Резултати от проведен търг за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, с обект на търга „Площ от 2 кв.м. за поставяне на 2 бр. вендинг машини на първия етаж от Административната сграда на Национална следствена служба

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА

 

З А П О В Е Д

№ з - 135/10.09.2015 г.

ОТНОСНО: проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, с обект на търга „Площ от 2 кв.м. за поставяне на 2 бр. вендинг машини на първия етаж от Административната сграда на Национална следствена служба, гр. София, бул. „д-р Г.М.Димитров“ № 42“, обявен с моя заповед № з-117/20.07.2015 г. и

На основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3, във връзка с чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, и протокол от 03.09.2015 г. на комисия, назначена с моя заповед № з-117/20.07.2015 г. 

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Определям „Веда 2014“ ЕООД, ЕИК: 202305524, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ул. „Миле Попйорданов“ № 37, за наемател на част от имот на Национална следствена служба, представляваща площ от общо 2 кв.м. за поставяне на 2бр. вендинг машини на първия етаж от административната сграда.

2. Месечната наемна цена е в размер на 300,00 лв. (триста лева) с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия.

3. Наемната цена се заплаща за всеки изминал месец до 10 - то число на текущия месец по набирателната сметка на Прокуратура на Република България IBAN: BG37BNBG96613300139101, BIC: BNBGBGSD при БНБ, като задължението за превеждане на наемната цена по сметка на Министерство на правосъдието е на Прокуратура на Република България.

4. Отдел „Стопанисване на сградния фонд и управление на имуществото“ при Администрация на Главния прокурор да организира сключването на договор с определения по т.1 наемател в десетдневен срок от влизането в сила на настоящата заповед и след представяне на надлежен документ за платена гаранция за изпълнение на договора в размер на удвоена месечна наемна цена.

5. Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в Съдебната палата, гр. София, бул. „Витоша“ № 2 и в сградата на Национална следствена служба, както и да се публикува на интернет страницата на Прокуратура на Република България.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от датата на уведомяване.

 

КЪНЧО МИТОВ………../п/

ЗА ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА

СЛЕДСТВЕНАСЛУЖБА


виж още ...