12 Декември 2013 г.

Обявление

Сподели

До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Апелативна прокуратура - София”

До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Апелативна прокуратура - София”

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и съгласно решение по протокол № 2 от заседание на 12.12.2013 г. на комисията, одобрена със Заповед № 845/12.12.2013 г. на административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите предложения на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на чл. 16, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Апелативна прокуратура - София”, ще се извърши на 13.12.2013 г., от 14.00 часа, в сградата на Апелативна прокуратура – София, гр. София, ул. „Антим І” № 17, ет. 8, Заседателна зала.

Заседанието е публично и на него право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.