Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2013 г.

Докладът на главния прокурор за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2013 г.е изготвен въз основа на докладите на Върховната касационна прокуратура и Националната следствена служба, Върховната административна прокуратура, прокуратурите от страната и докладите за дейността на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на финансите и на Държавната агенция „Национална сигурност“.

Взети са предвид констатации от извършените през 2013 г. Функционален анализ за дейността на
прокуратурата, анализ на делата за корупция и ревизиите на СГП, СРП и НСлС.

Коментирани са и предприети от ръководството на ПРБ през първото тримесечие на 2014 г. организационни мерки.

Докладът е съобразен с актуалната конституционна, законова и подзаконова нормативна уредба, международните актове и ангажиментите на Р България като член на Европейския съюз.