Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в УЦ „Трендафила“ - п.п. „Витоша