3 Декември 2020 г.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 щатна бройка съдебен служител на длъжност “Прокурорски помощник”

Сподели

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 щатна бройка съдебен служител на длъжност “Прокурорски помощник”

 

На основание чл. 245, ал. 1 от ЗСВ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

 1. Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

 • е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • е навършило пълнолетие;
 • не е поставено под запрещение;
 • не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 • не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.
 • да има висше образование по специалността „право”, образователно – квалификационна степен – „магистър“;
 • да е преминало стажа по гл.ХІV ЗСВ и да е придобило юридическа правоспособност;
 • да притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;
 • не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на ВСС за накърняване престижа на съдебната власт;
 • не страда от психическо заболяване.

2. Допълнителни изисквания:

 • познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността, която заема;
 • притежава добра компютърна грамотност – MS Office, Интернет.

 

Описание на длъжността: Подпомага дейността на прокурорите при изпълнение на техните функции. Изготвя проекти на отговори по постъпили писма, сигнали и други при възлагане от прокурор. Изготвя проекти на прокурорски актове, при възлагане от прокурор. Проучва правната доктрина и изготвя становища по конкретни правни въпроси. Взема участие в създадени екипи от прокурори и разследващи органи при дела с фактическа и правна сложност. Участва при изготвянето на статистически анализи и справки свързани с дейността на прокуратурата. Подпомага работата във връзка организацията за провеждане на съвещания, колегиуми и др.

Необходими документи:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурс в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат: Подробна автобиография; Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност; Заверен препис от диплома за завършено висше образование по специалност „право”; Заверен препис от удостоверение за юридическа правоспособност; Заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличие на такива/; Медицинско свидетелство за работа; Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; Други документи, удостоверяващи квалификация и опит, по преценка на кандидата.

От кандидатите не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе от комисия, чийто състав се определя в съответствие с чл.100б ал.2  б.“з“ от ПАПРБ, с отделна заповед по реда на чл.96 от ПАПРБ.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по – рано от 14 дни от оповестяване на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.Списъците се подписват от членовете на комисията и не по – късно от 7 дни след изтичане срока на подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място на таблото за обявления в сградата на прокуратурите в гр.Пловдив, пл.”Съединение” № 3 ет.6, както и на интернет страницата на Окръжна прокуратура – Пловдив https://prb.bg/opplovdiv/bg/karieri. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа, като изрично се посочи възможността за възражение до административния ръководител в 7-дневен срок от съобщаването му. Провежда конкурса с допуснатите кандидати на два етапа:

Първи етап – решаване на писмен тест, включващ 15 въпроса от областта на наказателните право и процес. На всеки въпрос съответства само един  верен отговор. Всеки верен отговор носи 1/една/ точка, като максималния брой точки е 15 /петнадесет/. Всяка писмена работа се преглежда от комисията, която поставя оценка по шестобалната система, според броя на верните отговори, носещи съответните точки, както следва: до 7 точки вкл. -  слаб 2,00; до 8 точки вкл. – среден 2,50; до 9 точки вкл. – среден 3,00; до 10 точки вкл. – добър 3,50; до 11 точки вкл. – добър 4,00; до 12 точки вкл. – мн.добър 4,50; до 13 точки вкл. – мн.добър 5,00; до 14 точки вкл. – отличен 5,50; до 15 точки вкл. – отличен 6,00.Участниците могат да ползват НК и НПК.

Конкурсната комисия взема необходимите мерки по запазване на теста в тайна и осигуряване на анонимност при проверката на резултатите.    

Втори етап - събеседване. Комисията провежда лично събеседване с всеки кандидат и членовете й оценяват: познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността; познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България; професионална мотивация за работа в ПРБ.

Всеки член от комисията оценява кандидатите с оценка по шестобалната система с точност до 0,50.

Крайната оценка от етапа е средноаритметичното число от оценките на отделните членове на комисията за всеки кандидат.

Окончателната оценка от конкурса се формира като средноаритметичното число от получените крайни оценки от двата етапа. Въз основа на получената окончателна оценка, комисията извършва класиране на кандидатите.

В 3-дневен срок от приключване на конкурса, комисията представя на административния ръководител протоколът от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Със заповед, административният ръководител на Окръжна прокуратура – Пловдив, определя лицето класирано на първо място, за спечелило конкурса.

Място на подаване на документи: Служба „Регистратура, деловодство и архив“ на Окръжна прокуратура – гр.Пловдив, намираща се в гр.Пловдив, пл.“Съединение“ № 3 ет.6 стая 618, където ще е на разположение длъжностна характеристика за запознаване на кандидатите.

Цялата информация във връзка с конкурса /протоколи от работата на комисията, списъци и други съобщения/ ще се оповестяват своевременно в Интернет – страницата на Окръжна прокуратура – гр.Пловдив и на таблото за обявления в сградата на прокуратурите в гр.Пловдив, пл.”Съединение” № 3 ет.6.

 

 

Обявата е публикувана на 03.12.2020г. във в-к „24 часа“ брой 301