Говорител на Главния прокурор

Сийка Милева

Прокурор Сийка Милева

Говорител на Главния прокурор

Образование и допълнителна квалификация

 Магистър по право - Югозападен университет „Неофит Рилски“, Юридически факултет

Завършен курс за обучение на младши следователи

Участие в семинар на тема „Съответствие на българското законодателство и практика с чл.5, чл.6 /граждански и наказателни аспекти/ и чл.13 от ЕКПЧ“

Участие в семинар на тема „Практическо прилагане на новия НПК“

Участие в семинар на тема „Професионална етика и антикорупция“

Участие в семинар на тема „Член 14 от ЕКПЧ и Протокол 12 към ЕКПЧ – гаранция за защита от дискриминация“

Участие в семинар на тема „Активен подкуп в публичния сектор. Търговия с влияние. Корупция в съдебната система“

Участие в семинар на тема „Европейски стандарти в противодействието на изпирането на пари“

Участие в обучение на тема „Практика на ЕСПЧ по чл.3 и чл.8 от Конвенцията относно условията и режима на изтърпяване на наказанието – лишаване от свобода“

Участие в семинар на тема „Контрол върху трансфера на стратегически стоки и разпространение на ОМУ“

Участие в семинар на тема „Пране на пари“

Сертификат за успешно завършено „Специализирано обучение по облигационно и международно право“

Участие в регионално обучение  на тема „Процесуални нарушения в наказателния процес“

Участие в семинар на тема „Данъчни престъпления“

Участие в обучение на тема „Инструменти на ЕС за взаимно признаване на актове, постановени в производства с наказателно правен характер – практически аспекти“

Участие в обучение на тема „Разследване на престъпления и злоупотреби в киберпространството“

Участие в обучение на тема „Съдебната власт и медиите“

Участие в обучение на тема „Престъпления, извършени чрез използването на информационни и компютърни технологии. Киберпрестъпления. Измами с банкови карти, виртуални валути“

Участие в обучение  на тема „Актуални материалноправни и процесуалноправни въпроси, свързани с наказателно  преследване на организираната престъпност и корупционните престъпления. Европейска заповед за разследване. Европейска заповед за арест. Екстрадиция“

Участие в обучение семинар на тема „Тероризъм. Съвременни аспекти на разследването на тероризма. Координация между структурите, свързани с разследването на тероризма“

Участие в семинар на тема „Антикорупция и отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата – законодателство, правоприлагане и граждански мониторинг“

Владее английски език.

Професионален опит

От 06.01.2020 г. до настоящия момент

Командирована да изпълнява функциите на прокурор във Върховна касационна прокуратура

03.04.2017 г. до 06.01.2020 г.

прокурор при Специализирана прокуратура

08.05.2009 г. – 03.04.2017 г.
Следствен отдел - Софийска градска прокуратура, следовател

30.01.2009 г. – 08.05.2009 г.
Столична следствена служба, следовател

30.01.2006 г. – 30.01.2009 г.
Столична следствена служба, младши следовател

09.07.2004 г. – 27.01.2006 г.

адвокат в АК „Благоевград“

Награди

  • Протокол № 1/10.01.2013г. - повишена в ранг „следовател в НСлС“.
  • Протокол № 15/05.10.2016г.  - получава комплексна оценка “Много добра”.
  • Със Заповед на Главния прокурор  е наградена с отличие „Служебна благодарност“ и предметна награда „Награден нож.
  • Със Заповед на Главния прокурор са  наградени прокурорите и служителите на СП  с отличие „Знак на Прокуратурата на Република България“.
  • Със заповед на Главния прокурор е командирована да изпълнява функциите на прокурор във ВКП, считано от 06.01.2020г.