Процедура публично състезание с предмет: „Услуги по отпечатване по следните три самостоятелно обособени позиции"

Процедура публично състезание с предмет:

 „Услуги по отпечатване по следните три самостоятелно обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Отпечатване на дневници, книги, регистри, пликове с лого, папки и други материали за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, УБ „Цигов чарк“ – гр. Батак, ПД „Изгрев“ – гр. Бяла и Бюро по защита при главния прокурор“,

Обособена позиция № 2: „Изработка на пликове за изземване и съхранение на веществени доказателства за нуждите на ПРБ

Обособена позиция № 3: „Изработване и доставка на печатни и рекламно-информационни материали по проект: „Повишаване интегритета и мотивацията на прокурорите. Наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“

 

Тръжна документация