8 Март 2021 г.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ София, бул. ”Витоша” № 2 ОБЯВЯВЯ КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Старши експерт - юрист” в отдел „Обществени поръчки”, дирекция „Сграден фонд и обществени поръчки ” при Администрацията на главния прокурор при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда – за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа.

Сподели

ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

ОБЯВЯВЯ КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Старши експерт - юрист” в отдел „Обществени поръчки”, дирекция „Сграден фонд и обществени поръчки ” при Администрацията на главния прокурор при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда – за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа.

 1. I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

 1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.
 7. образование – висше – юридическо; образователно – квалификационна степен – „Магистър“, издържан теоретико – практичен изпит – придобита юридическа правоспособност;
 8. трудов стаж – не по-малко от 4 години;
 9. професионален опит: в областта на обществените поръчки;
 10. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Специфични изисквания: 

 1. познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността;
 2. компютърна грамотност - MS Office, Internet.

Описание на длъжността:

 1. Изготвя проектите на документи за възлагане на обществени поръчки (документации за участие, решения и обявления, без технически задания) за доставки/услуги и строителство, за нуждите на Прокуратурата на Република България
 2. Подготвя и изпраща информацията в Агенцията за обществени поръчки, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП.

3 Изготвя проекти на договори за възлагане на обществени поръчки, по които страна е Прокуратурата на РБ;

 1. Участва като член на комисия в провеждането на процедурите по възлагане на обществени поръчки
 2. Осъществява процесуално представителство пред Комисия за защита на конкуренцията по преписки и пред Върховния административен съд по дела, образувани срещу Прокуратурата на Република България по пълномощие от главния прокурор; участва в изготвянето на становища, възражения и писмени бележки по съдебни дела и по дела пред особени юрисдикции, по които страна е Прокуратурата на Република България.
 3. Поддържа и актуализира данните в електронния регистър на сключените договори.
 4. Участва в подготовката и провеждането на процедурите за назначаване, за атестиране и за повишаване в ранг и длъжност и за налагане на дисциплинарни наказания на служители в администрацията на главен прокурор, ВКП и ВАП.
 5. Осъществява методическа помощ в работата по правното обслужване, във връзка с обществените поръчки, на прокуратурите в страната и на учебните и почивни бази на ПРБ, както и изготвя становища за законосъобразност по постъпили запитвания от прокуратурите в страната, във връзка с провежданите от тях обществени поръчки;
 6. Архивира досиетата на обществените поръчки и отговаря за тяхното съхранение;
 7. Участва в подготвянето на становища по постъпилите за съгласуване проекти на нормативни актове.
 8. Участва в разработването и изпълнението на международни програми и проекти (при провеждането на обществените поръчки), по които Прокуратурата на Република България е бенефициент.
 9. Участва в екипите за управление/изпълнение на програми и проекти, по които Прокуратурата на Република България е бенефициент или партньор.
 10. II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

 1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;
 2. заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен, удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 3. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит;
 4. медицинско свидетелство за работа;
 5. автобиография;
 6. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

III. Процедура /Конкурсна комисия:

 1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;
 2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;
 3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

 1. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;
 2. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

 • познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;
 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
 • професионална мотивация за работа в ПРБ.
 1. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

 1. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.