4 Ноември 2021 г.

Съветът за партньорство към ВСС ще търси възможност за пълноправно участие на магистратите в дебата за бъдещето на специализираното правосъдие

Сподели

На 29.10.2021 г. Съветът за партньорство към Висшия съдебен съвет продължи започналото през юли 2021 г. обсъждане на темата за бъдещето на специализираните съдилища и прокуратури. Участниците в дискусията решиха дебатът „за“ или „против“ закриването на специализираното правосъдие да продължи в следващото заседание на Съвета.

На 29.10.2021 г. Съветът за партньорство към Висшия съдебен съвет продължи започналото през юли 2021 г. обсъждане на темата за бъдещето на специализираните съдилища и прокуратури. Участниците в дискусията решиха дебатът „за“ или „против“ закриването на специализираното правосъдие да продължи в следващото заседание на Съвета.

В обсъждането участваха съпредседателите на Съвета за партньорство Вероника Имова - член на ВСС, и Даниела Ангелова - представител на Асоциацията на прокурорите в България и и.ф. административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура, Николай Кръстев - представител на Камарата на следователите, Емил Дечев - представител на Съюза на съдиите, магистрати от съдилища и прокуратури в страната.

Ръководителят на Специализирания наказателен съд Мариета Райкова, заместник-председателят Пенка Велинова и прокурор Даниела Ангелова представиха конкретни факти за дейността на специализираните органи, в контекста на констатациите и изводите от „Анализа на получената информация за дейността на специализирането прокуратура и съд“ на Министерство на правосъдието и внесените в 46-ото Народно събрание законопроекти за изменение и допълнение на ЗСВ и НПК. Те представиха убедителни юридически аргументи за запазване на специализираните съдебни органи, както и противоположни съображения. Подчертана бе необходимостта от извършване на сравнително-правен анализ на работата на специализираното наказателно правораздаване, въз основа на обективни данни, исторически анализ и съпоставка на резултатите от работата на специализираните структури с тези на общите съдилища, прокуратури и разследващи органи в сферата на  наказателното право.

Обърнато бе внимание, че качеството на правораздавателната дейност се проверява по реда на инстанционния контрол, който трябва да бъде водещ при вземане на окончателното решение за бъдещето на специализираните органи. Обоснована бе и необходимостта от преосмисляне на широката материална компетентност на специализираното правсъдие.

Ръководителите на специализираните съдилища и прокуратури коментираха липсата на достоверни данни и легитимно искане за закриване на институциите. Направиха разяснения във връзка със създаването на тези структури, твърденията за липса на резултатност в дейността им, за недостатъчни окончателни присъди и съразмерност на наказанията, за неправилно прилагане на обезпечителни мерки и мерки за процесуална принуда.

Коментирани бяха и сключените и одобрени споразумения, в сравнение с тези на общите съдилища. В контекста на вменяваното бавно производство, бе отчетен силно формализираният наказателен процес и участието на голям брой обвиняеми, подсъдими и защитници. Дадени бяха уточнения и по отношение на резултатите от инстанционния контрол, натовареността на магистратите.