Откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот чрез търг с тайно наддаване

Национална следствена служба

ЗАПОВЕД

№ з-33/15.03.2016 г.

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС, с цел подобряване условията на работа на магистратите и служителите на Национална следствена служба (НСлС), заповед № ЛС-04-1646/18.10.2013 г. на министъра на правосъдието за възлагане стопанисването на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, бул. „д-р Г.М.Димитров“ № 42 на директора на НСлС и заповед № ЛС-04-1286/16.09.2015 г. на министъра на правосъдието

НАРЕЖДАМ:

І. Откривам процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване при следните условия:

Обект, който ще се отдава под наем: „Част от първи етаж на блок 3 от недвижим имот на Национална следствена служба, гр. София, бул. „ д-р Г.М.Димитров“ № 42, представляваща кафе-барче с площ от общо 113,83 кв.м“.

Площта от 113,83 кв.м. е обособена, както следва:

Кафе-барче с площ от 34,50 кв.м.

1 зала за хранене с площ от 60,70 кв.м.

Санитарен възел с площ от 18,63 кв.м.

2. Предназначение на обекта: осигуряване на ежедневна доставка и продажба на готови храни и полуфабрикати (кетъринг), безалкохолни напитки (с изключение на алкохолни напитки и тютюневи изделия), пакетирани закуски и сандвичи, кафе, чай и др. Използването на обекта е съобразно неговото предназначение и това няма да възпрепятства осъществяване на дейността на НСлС.

3. Срок за отдаване под наем на обекта: 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

4. Специални изисквания към участниците: до участие в търга се допуска всяко физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта.

5. Начална тръжна цена: едномесечна наемна цена в размер на 833,24 лв. (осемстотин тридесет и три лева и деветдесет и четири стотинки) с включен ДДС, представляваща месечния наем за посочения обект. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия, вода, топлоенергия и др.

6. Начин на плащане и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:

- в седемдневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, по набирателната сметка на Прокуратура на Република България IBAN: BG37BNBG96613300139101, BIC: BNBGBGSD при БНБ, която обезпечава изпълнението на договора;

- наемната цена се заплаща за всеки месец до 10 - то число на текущия месец по набирателната сметка на Прокуратура на Република България IBAN: BG37BNBG96613300139101, BIC: BNBGBGSD при БНБ, като задължението за превеждане на наемната цена по сметка на Министерство на правосъдието е на Прокуратура на Република България;

- консумативните разходи за ел. енергия, вода, топлоенергия и др, свързани с ползването на обекта се заплащат от наемателя по транзитната сметка на Прокуратура на Република България IBAN: BG46BNBG96613100139101, BIC: ВNBGBGSD при БНБ - Централно управление. Разходите за електроенергия и вода се определят ежемесечно чрез контролни измервателни уреди; разходът за топлоенергия се определя на база.

7. Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 100 лева, която се внася по сметка на Прокуратура на Република България IBAN: BG37BNBG96613300139101, BIC: BNBGBGSD при БНБ - Централно управление, най - късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.

8. Срок за получаване на тръжната документация: до 30 - тия ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търга в национален ежедневник и в местен вестник. Тръжната документация се получава в сградата на Прокуратура на Република България, на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, ет. 1, стая № 109, в рамките на работния ден – 8.30 ч. до 17.00 ч.

9. Заявления за участие в търга се подават в деловодството на Прокуратура на Република България в Съдебната палата, гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Информационен център - стая 79, партер. Срокът за подаване на заявленията е до 17,00 часа на 35-тия ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търг в национален ежедневник и в местен вестник.

10. Огледи на обекта могат да се извършват само след получаване на тръжната документация до 35-тия ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търг в национален ежедневник и в местен вестник, след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с Галина Найденова, тел. 02/ 98 26 406 или 0889/114121.  

11. Търгът ще се проведе на 7-мия ден след изтичането на срока, посочен в т. 9 в административната сграда на Прокуратура на Република България, гр. София, пл. „Света Неделя” № 1, ет. 4, от 10.30 часа.

ІV. Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост с обект, който ще се отдава под наем: „Част от първи етаж на блок 3 от недвижим имот на Национална следствена служба, гр. София, бул. „ д-р Г.М.Димитров“ № 42, представляваща кафе-барче с площ от общо 113,83 кв.м“. Документацията съдържа препис от настоящата заповед, условия за участие в търга, проект на договор за наем, заявление за участие, информация за кандидата, декларации - за оглед, за приемане клаузите на договора, за липса на конфликт на интереси, образец на ценово предложение.

V. Условията на търга да се публикуват в национален ежедневник и в местен вестник. Препис от настоящата заповед, с изключение на състава на комисията, да се обяви в тридневен срок от издаването й на видно място в сградата на Прокуратура на Република България, гр. София, бул. „Витоша“ №2, Информационен център - стая 79, партер на Съдебната палата и Национална следствена служба, както и на интернет страницата на Прокуратура на Република България.

Контрол по изпълнението на заповедта да се осъществява от г-н Кънчо Митов – заместник директор на Национална следствена служба при Администрация на главния прокурор.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата, за които се отнася за сведение и изпълнение.


виж още ...