30 Юли 2021 г.

Апелативна прокуратура – София обявява конкурс за длъжността „Призовкар” в Апелативна прокуратура - София – 1 щатна бройка при условията на чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.

Сподели

ОБЯВА

 

АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ

 

обявява конкурс за длъжността „Призовкар” в Апелативна прокуратура - София – 1 щатна бройка при условията на чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.

 

         Описание на длъжността: Връчва призовки, съобщения и други книжа съгласно изискванията на процесуалните закони. Извършва вътрешен и външен разнос на документи.

         Общи изисквания към кандидата съгласно чл. 91 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ) и чл. 340а, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт:   1. да е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; 2. да е навършил пълнолетие; 3. да не е поставен под запрещение; 4. да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер; 5. да не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност; 6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

         Изисквания към кандидата, предвидени в Класификатора на длъжностите в администрацията на ПРБ по чл. 341, ал. 1 от Закона за съдебната власт: да има завършено средно образование.

         Допълнителни изисквания: - умения за работа в екип; комуникативност, организираност и лоялност.

         За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

         Необходими документи за участие в конкурса.

         Кандидатите за обявената длъжност подават лично или чрез пълномощник следните документи за участие в конкурса: 1. писмено заявление за участие в конкурса; 2. автобиография (тип CV), подписана от кандидата; 3. декларация от кандидата: че е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; че е навършил пълнолетие; че не е поставен под запрещение и че не е лишен по съответния ред от правото да заема определената длъжност; 4. заверено от кандидата копие („Вярно с оригинала”) от документ за придобита образователно – квалификационна степен, която се изисква за заемане на длъжността; 5. заверено от кандидата копие („Вярно с оригинала”) от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, при наличието на такива; 6. заверено от кандидата копие („Вярно с оригинала”) на медицинско свидетелство за работа; 7. други документи, които, по преценка на кандидата, имат отношение към професионалните му качества.

          От кандидатите не се изисква представянето на свидетелство за съдимост. Същото ще бъде получено служебно, по електронен път от Министерство на правосъдието.

          При невъзможност да бъде извършена справката от кандидатите ще бъде изискано да представят свидетелство за съдимост, издадено по общоустановения ред.

         Определеният за спечелил конкурса участник следва да подаде декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ преди сключването на трудов договор с Апелативна прокуратура – София, както и да представи медицинско свидетелство за работа – в оригинал.

          Срок за подаване на документите: 30 дни, считано от деня, следващ датата на обявяване на конкурса.

          Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на два етапа: Първи етап - по документи. Конкурсната комисия:

  1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на общите и допълнителните изисквания за заемане на длъжността;
  2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;
  3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса;

  1. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;
  2. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един.

          Втори етап – събеседване с допуснатите до конкурса кандидати по въпроси относно познаването на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България, Етичния кодекс на съдебните служители и мотивацията им за кандидатстване за длъжността.

          Въз основа на проведения конкурс конкурсната комисия класира кандидатите съобразно получения от тях резултат.

          Кандидатите ще се оценяват по шестобалната система и крайната оценка ще бъде средноаритметичен резултат от оценките на членовете на конкурсната комисия. Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

          В 3-дневен срок от приключване на конкурса, комисията представя на административния ръководител на АП – София протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс.

          За получаване на декларация /т. 3 от необходимите документи/ и приемане на документите на кандидатите в работен ден – гр. София,         ул. „Антим І” № 17, ет. 7, ст. 721, работно време от 8.30 часа до 17.00 часа.

          Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса, ще бъдат публикувани на сайта на      АП – София и на информационното табло в АП – София.

          На основание чл. 91, ал. 3 от Кодекса на труда длъжностната характеристика се предоставя на кандидатите за запознаване при подаване на документите, при поискване от тяхна страна.

          За справки: тел. 02/981 03 36.

 

          Обявата е публикувана във вестник „24 часа“ бр. 178 от 30.07.2021г.