2 Юни 2021 г.

Апелативна прокуратура – София обявява конкурс по документи и събеседване за 2 щатни бройки за длъжността „Прокурорски помощник”

Сподели

ОБЯВЛЕНИЕ

АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ

обявява конкурс по документи и събеседване за 2 щатни бройки за длъжността„Прокурорски помощник”– 1 щатна бройка, при условията на чл. 67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда и 1 щатна бройка, при условията на чл. 68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда – по заместване на съдебен служител, който отсъства от работа.

 

         Описание на длъжността: Прокурорският помощник подпомага прокурорите в работата им, като изпълнява следните функции: изготвя проекти на прокурорски актове; изготвя проекти на отговори на писма и сигнали; проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси; изготвя писмени становища по конкретни въпроси; участва в изготвянето на проекти за вътрешни актове; във връзка със служебната си дейност няма право да дава правни съвети и мнения на страните, на процесуалните им пълномощници или на трети лица. Пряко подчинен е на административния ръководител на АП – София.

         Общи изисквания към кандидатите съгласно чл. 91 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ), във вр. с чл. 245, ал.1 от Закона за съдебната власт: Кандидатът да е лице, което: е български гражданин; е навършило пълнолетие; не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

          Изисквания към кандидатите съгласно чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ: Кандидатът да е лице, което: не би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; не е съветник в общински съвет; не заемама ръководна или контролна длъжност в политическа партия; не работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище; не е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител, както и не упражнява друга свободна професия.

 

         Изисквания към кандидатите съгласно чл. 162 от ЗСВ: Кандидатът да е лице, което: притежава само българско гражданство;        има висше образование по специалността „Право”; е преминало стажа, определен от ЗСВ, и е придобило юридическа правоспособност; притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; не страда от психическо заболяване.

          Допълнителни изисквания: компютърна грамотност – MS Office; умения за работа с правно – информационни системи; организираност и експедитивност; комуникативност; умения за работа в екип; владеенето на чужд език е предимство.

 

          Начин на провеждане на конкурса:

          Конкурсът ще се проведе на два етапа:

  • Първи етап – по документи. Съответната конкурсна комисия: разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на общите и допълнителните изисквания за заемане на длъжността; допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата; оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати. В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса. В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им. Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място; писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа; провежда събеседване и когато допуснатият кандидат е само един.
  • Втори етап – събеседване. Съответната конкурсна комисия:оценява допуснатите до участие в конкурса кандидати чрез провеждане на събеседване по въпроси във връзка с практическото прилагане на законите, свързани с основните задължения на прокурорския помощник (чл. 246а, ал. 2 от ЗСВ и чл. 65, ал. 4 от ПАПРБ); поставя оценки на кандидатите по шестобалната система и крайната оценка е средноаритметичен резултат от оценките на членовете на конкурсната комисия; класира само успешно издържалите конкурса кандидати. За успешно издържали конкурса се считат кандидатите, получили обща оценка, не по–ниска от 4.50.

        Кандидатите трябва да подадат заявление, в което да посочат за коя щатна бройка кандидатстват. Ако желаят да участват в конкурса за двете щатни бройки, следва да подадат две заявления, съответно към всяко едно от тях да приложат необходимия набор документи. 

         Кандидатите подават лично или чрез пълномощник следните документи: писмено заявление за участие в конкурса; автобиография (тип CV), подписана от кандидата; декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност; декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ; декларация от кандидата за липсата на обстоятелството по чл. 162,   т. 5 от ЗСВ; заверено от кандидата копие („Вярно с оригинала”) от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; заверено от кандидата копие („Вярно с оригинала”) от удостоверение за юридическа правоспособност; заверено от кандидата копие („Вярно с оригинала”) от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит, при наличието на такива; заверено от кандидата копие („Вярно с оригинала”) на медицинско свидетелство за работа; заверено от кандидата копие („Вярно с оригинала”) на медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; други документи по преценка на кандидата. 

          От кандидатите не се изисква представянето на свидетелство за съдимост. Същото ще бъде получено служебно, по електронен път от Министерство на правосъдието.

          При невъзможност да бъде извършена справката от кандидатите ще бъде изискано да представят свидетелство за съдимост, издадено по общоустановения ред.

          Определеният за спечелил конкурса участник, за съответната щатна бройка, следва да подаде декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ преди сключването на трудов договор с Апелативна прокуратура – София, както и да представи оригиналите на медицинско свидетелство за работа и медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че не страда от психическо заболяване.

          Място за приемане на документите: гр. София, ул. „Антим І” № 17, ет. 7, Апелативна прокуратура – София, ст. 721, всеки работен ден от     8.30 ч. до 17.00 ч.

Срок за подаване на документите: 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата.

         Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса, ще бъдат публикувани на сайтовете на ПРБ, АП – София и на информационното табло в АП – София.

          На основание чл. 91, ал. 3 от Кодекса на труда длъжностната характеристика се предоставя на кандидатите за запознаване при подаване на документите.

          За справки: тел. 02/981 03 36.

          Обявата е публикувана във вестник „24 часа“ бр.128 от 02.06.2021г.