23 Март 2022 г.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА гр. София, ул. „Черковна“ № 90 ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за заемане на: 1 /една/ щатна бройка за длъжност “ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК“ в Специализирана прокуратура, при условията на чл.68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда.

Сподели

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

гр. София, ул. „Черковна“ № 90

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за заемане на: 1 /една/ щатна бройка за длъжност “ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК“ в Специализирана прокуратура, при условията на чл.68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда.

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

 1. е само български гражданин;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставяно под запрещение;
 4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 5. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 6. не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;
 7. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл.340а, ал.2 от ЗСВ;
 8.  образование – висше – по специалност „Право“; образователно – квалификационна степен „Магистър“, издържан теоретико – практически изпит – придобита юридическа правоспособност;
 9. притежава необходимите професионални и нравствени качества;
 10. не страда от психическо заболяване;

Допълнителни изисквания:

 1. Притежава добра компютърна грамотност – MS Office, Интернет, работа с правно - информационни системи;

Описание на длъжностите:

 1. Подпомага дейността на прокурорите при изпълнение на техните функции;
 2. Изготвя проекти на прокурорски актове при възлагане от прокурор;
 3. Изготвя проекти на отговори на писма и сигнали при възлагане от прокурор;
 4. Проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси;
 5. Изготвя писмени становища по конкретни правни въпроси;
 6. Участва в изготвянето на проекти за вътрешни актове и на годишния отчетен доклад;
 7. Следи актуалните изменения в нормативната практика на съдебната практика, на законодателство на Република България и ЕС, на ВКС и ЕСПЧ;
 8. Извършва проучвания по възложени преписки изготвя доклад по фактическите данни по тях.

Необходими документи за участие в конкурса

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ дата на публикуване на обявлението. Към заявлението се прилагат:

 1. Декларация от кандидата, че е български гражданин;
 2. Заверени преписи от документи, за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността право и юридическа правоспособност;
 3. Заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличието на такива/;
 4. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване ;
 5. Медицинско свидетелство за работа ;
 6. Автобиография;
 7. Други документи, удостоверяващи квалификация и опит по преценка на кандидата

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общо установения ред.

Декларация по чл. 92, ал.1 от ПАПРБ се попълва от лицето, избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратурата на Специализирана прокуратура, находяща се в сградата на Специализирана прокуратура с адрес: гр. София,  ул.“Черковна“ № 90, партер,  гише 08, заявление и декларация по т. 1 се предоставят на гише. Същите ще бъдат качени на официалната електронна страница на Специализирана прокуратура.

 

Процедура / Конкурсна комисия

 1. Разглежда, всяко постъпило заявление като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;
 2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията посочени в обявата;
 3. Оформя в протокол решението относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати:
 • В списъка на допуснатите кандидати се посочва дата на допуснатите кандидати, която не може да бъде по рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началният час и мястото на провеждане на конкурса;
 • В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им;
 • Списъците се подписват от членовете на комисията и не по –късно от 7 дни, след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място – таблото на входната врата на сградата на Специализирана прокуратура с адрес: гр. София, ул. „Черковна“ № 90, на интернет страниците на Специализирана прокуратура и на Прокуратурата на Република България:  https://www.prb.bg/bg/sp и prb.bg;
 1. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;
 2. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатия кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

 • Познаване на нормативната уредба, свърза с упражняване на длъжността;
 • Познаване на етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
 • Професионална мотивация за работа в ПРБ;
 1. В основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите с точки по шестобалната система.

Класират се само тези кандидати, които са получи оценка най-малко 4.50.

 1. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на административния ръководител на Специализирана прокуратура протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страниците на Специализирана прокуратура и на Прокуратурата на Република България: https://www.prb.bg/bg/sp и prb.bg и на общо достъпно място – таблото на входната врата на сградата на Специализирана прокуратура с адрес: гр. София, ул. „Черковна“ № 90.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решенията се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.