2 Февруари 2022 г.

ОТВОРЕНО ПИСМО НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА АПЕЛАТИВНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

Сподели

Административният ръководител на Апелативна специализираната прокуратура Ивайло Ангелов изпрати открито писмо до министъра на правосъдието и до Комисията по конституционни и правни въпроси в 47-ото Народно събрание, с което изявява желание и готовност за участие в работни групи за обсъждане на законодателни промени.

ДО

КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ И ПРАВНИ ВЪПРОСИ В 47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО,

 

Във връзка с публикуваните на 28.01.2022 г. в Портала за обществени консултации промени в ЗСВ, НПК и НК, в качеството си на административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура, изразявам желание да се включа като заинтересована страна в общественото обсъждане и работните групи по законопроекта.

Считам, че притежавания от мен практически опит в наказателно-правната материя ще бъде полезен при обсъждане на предложените нормативни промени. Придобитата експертиза като следовател в окръжен следствен отдел и в Националната следствена служба, прокурор в районна, окръжна и апелативна прокуратура, както и на преподавател в НИП, ми дава широк практически и научен поглед над съществуващите проблеми в областта на наказателното правораздаване.

Магистратите от Апелативна специализирана прокуратура сме убедени в необходимостта от промени в редица текстове от ЗСВ, НПК и НК. Готови сме да дадем своя принос за усъвършенстване на действащото законодателство от позицията на практикуващи юристи, които познават в детайли съществуващите недостатъци и проблеми.

Убеден съм, че мнението, което ще изразим, ще допринесе за качеството на предлагания законопроект и постигането на заложените цели в полза на обществото. Участието в общественото обсъждане ще гарантира спазването на установените в чл. 26 от ЗНА принципи - на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност при изработването на проекти за нормативни актове.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА АПЕЛАТИВНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

 

….............................

/ИВАЙЛО АНГЕЛОВ/