18 Януари 2021 г.

ПРБ НАБИРА 2 /две/ щатни бройки за длъжността „Чистач“ в сектор „Техническо обслужване” при Администрацията на главния прокурор

Сподели

ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

         НАБИРА 2 /две/ щатни бройки за длъжността „Чистач“ в сектор „Техническо обслужване” при Администрацията на главния прокурор.

Изисквания за заемане на длъжността:

За „Чистач” се назначава лице, което:

 1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;
 7. образование – основно;
 8. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

За заемането на длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Описание на длъжността:

 1. Ежедневно почиства и дезинфекцира подовете на стаи, офиси, санитарни възли, коридори и други помещения, съгласно вътрешното разпределение на работата.
 2. Ежедневно почиства праха по мебелите, щорите, растенията и офис-техниката (компютри, телефони, съоръжения и др.).
 3. Ежедневно проветрява помещенията, освен такива със специален режим, където проветряването е недопустимо.
 4. Най-малко веднъж на три месеца измива прозорци, витрини, врати на определените му помещения.
 5. Почиства тротоарите около сградите.
 6. Почиства определените райони след ремонти или преместване на служители.
 7. Събира и изхвърля отпадъците на определените места във или извън сградата.
 8. Следи за изразходването и зарежда с необходимите санитарно-хигиенни материали и препарати в санитарните възли, за които отговаря.
 9. При необходимост прави заявка, чрез ръководител сектор „Техническо обслужване“ за необходимите санитарно-хигиенни материали и препарати.
 10. Грижи се и полива растенията и отстранява изсъхналите листа.
 11. Поставя и сваля пердета и декоративна украса, грижи се за периодичното им изпиране и почистване.
 12. Запазва в тайна данните и фактите, представляващи нормативно защитена информация и станали му известни при и/или по повод служебната му дейност.

         Необходими документи:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в 15-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg, както и в специализирания сайт – jobs.bg.

Към заявлението се прилагат:

 1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;
 2. подробна автобиография;
 3. заверен препис от диплома за завършено образование;
 4. медицинско свидетелство за започване на работа;
 5. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит /при наличие на такива/;
 6. други документи, по преценка на кандидата.

 

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в процедурата по подбора.

 

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

 

Начин за провеждане на подбора:

 1. Всяко постъпило заявление се разглежда, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността;
 2. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат поканени на събеседване;
 3. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за решението в резултат на подбора в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg

1 Януари 1970 г.

Обновление

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА „ЧИСТАЧ“2 ЩАТНИ БРОЙКИ, В СЕКТОР „ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР, ПО ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ НА 18.01.2021 г.

 

На основание чл. 100 а, ал. 6 от Правилник за администрацията на Прокуратурата на Република България, извън случаите по чл. 343 от ЗСВ, комисията за провеждане на подбор, назначена със заповед № РД-09-06/29.01.2021 г. на главния прокурор,

Обявява за одобрени за заемане на длъжността „Чистач“ – 2 щатни бройки, в сектор „Техническо обслужване“ при АГП, както следва:

 1. ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЧАЛЪКОВА
 2. КАТЯ АСЕНОВА СТАНЧЕВА

 

Резeрви:

 1. Елена Денчова Пени
 2. Розалина Боркова Георгиева
 3. Капка Петрова Цветкова