Структура и организация

Апелативната специализирана прокуратура и Специализирана прокуратура започват работа на 1 януари 2012 г. Те са създадени с решение на Народното събрание за изменение на Закона за съдебната власт на 20 декември 2010 г.

Апелативна специализирана прокуратура е въззивна инстанция на първоинстанционната Специализирана прокуратура. Към Специализирана прокуратура е създаден Следствен отдел.

Специализираната прокуратура работи по делата за престъпления, които съгласно чл. 411а, ал. 1-3 от НПК, са подсъдни на Специализирания наказателен съд:

  1. по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс.
  2. по чл. 116, ал. 1, т. 10, чл. 131, ал. 1, т. 8, чл. 142, ал. 2, т. 6 и 8, чл. 142а, ал. 2, предложение второ, чл. 143, ал. 2, чл. 143а, ал. 3, чл. 144, ал. 3, предложение второ, чл. 155, ал. 5, т. 1, чл. 156, ал. 3, т. 1, чл. 159, ал. 5, чл. 159г, предложение второ, чл. 162, ал. 3, предложение първо и ал. 4, чл. 195, ал. 1, т. 9, чл. 199, ал. 1, т. 5, чл. 208, ал. 5, предложение първо, чл. 213а, ал. 2, т. 5 и ал. 3, т. 3, чл. 214, ал. 2, т. 1 и 2, чл. 216, ал. 5, предложение трето, чл. 235, ал. 4, предложение първо, чл. 242, ал. 1, буква "ж", чл. 253, ал. 3, т. 1, предложение второ, чл. 256, ал. 2, предложение второ, чл. 278а, ал. 3, предложение трето, чл. 280, ал. 2, т. 5, чл. 282, ал. 4, чл. 330, ал. 2, т. 4, чл. 337, ал. 2 и 3, чл. 339, ал. 2 и 3, чл. 346, ал. 6, предложение първо и второ, чл. 354а, ал. 2, т. 1, чл. 354б, ал. 2 - 4, чл. 354в, ал. 2 - 4 и чл. 356б от Наказателния кодекс.
  3. за престъпления по ал. 1 и 2, извършени в чужбина.

Структура