Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки в Прокуратурата на РБ

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагането на обществените поръчки в Прокуратура на Република България, приети със Заповед РД-02-22 от 19.06.2015 г. на главния прокурор на Република България

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагането на обществените поръчки в Прокуратура на Република България, приети със Заповед РД-02-22 от 19.06.2015 г. на главния прокурор на Република България

Вътрешни правила на ПРБ