Говорител на Главния прокурор

Сийка Милева

Прокурор Сийка Милева

Говорител на Главния прокурор

Образование и допълнителна квалификация

 Магистър по право - Югозападен университет „Неофит Рилски“, Юридически факултет

Завършен курс за обучение на младши следователи

Участие в семинар на тема „Съответствие на българското законодателство и практика с чл.5, чл.6 /граждански и наказателни аспекти/ и чл.13 от ЕКПЧ“

Участие в семинар на тема „Практическо прилагане на новия НПК“

Участие в семинар на тема „Професионална етика и антикорупция“

Участие в семинар на тема „Член 14 от ЕКПЧ и Протокол 12 към ЕКПЧ – гаранция за защита от дискриминация“

Участие в семинар на тема „Активен подкуп в публичния сектор. Търговия с влияние. Корупция в съдебната система“

Участие в семинар на тема „Европейски стандарти в противодействието на изпирането на пари“

Участие в обучение на тема „Практика на ЕСПЧ по чл.3 и чл.8 от Конвенцията относно условията и режима на изтърпяване на наказанието – лишаване от свобода“

Участие в семинар на тема „Контрол върху трансфера на стратегически стоки и разпространение на ОМУ“

Участие в семинар на тема „Пране на пари“

Сертификат за успешно завършено „Специализирано обучение по облигационно и международно право“

Участие в регионално обучение  на тема „Процесуални нарушения в наказателния процес“

Участие в семинар на тема „Данъчни престъпления“

Участие в обучение на тема „Инструменти на ЕС за взаимно признаване на актове, постановени в производства с наказателно правен характер – практически аспекти“

Участие в обучение на тема „Разследване на престъпления и злоупотреби в киберпространството“

Участие в обучение на тема „Съдебната власт и медиите“

Участие в обучение на тема „Престъпления, извършени чрез използването на информационни и компютърни технологии. Киберпрестъпления. Измами с банкови карти, виртуални валути“

Участие в обучение  на тема „Актуални материалноправни и процесуалноправни въпроси, свързани с наказателно  преследване на организираната престъпност и корупционните престъпления. Европейска заповед за разследване. Европейска заповед за арест. Екстрадиция“

Участие в обучение семинар на тема „Тероризъм. Съвременни аспекти на разследването на тероризма. Координация между структурите, свързани с разследването на тероризма“

Участие в семинар на тема „Антикорупция и отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата – законодателство, правоприлагане и граждански мониторинг“

Владее английски език.

Професионален опит

Прокурор във Върховна касационна прокуратура

03.04.2017 г. до 06.01.2020 г.

прокурор при Специализирана прокуратура

08.05.2009 г. – 03.04.2017 г.
Следствен отдел - Софийска градска прокуратура, следовател

30.01.2009 г. – 08.05.2009 г.
Столична следствена служба, следовател

30.01.2006 г. – 30.01.2009 г.
Столична следствена служба, младши следовател

09.07.2004 г. – 27.01.2006 г.

адвокат в АК „Благоевград“

Награди

  • Протокол № 1/10.01.2013г. - повишена в ранг „следовател в НСлС“.
  • Протокол № 15/05.10.2016г.  - получава комплексна оценка “Много добра”.
  • Със Заповед на Главния прокурор  е наградена с отличие „Служебна благодарност“ и предметна награда „Награден нож.
  • Със Заповед на Главния прокурор са  наградени прокурорите и служителите на СП  с отличие „Знак на Прокуратурата на Република България“.
  • Със заповед на Главния прокурор е командирована да изпълнява функциите на прокурор във ВКП, считано от 06.01.2020г.