. Мюйессер Солак, вх. № АГП-721/19.05.2022 г.;

21. Марин Тодоров, вх. № АГП-723/19.05.2022 г.;

22. Неда Грозданова, вх. № АГП-726/19.05.2022 г.;

23. Рада Хаджийска, вх. № АГП-738/19.05.2022 г.;

24. Полин Гълъбова, вх. № АГП-751/20.05.2022 г.;

25. Николай Георгиев, вх. № АГП-757/20.05.2022 г.;

26. Виктория Грънчарска, вх. № АГП-759/20.05.2022 г.;

27. Володя Тодоров, вх. № АГП-762/20.05.2022 г.;

28. Спас Панайотов, вх. № АГП-772/23.05.2022 г.;

29. Мая Цончева, вх. № АГП-783/23.05.2022 г.;

30. Мариян Канев, вх. № АГП-784/23.05.2022 г.;

31. Бойко Мачорски, вх. № АГП-793/23.05.2022 г.;

32. Силвия Михайлова, вх. № АГП-798/23.05.2022 г.;

33. Мария Стойкова, вх. № АГП-774/23.05.2022 г.;

34. Петя Саръева - Даскалова, вх. № АГП-776/23.05.2022 г.;

35. Радост Петкова, вх. № АГП-801/23.05.2022 г.;

36. Цветомира Георгиева, вх. № АГП-803/23.05.2022 г.;

37.  Радослава Кърджилова, вх. № АГП-806/23.05.2022 г.;

38.  Илиана Бойчева, вх. № АГП-811/25.05.2022 г.;

39.  Георги Стойнев, вх. № АГП-816/25.05.2022 г.;

40.  Стела Настева, вх. № АГП-818/25.05.2022 г.;

41.  Теодора  Кръстева, вх. № АГП-824/25.05.2022 г.;

42.   Борислав Чавдаров, вх. № АГП-830/25.05.2022 г.;

43.  Кристиян Торлозов, вх. № АГП-835/25.05.2022 г.;

44.  Нели Минкова, вх. № АГП-838/25.05.2022 г.;

45.  Вилдан  Байрактарова, вх. № АГП-840/25.05.2022 г.;

46.  Деница Кехайова, вх. № АГП-859/26.05.2022 г.

 

          Няма недопуснати кандидати.

 

         Събеседването с допуснатите до участие кандидати ще се проведе, както следва:

         На 20.06.2022 г. от 09.00 часа – за кандидатите от списъка с поредни номера от № 1 до № 13 включително;

          На 20.06.2022 г. от 13.30 часа – за кандидатите от списъка с поредни номера от № 14 до № 23 включително;

 

            На 21.06.2022 г. от 09.00 часа – за кандидатите от списъка с поредни номера от № 24 до № 36  включително;

             На 21.06.2022 г. от 13.30 часа – за кандидатите от списъка с поредни номера от № 37 до № 46  включително;

 

По време на събеседването се разрешава кандидатите да ползват нормативни актове.

Събеседването ще се проведе в сградата на АГП, гр. София,  пл. „Света Неделя” № 1, етаж 5, заседателна зала.

                 

 

                                                                                                      КОНКУРСНА КОМИСИЯ:

23 Юни 2022 г.

Обновление

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

          О Б Я В Л Е Н И Е

 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК” В НАПРАВЛЕНИЕ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИЦИ, ПОДПОМАГАЩИ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИКЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА –  2 ЩАТНИ БРОЙКИ, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-866/19.04.2022 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

 

На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 22.06.2022 г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-43/27.05.2022 г. на главния прокурор, допълнена със заповед № РД - 09-53/15.06.2022 г., обявява резултатите от проведеното събеседване с допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Прокурорски помощник“ в направление „Прокурорски помощници, подпомагащи Европейските делегирани прокурори“ към Администрация на Върховна касационна прокуратура – 2 щатни бройки.

На събеседването не се явиха кандидатите: Мария Попова, Николета Шереметева, Данка Тодорова, Христофор Стоянов, Александра Нанова, Рени Стоева – Карева, Гергана Куклева, Рада Хаджийска, Володя Тодоров, Спас Панайотов, Силвия Михайлова, Мария Стойкова, Петя Саръева-Даскалова, Цветомира Георгиева, Илиана Бойчева, Георги Стойнев, Борислав Чавдаров, Кристиян Торлозов, Нели Минкова и Деница Кехайова.

 

След проведеното събеседване и извършеното оценяване на явилите се кандидати, съгласно обявените показатели:

Конкурсната комисия

РЕШИ:

        1.Класира кандидатите получили оценка най-малко 4,50 за длъжността „Прокурорски помощник“ в направление „Прокурорски помощници, подпомагащи Европейските делегирани прокурори“ към Администрация на Върховна касационна прокуратура – 2 щатни бройки, както следва:

 1. Радиян Радев – I място

 

 1. Ангел Калайджиев – II място

 

 1. Вилдан Байрактарова – III място

 

 1. Неда Грозданова – IV място

 

 1. Божидар Кадийски – V място

 

 1. Томислав Господинов – V място

 

 1. Бойко Мачорски – VI място

 

 1. Теодора Кръстева – VII място

 

 1. Петя Ангелова – VIII място

 

 1. Виктория Грънчарска – IХ място

 

 1. Стела Настева – Х място

 

 1. Мюйессер Солак – ХI място

 

 1. Николай Георгиев – ХII място

 

 1. Мариян Канев – ХII място

 

 1. Радост Петкова – ХIII място

 

 1. Полин Гълъбова – ХIII място

 

 1. Симона Лазарова – Радева – ХIII място

 

 1. Ивайло Димитров– ХIV място

 

 1. Мая Цончева – ХV място

 

 1. Не класира кандидатите получили оценка по-ниска от 4,50 за длъжността „Прокурорски помощник“ в направление „Прокурорски помощници, подпомагащи Европейските делегирани прокурори“ към Администрация на Върховна касационна прокуратура – 2 щатни бройки, както следва:

              Марин Тодоров

              Даринка Иванова

              Радослава Кърджилова

              Стефан Янков

              Виктория Букованска

              Явор Велинов

              Костадин Андонов