НАБИРА 1 (една) щатна бройка за длъжността „Шофьор-призовкар“ в звено „Информационно и техническо обслужване“ в Окръжна прокуратура – Русе при условията на чл.70, ал.1 от Кодекса на труда (със срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя)

НАБИРА 1 (една) щатна бройка за длъжността „Шофьор-призовкар“

в звено „Информационно и техническо обслужване“ в Окръжна прокуратура – Русе

при условията на чл.70, ал.1 от Кодекса на труда (със срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя)

 I. Описание на длъжността: Шофьор-призовкар осъществява транспортното обслужване на Окръжна прокуратура – Русе. Управлява, стопанисва и обслужва поверения му служебен автомобил. Отговаря за техническото състояние и отчетната документация на превозното средство. Извършва вътрешен и външен разнос на документи, връчва призовки, съобщения и други книжа по законоустановения ред.      

 II. Изисквания за заемане на длъжността

Основни изисквания: Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо че е реабилитирано;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. отговаря на изискванията за несъвместимост по чл.340а, ал.2 от ЗСВ;

7. има завършено средно образование;

8 . има свидетелство за управление на МПС, категория „С“;

9. има трудов стаж не по-малко от 3 (три) години

Специфични изисквания:

1. Познаване на нормативните актове, регламентиращи транспортната дейност, както и дейността на Прокуратурата на Р България;

2. Компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet;

3. Организираност и експедитивност;

4. Умение за работа с граждани и добра езикова култура;

5. Умения за работа в екип и комуникативност.

III. Необходими документи за участие в подбора:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие, към което прилагат:

1.    Подробна автобиография;

2.    Декларация по чл.95 ал.2 т.1 от ПАПРБ, вр.340а ал.1 ЗСВ;

3.    Декларация по чл.95 ал.2 т.2 от ПАПРБ за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал.1 от ПАПРБ, вр. чл.107а ал.1 от Кодекса на труда;

4.    Заверено от кандидата копие от диплома за завършено образование;

5.    Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;

6.    Документи за професионална квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.    Медицинско свидетелство за работа;

8.    Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представяне на свидетелство за съдимост. Същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

IV. Процедурата за подбор се провежда от комисия на два етапа.

Първи етап – подбор по документи.

1. Всяко постъпило заявление се разглежда, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността.

2. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат поканени на събеседване.

Втори етап – интервю (събеседване).

1. Кандидатите се оценяват по следните показатели:

- познаване нормативната уредба, регламентираща дейността;

- познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

- професионална мотивация за работа в ПРБ.

2. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за резултатите от проведената процедура за подбор на интернет страницата на Окръжна прокуратура – Русе.

V. Място и срок за подаване на документите за участие

Документите се подават лично или чрез пълномощник на адрес: Окръжна прокуратура – Русе, ул. „Александровска“ № 57, Съдебна палата, ет.3, ст.4, в 15-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата. Типова длъжностна характеристика се предоставя на разположение за запознаване на всеки кандидат при подаване на документи в ОП – Русе.

VI. Всички съобщения във връзка с процедурата за подбор се обявяват на интернет страницата на Окръжна прокуратура – Русе: https://www.prb.bg/bg/opruse/karieri

За допълнителна информация – тел. 082/881 304.

Обявата е публикувана на интернет страницата на Окръжна прокуратура – Русе

и в jobs.bg на 26.08.2019г.