Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в УБ „Цигов чарк“ – гр. Батак“