Прием на граждани

  ПРЕУСТАНОВЯВА СЕ ПРИЕМА НА ГРАЖДАНИ В АПЕЛАТИВНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА   ПРОКУРАТУРА

Заповед РД-04-25 от 09.03.2020г.

График за прием на граждани за първо шестмесечие на 2020г.

Съобщение

В периода от 23.12.2019г. до 10.01.2020г. по разпореждане на главния прокурор прием на граждани няма да се осъществява.

Във връзка с разпореждане на Главния прокурор в периода на официалните и празнични дни ,считано от 30.04.2019г. до 10.05.2019г.,прием на граждани няма да се осъществява. 

Приемът на граждани се осъществява всяка първа сряда от месеца, от 10 до 12ч. и от 14 до 16ч. в сградата на Апелативна специализирана прокуратура, с адрес: гр.София, ул. „Черковна“ № 90, кабинет №33.

Предварителна заявка за прием може да се направи на телефон: 02/94-88-244 или на ел.поща: [email protected]

График за прием на граждани за четвърто тримесечие на 2019г.

График за прием на граждани в АСП за първо шестмесечие на 2019год.

График за прием на граждани в АСП за второто шестмесечие на 2018г.

График за прием на граждани в АСП за първото шестмесечие на 2018г.pdf / 281.8 KB

График за прием на граждани за второто шестмесечие на 2017г. / 198.4 KB

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В

АПЕЛАТИВНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРАТА

 

 1. Общи положения

Чл.1. Правилата уреждат организацията на работа в Апелативна специализирана прокуратурата по прием на граждани, с цел осигуряване на непосредствен достъп до административния ръководител на прокуратурата и регистриране на постъпили по този начин писмени и устни съобщения, заявления, искания, запитвания, жалби и други.

 

Чл.2.(1) Приемът по тези Правила гарантира:

а) спазване на основните права на гражданите;

б) равен достъп до информация за дейността на прокуратурата;

в)непосредствена възможност за отправяне на сигнали за престъпления и други закононарушения, които са от компетентността на прокуратурата.

 1. Приемът на граждани се извършва при спазване на принципите на безпристрастност, справедливост, вежливост, толерантност, компетентност и конфиденциалност.

 

Чл.3. Правилата се прилагат при посещения на граждани при административния ръководител на Апелативна специализирана прокуратурата.

 

Чл.4. Служебното помещение, обособено за прием на граждани следва да е лесно достъпно за възрастни хора, бременни жени и хора с увреждания, като в него се осигуряват:

 1.  информационни табла с актуална информация на разбираем и достъпен език;
 2.  места за попълване на заявления, извършване на запитвания, подаване на сигнали, жалби, предложения, молби и други;
 3.  информационни и други материали, в т.ч. бланки за попълване на документите по т. 2;
 4.  подходяща обстановка и оборудване, добро осветление, отопление и вентилация.

 

Чл.5. Прокурорът, прокурорският помощник и служителят в приемната:

а) изпълняват безпристрастно задълженията си при приемане и регистриране на молби, жалби, сигнали, съобщения, сигнали, предложения, запитвания;

б) не дават правни консултации;

в) предоставят на гражданите на хартиен носител регистрационния номер и дата на подадените от тях документи, както и друга необходима информация;

г) осъществяват деловодната дейност в съответствие с Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ.

Чл.6. Приемната на административния ръководител на Апелативна специализирана прокуратура се намира в гр.София, ул. „Черковна“ №90, кабинет №33.

Чл.7.(1) Приемът на граждани се осъществява всяка първа сряда от месеца от 10 до 12ч. и от 14 до 16ч. Времето за прием се обявява на видно място на входа на сградата на АСП и се публикува на официалния интернет сайт на ПРБ и на АСП. Предварителна заявка за прием може да се прави на посочения телефонен номер-02/94 88 244  и електронна поща: [email protected]

 1.  Приемът на граждани по предварителна заявка се осъществява по график и не може да отнема повече от 2/3 от ежедневното приемно време.
 2.  Графикът за прием по предварително постъпили заявки се изготвя по реда на завеждането им ежеседмично от служител, изпълняващ функциите на административен секретар на АСП. Приемното време, заето по предварителни заявки, се обявява след изготвяне на графика, на официалния сайт на АСП. Заявителите се уведомяват по телефон или по електронна поща за датата и часа на приема им.
 3. Гражданите, посетили АСП без предварителна заявка, се приемат в предварително обявеното, незаето от графика време, както и във времето на неявили се заявители, включени в обявения график.
 4. На видно място в помещението за прием и пред него се оповестява, че прокурорът не дава правни консултации, съгласно чл. 213 от ЗСВ.

Чл.8. Непосредственият прием на граждани се извършва от административния ръководител на АСП или от негов заместник. Дейността им се подпомага от прокурорски помощник от АСП и от служител, изпълняващ функциите на административен секретар.

 

Чл.9.(1)  Административният ръководител на АСП или негов заместник приема и изслушва гражданите като в зависимост от поставените въпроси:

 1.  насочва към компетентната прокуратура;
 2.  насочва към компетентната институция, когато въпросите не са от компетентността на прокуратурата;
 3.  осведомява по принцип за възможността за консултация с адвокат;
 4.  разяснява реда за обжалване на постановен прокурорски акт;
 5.  разяснява, че поставените наказателно-правни въпроси се решават по предвидения ред в НПК от компетентната прокуратура, която ще уведоми за резултата, включително и чрез изпращане на препис от прокурорския акт;
 6.  при устно съобщение за извършено престъпление, се съставя протокол, за чието изготвяне се ангажира техническа помощ от прокурорски помощник;
 1. Административният ръководител на АСП или  неговият заместник не изразява становище по съществото на жалбата или сигнала и не дава правни консултации.

Чл.10. Прокурорският помощник по чл. 8 от настоящите правила подпомага работата на административния ръководител  като:

 1.  проверява в УИС движението на преписката или досъдебното производство, образувани по подадени жалба или сигнал;
 2.  съобщава устно на посетителя наличната в УИС информация, без да предоставя разпечатка на прикачените файлове по преписката;
 3.  изпълнява и други разпореждания на административния ръководител на АСП или  на негов заместник.

 

Чл.11. Служителят, който изпълнява функциите на административен секретар в АСП:

 1. установява самоличността на посетителите и води регистър на приетите граждани от административния ръководител на АСП или  от негов заместник;
 2.  регистрира приетите жалби, сигнали, съобщения, предложения, запитвания и други и ги вписва във входящ регистър;
 3.  предоставя на приетите граждани входящ регистрационен номер и дата на завеждане на подадените от тях материали на хартиен носител;
 4. след края на приемното време представя получените за деня молби, жалби, сигнали, предложения, съобщения, запитвания и други, за включване в общия доклад за разпределяне;
 5. приема предварителни заявки за прием, съставя графика по чл. 7 и уведомява заявителите за датата и часа на приема им;
 6.  изпълнява и други разпорежданията на административния ръководител или на негов заместник, свързани с приема на граждани.

 

 1. Информация за приема

Чл.12. Интернет сайтът на АСП www.prb.bg/bg/asp   поддържа раздел „Прием на граждани”, в който се публикуват настоящите правила, графиците по тях, както и телефон и електронния адрес на АСП. Графикът се публикува и в сайта на ПРБ, в раздел „Прием на граждани”.

Чл.13. На всеки гражданин, подал жалба, сигнал, молба и др. в приемната по тези правила, се изпраща писмено съобщение или съобщение по електронна поща за предприетите от прокуратурата действия.